Pytania otagowane jako nsrange

13
NSRange to Range <String.Index>
Jak mogę przekonwertować NSRangena Range&lt;String.Index&gt;Swift? Chcę użyć następującej UITextFieldDelegatemetody: func textField(textField: UITextField!, shouldChangeCharactersInRange range: NSRange, replacementString string: String!) -&gt; Bool { textField.text.stringByReplacingCharactersInRange(???, withString: string)
258 nsstring  swift  ios8  nsrange 

11
NSRange od Swift Range?
Problem: NSAttributedString pobiera NSRange, gdy używam Swift String, który używa Range let text = "Long paragraph saying something goes here!" let textRange = text.startIndex..&lt;text.endIndex let attributedString = NSMutableAttributedString(string: text) text.enumerateSubstringsInRange(textRange, options: NSStringEnumerationOptions.ByWords, { (substring, substringRange, enclosingRange, stop) -&gt; () in if (substring == "saying") { attributedString.addAttribute(NSForegroundColorAttributeName, value: NSColor.redColor(), range: substringRange) …
175 ios  macos  swift  nsrange 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.