X klient przesłany przez SSH „nie można otworzyć display: localhost: 11.0”


30

Włączyłem przekazywanie X na zdalnym komputerze, na którym działa serwer SSH:

# grep -i forward /etc/ssh/sshd_config 
X11Forwarding yes
# 

Na komputerze lokalnym uruchomiłem klienta SSH z -Xflagą, która instruuje serwer SSH działający na komputerze zdalnym, aby skonfigurować serwer proxy X-server. Ponadto tworzy $DISPLAYzmienną wskazującą ten serwer proxy i woła xautho zainstalowanie klucza serwera proxy, który uwierzytelnia się na serwerze proxy X-server na zdalnym komputerze:

# echo "$DISPLAY"
localhost:11.0
# xauth list | grep 11
A58/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 39324086672d1ae35e373476c3891a77
# 

Jednak klienci X na zdalnym komputerze nie uruchamiają się poprawnie:

# wireshark 

(wireshark:10083): Gtk-WARNING **: cannot open display: localhost:11.0
# xterm
Warning: This program is an suid-root program or is being run by the root user.
The full text of the error or warning message cannot be safely formatted
in this environment. You may get a more descriptive message by running the
program as a non-root user or by removing the suid bit on the executable.
xterm: Xt error: Can't open display: %s
# 

Przekazywanie X nie używa, xhostwięc można to przynajmniej wykluczyć. Próbowałem znaleźć przydatne wpisy w dzienniku zarówno na komputerze, na którym działa serwer SSH, jak i na komputerze, na którym działa klient SSH z find /var/log/ -mmin -5 -type fpoleceniem, ale to nie dawało żadnych wskazówek. Wersja serwera SSH to OpenSSH_5.9p1, a wersja klienta SSH to OpenSSH_5.2p1. Dane wyjściowe katalogu /tmp/.X11-unix/ na zdalnym komputerze można zobaczyć poniżej:

# ls -la /tmp/.X11-unix/
total 0
drwxrwxrwt 2 root root 40 Dec 9 15:44 .
drwxrwxrwt 4 root root 80 Jan 13 09:17 ..
# 

Jak widać powyżej, nie ma tam gniazd domeny Unix. Wyjście strace xtermjest następujące:

# strace xterm 
execve("/usr/bin/xterm", ["xterm"], [/* 16 vars */]) = 0
brk(0)                 = 0x9e50000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bd000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=42995, ...}) = 0
mmap2(NULL, 42995, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb77b2000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXft.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\3604\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=82952, ...}) = 0
mmap2(NULL, 85732, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb779d000
mmap2(0xb77b1000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x13) = 0xb77b1000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXaw.so.7", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300\327\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=428900, ...}) = 0
mmap2(NULL, 432592, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7733000
mmap2(0xb7796000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x62) = 0xb7796000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libutempter.so.0", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360\6\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4572, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7732000
mmap2(NULL, 7432, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7730000
mmap2(0xb7731000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7731000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/libtinfo.so.5", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0Pd\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=125416, ...}) = 0
mmap2(NULL, 129100, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7710000
mmap2(0xb772d000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1c) = 0xb772d000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240o\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1413288, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1427832, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb75b3000
mprotect(0xb7709000, 4096, PROT_NONE)  = 0
mmap2(0xb770a000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x156) = 0xb770a000
mmap2(0xb770d000, 10616, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb770d000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300J\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=215828, ...}) = 0
mmap2(NULL, 219492, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb757d000
mmap2(0xb75b1000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x33) = 0xb75b1000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240g\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1273544, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1277496, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7445000
mmap2(0xb7579000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x133) = 0xb7579000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXmu.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200N\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=102028, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7444000
mmap2(NULL, 101644, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb742b000
mmap2(0xb7443000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x18) = 0xb7443000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXt.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\315\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=380284, ...}) = 0
mmap2(NULL, 380628, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb73ce000
mmap2(0xb7427000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x59) = 0xb7427000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libICE.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300:\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=92148, ...}) = 0
mmap2(NULL, 102224, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb73b5000
mmap2(0xb73cb000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15) = 0xb73cb000
mmap2(0xb73cd000, 3920, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb73cd000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\320\202\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=632928, ...}) = 0
mmap2(NULL, 635732, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7319000
mmap2(0xb73b0000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x96) = 0xb73b0000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0p\25\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=35744, ...}) = 0
mmap2(NULL, 38540, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb730f000
mmap2(0xb7318000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8) = 0xb7318000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`,\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=70320, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb730e000
mmap2(NULL, 73416, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb72fc000
mmap2(0xb730d000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10) = 0xb730d000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXpm.so.4", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P%\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=67776, ...}) = 0
mmap2(NULL, 66460, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb72eb000
mmap2(0xb72fb000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10) = 0xb72fb000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libz.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300\32\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=90192, ...}) = 0
mmap2(NULL, 92868, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb72d4000
mmap2(0xb72ea000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15) = 0xb72ea000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@#\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=165192, ...}) = 0
mmap2(NULL, 167996, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb72aa000
mprotect(0xb72d0000, 4096, PROT_NONE)  = 0
mmap2(0xb72d1000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x26) = 0xb72d1000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\221\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=136968, ...}) = 0
mmap2(NULL, 139728, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7287000
mmap2(0xb72a8000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x20) = 0xb72a8000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\n\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9844, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7286000
mmap2(NULL, 12408, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7282000
mmap2(0xb7284000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7284000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libSM.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 \26\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=28320, ...}) = 0
mmap2(NULL, 31120, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb727a000
mmap2(0xb7281000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7281000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\n\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=8592, ...}) = 0
mmap2(NULL, 11384, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7277000
mmap2(0xb7279000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7279000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\17\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=19364, ...}) = 0
mmap2(NULL, 22144, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7271000
mmap2(0xb7276000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb7276000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@\22\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=17992, ...}) = 0
mmap2(NULL, 20716, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb726b000
mmap2(0xb726f000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb726f000
close(3)                = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb726a000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7269000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7269700, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
mprotect(0xb726f000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb7284000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb72a8000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb72d1000, 8192, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb73b0000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7427000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb75b1000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb770a000, 8192, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb772d000, 8192, PROT_READ)  = 0
mprotect(0x80a9000, 4096, PROT_READ)  = 0
mprotect(0xb77db000, 4096, PROT_READ)  = 0
munmap(0xb77b2000, 42995)        = 0
geteuid32()               = 0
getegid32()               = 0
getuid32()               = 0
getgid32()               = 0
setuid32(0)               = 0
brk(0)                 = 0x9e50000
brk(0x9e71000)             = 0x9e71000
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
open("/proc/meminfo", O_RDONLY)     = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bc000
read(3, "MemTotal:    2039468 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
close(3)                = 0
munmap(0xb77bc000, 4096)        = 0
socket(PF_NETLINK, SOCK_RAW, 0)     = 3
bind(3, {sa_family=AF_NETLINK, pid=0, groups=00000000}, 12) = 0
getsockname(3, {sa_family=AF_NETLINK, pid=16008, groups=00000000}, [12]) = 0
time(NULL)               = 1389599545
sendto(3, "\24\0\0\0\26\0\1\0039\233\323R\0\0\0\0\0\0\0\0", 20, 0, {sa_family=AF_NETLINK, pid=0, groups=00000000}, 12) = 20
recvmsg(3, {msg_name(12)={sa_family=AF_NETLINK, pid=0, groups=00000000}, msg_iov(1)=[{"0\0\0\0\24\0\2\0009\233\323R\210>\0\0\2\10\200\376\1\0\0\0\10\0\1\0\177\0\0\1"..., 4096}], msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 164
recvmsg(3, {msg_name(12)={sa_family=AF_NETLINK, pid=0, groups=00000000}, msg_iov(1)=[{"@\0\0\0\24\0\2\0009\233\323R\210>\0\0\n\200\200\376\1\0\0\0\24\0\1\0\0\0\0\0"..., 4096}], msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 320
recvmsg(3, {msg_name(12)={sa_family=AF_NETLINK, pid=0, groups=00000000}, msg_iov(1)=[{"\24\0\0\0\3\0\2\0009\233\323R\210>\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\24\0\1\0\0\0\0\0"..., 4096}], msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 20
close(3)                = 0
socket(PF_FILE, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
close(3)                = 0
socket(PF_FILE, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
close(3)                = 0
open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY)  = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=475, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bc000
read(3, "# /etc/nsswitch.conf\n#\n# Example"..., 4096) = 475
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
munmap(0xb77bc000, 4096)        = 0
open("/etc/host.conf", O_RDONLY)    = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bc000
read(3, "multi on\n", 4096)       = 9
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
munmap(0xb77bc000, 4096)        = 0
getpid()                = 16008
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=108, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bc000
read(3, "domain data.ee\nsearch data.ee li"..., 4096) = 108
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
munmap(0xb77bc000, 4096)        = 0
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=42995, ...}) = 0
mmap2(NULL, 42995, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb77b2000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\32\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=42628, ...}) = 0
mmap2(NULL, 45768, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb725d000
mmap2(0xb7267000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9) = 0xb7267000
close(3)                = 0
mprotect(0xb7267000, 4096, PROT_READ)  = 0
munmap(0xb77b2000, 42995)        = 0
open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=256, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bc000
read(3, "127.0.0.1\tlocalhost\n127.0.1.1\tTh"..., 4096) = 256
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
munmap(0xb77bc000, 4096)        = 0
socket(PF_INET, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC, IPPROTO_TCP) = 3
setsockopt(3, SOL_TCP, TCP_NODELAY, [1], 4) = 0
setsockopt(3, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, [1], 4) = 0
connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(6011), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = -1 ETIMEDOUT (Connection timed out)
close(3)                = 0
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/X11/XtErrorDB", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
getuid32()               = 0
geteuid32()               = 0
getuid32()               = 0
write(2, "Warning: This program is an suid"..., 302Warning: This program is an suid-root program or is being run by the root user.
The full text of the error or warning message cannot be safely formatted
in this environment. You may get a more descriptive message by running the
program as a non-root user or by removing the suid bit on the executable.
) = 302
write(2, "xterm: ", 7xterm: )         = 7
write(2, "Xt error: Can't open display: %s"..., 33Xt error: Can't open display: %s
) = 33
exit_group(1)              = ?
# 

strace xterm zawiesza się przez 60 sekund po wydrukowaniu poniższej linii:

connect (3, {sa_family = AF_INET, sin_port = htons (6011), sin_addr = inet_addr ("127.0.0.1")}, 16

EDYCJA: po zezwoleniu na połączenia od 127.0.0.0/8 do 127.0.0.0/8 udało mi się przekazać connectwywołanie systemowe, a teraz problem wydaje się być nieprawidłowym kluczem MIT-MAGIC-COOKIE-1:

connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(6010), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = 0
getpeername(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(6010), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, [16]) = 0
uname({sys="Linux", node="ThinkCentreA58", ...}) = 0
access("/root/.Xauthority", R_OK)    = 0
open("/root/.Xauthority", O_RDONLY)   = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=522, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7726000
read(4, "\0\0\0\4\177\0\0\1\0\0041000\0\22MIT-MAGIC-COOKIE"..., 4096) = 522
read(4, "", 4096)            = 0
close(4)                = 0
munmap(0xb7726000, 4096)        = 0
getsockname(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(37220), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, [16]) = 0
fcntl64(3, F_GETFL)           = 0x2 (flags O_RDWR)
fcntl64(3, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0
fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
writev(3, [{"l\0\v\0\0\0\22\0\20\0\0\0", 12}, {"", 0}, {"MIT-MAGIC-COOKIE-1", 18}, {"\0\0", 2}, {"I%f9\331-f\f\235i\321\354:a~\341", 16}, {"", 0}], 6) = 48
recv(3, 0x94b0ec8, 8, 0)        = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)  = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recv(3, "\0\36\v\0\0\0\10\0", 8, 0)   = 8
recv(3, "Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key\0\0", 32, 0) = 32
write(2, "Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key", 30Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key) = 30
shutdown(3, 2 /* send and receive */)  = 0
close(3)                = 0
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/X11/XtErrorDB", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
getuid32()               = 0
geteuid32()               = 0
getuid32()               = 0
write(2, "Warning: This program is an suid"..., 302Warning: This program is an suid-root program or is being run by the root user.
The full text of the error or warning message cannot be safely formatted
in this environment. You may get a more descriptive message by running the
program as a non-root user or by removing the suid bit on the executable.
) = 302
write(2, "xterm: ", 7xterm: )         = 7
write(2, "Xt error: Can't open display: %s"..., 33Xt error: Can't open display: %s
) = 33
exit_group(1)              = ?
# 

Wszelkie pomysły, jak kontynuować rozwiązywanie problemów?


1
#Sugeruje, logujesz się jako root. Jeśli to prawda, dlaczego?
Faheem Mitha

5
Czasami root jest traktowany inaczej niż inni użytkownicy. Jeśli to możliwe, przetestuj u normalnego użytkownika. W każdym razie robienie rzeczy jako root, jeśli nie musisz, jest ogólnie złym pomysłem.
Faheem Mitha

4
Spróbuj także użyć ssh -Yzamiast tego ssh -X, co może pomóc w obejściu problemów z uwierzytelnianiem.
terdon

1
@FaheemMitha Utworzyłem użytkownika innego niż root na maszynie, na której działa serwer SSH, i zalogowałem się na serwerze SSH z tym użytkownikiem innym niż root, ale niestety nic to nie zmieniło. @terdon Próbowałem z ssh -Y, ale to nie pomogło. Nadal pojawia się cannot open displaykomunikat o błędzie.
Martin

2
Dodanie -vflagi do ssh często pomaga również w rozwiązywaniu problemów.
alanc

Odpowiedzi:


19

Jest to bardzo podstawowy sposób, w jaki powinien on działać:

Na kliencie / komputerze lokalnym (Xorg zainstalowany na kliencie) spróbuj tego:

$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host

Później spróbuj:

$ ssh -AY user@host xterm

lub

$ ssh -AX user@host xterm

W przypadku niestandardowych klientów może być potrzebny xhost.

sprawdź 9.3.5.6. Niestandardowi klienci X.


2
O ile mi wiadomo, xhostACL nie jest nawet sprawdzane, czy przekazywanie X odbywa się za pośrednictwem SSH.
Martin

Masz rację, ale z pewnych powodów czasami nie działa zgodnie z oczekiwaniami. możesz także spróbować: - X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10 X11UseLocalhost yes więcej na: X-Forwarding
nbari

12

Miałem ten sam problem. Xauth zaginął na pilocie.

sudo apt-get install xauth

rozwiązał problem.


Dziękuję bardzo, straciłem 2 godziny życia na ten problem, zanim przyszedłeś!
Andrew Brennan,

Fakt, że muszę to ręcznie zainstalować na RHEL 7 wydaje się nieznośny.
windfinder

3

Po pierwsze, punkt debugowania metodologii, kiedy uruchamiasz xterm jako root, nie drukuje on żadnych użytecznych komunikatów diagnostycznych, więc podczas rozwiązywania problemów xterm rób to jako zwykły użytkownik.

Jeśli chodzi o twój problem, istnieją dwa rodzaje przekazywania X11, bezpieczne i uprzywilejowane, i prawdopodobnie nie włączyłeś ForwardX11Trusted yes. Nie potrzebujesz go w Debianie i pochodnych, ponieważ one zawsze to umożliwiają.

Więc trochę informacji o tym, jak się tu dostaliśmy. X11 nie jest najbezpieczniejszym protokołem. Został zaprojektowany w bardziej przyjaznych czasach i podjęto wiele wysiłków, aby uczynić go bardziej bezpiecznym przez lata, w tym poprowadzono go przez bezpieczny tunel muszli. Tunelowanie X11 zmniejsza prawie wszystkie podatności X11. Pozostaje ryzyko wyświetlenia okien z niezaufanych systemów. Podjęto wysiłek, aby zadeklarować bezpieczny podzbiór protokołu, który utrudniłby wdrożenie kluczowych snifferów i tym podobnych. Projekt, choć technicznie udany, ma pewne wyzwania w świecie rzeczywistym, takie jak dziwny fakt, że znalezienie programów korzystających tylko z bezpiecznego podzbioru jest naprawdę trudne, ponieważ wiele wyłączonych funkcji jest bardzo przydatne,

Inną możliwością jest to, że przekazywanie X11 jest włączone tylko na określonym hoście. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy jest to problem, jest użycie -Yflagi z ssh, aby włączyć zaufane przekazywanie X11. Jeśli to rozwiąże, dodaj obie linie zezwolenia do przodu do odpowiednich sekcji hosta pliku konfiguracyjnego ssh.


2

W moim (standardowym) środowisku Ubuntu dostałem komunikat o błędzie xterm over ssh „... suid-root program ...” (patrz wyżej), nawet przy wszystkich prawidłowych ustawieniach przekazywania. To zachowanie odeszło, wkrótce sshd jest skonfigurowany do używania tylko IPv4, z powodu błędu przekazywania X11 w SSH, jeśli IPv6 w systemie jest wyłączony.

vi /etc/ssh/sshd_config
AddressFamily inet

service ssh reload

Mam wyłączony IPv6, więc działało to jak mistrz! Dziękuję Ci!
Terrance

2

Redagowałem

vim /etc/hosts

dodano następujące wiersze

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

i mój problem został naprawiony :)


Używam „testowania” Debiana iz powodu niektórych aktualizacji mój plik „hosts” został zmieniony. Linia z wpisem localhost została skomentowana. Twoje rozwiązanie dało mi wskazówkę, której potrzebowałem. Wielkie dzięki.
Kubuś Tigger

1

cierpiałem na ten sam problem, działając dobrze po wykonaniu następujących czynności

 1. z niedziałającego terminala (w moim przypadku root) ustawiłem wyświetlacz: export DISPLAY=':0'i możesz go dodać, /etc/environmentaby był stały
 2. z działającego terminala (w moim przypadku terminalu użytkownika) xhost +local:
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.