Ile lamp jest zapalonych?


40

Jesteś małą plamką na kartezjańskim samolocie. Zastanawiając się nad swoim istnieniem, decydujesz się wędrować po swoim samolocie i dotykać różnych rzeczy. Zauważasz, że każda para współrzędnych, którą odwiedzasz, ma włącznik światła. Aby się bawić, decydujesz się na przełączanie każdego napotkanego przełącznika.

Wyzwanie : stworzyć program, który zajmie wejście losowej długości, przy użyciu tylko znaki v, ^, <, i >. Te postacie odpowiadają ruchom.

 • < przesuwa cię o jedną jednostkę w lewo
 • ^ przesuwa cię o jedną jednostkę w górę
 • > przesuwa cię o jedną jednostkę w prawo
 • v przesuwa cię o jedną jednostkę w dół

Korzystając z tego losowo generowanego sygnału wejściowego, obliczyć, ile przełączników pozostanie w tej ONpozycji, zakładając, że zaczniesz od (0,0), wszystkie światła zaczynają się w OFFstanie i nie włączasz żadnych świateł, dopóki nie wykonasz pierwszego ruchu. (Oznacza to, że jeśli zaczniesz od (0,0) i przejdziesz o 1 jednostkę w górę do (0,1), teraz będzie 1 lampka). Jeśli natrafisz na przełącznik, który jest w ONpozycji, zostanie on obrócony OFF.

Przypadki testowe:

v>v<^^<v<<^<^><<>^^>>><v>vv^v>v^><><<^>><<<vvv^vvv>v>>v><vv^^<<>vv^^>v^<>>^^<^^>^^v<^>^<vvv^v^v><^<<v<<>><<>v>>^><^>^^<>>>>vv>^<<^<<><vvv<v^>>vvv>v^>>><<v^>^^^^v>>^>^v>v<vv^<>^<<v>vv>><^^<^><vv^^v<v<v^^^>v<^vv^v<><vv^^^>v^>v>vv<<^><v<^v><<v^^v>>v<vv<><^^^v<^v><><<^^<>^>><^^^>vv^<>>>>^<^<<<<>>>v<<v<v<vv><<vv<vv<^v^^^>>vv<>v>><<<v^>vv><v<<<v<<>^vvv^<v^v>^^v^v><<v^>>>v<v<v^>>>v><>>>^<><<<<>vv>v><v>v><^v<>v>>>vv<<>^>^>v<^><^<^vv^><^^>v<^^v>v^v<^^^^vv<>v<>><v^^><>v<<<>v^<v^^><>^<>^<>><>^^<>^v><>>><v<^^>>v>^^^<v

włącza 125 świateł.

>>><^>>>^vv><^^v^<<<>>^<>>^<^>^<<^^v^<v^>>^<<><<>^v<^^^vv>v><^>>^<^<v><^v<^<<^^v><>>^v<^>^v<vvv<<<v^vv>>^vv>^^<>>vv>^<^>vv<>v^<^v<^^<v^^^<<^><><>^v>vvv<^vvv<vv><vv<^^v^^<^^>>><<<>^<>>><^<<<>><>^v><^^vv<>>><^^^<^>>>>v<v^><<>v<v<v^<<^><v^^><>v>^<>^^^vvv<v^>^^^^v>v<v>>>v^^<v<vv>><<>^vv><<vv<<>^^v>>v<^^v>><v<v<<>^^vv>>^v>v>v<>^>^v<>>><>v>v<<v<^<>>>vv>>v>^<>vv^v><><^v^>v<^^>v<^v>>v^>^>>v>v>^>^<^^>vv>>^vv<^><>^><<v^<><<^<^>^^vv^<<^^<^^v<v<>^>v>>>>>>vv<<v>^>vv^>^><^<^^><<vvvv>vvv<><<><v^vv><v^^<>^>><^vv<><>^>vv>>>vv^vv<<^v^^<<v^^>^>vvv<><<v>^>^>v<v>^<^^^^<^>^>><>>^^vv<>v<^>v><v<v^>>v<^v<vv>v^>v<v^<^^^^v<^<^<<v<<<v<v^^>vv^>><<<v>>^^^>^<^>>>v^v><^^vv^>><^^vv<vv<v^><>>^><<<>>^^v^v<<v^<vv^^^>><>>^v^^^>>^>^<<^>v>^^v>><>v>^>vv^^<vvvv<><^v>^><<>>><^<^v^<<vvv^v<<<<<><><<><><<v>v<v>v><^v^^vvv>><>^>^>^v<<vv^^^v^vv><v><><v<v<<>>>v<^<^v<<>^v<<^v<><>v>>^^>^<v^<<^v^^^vv>><v^<v>^v><^<>>>>^^<vv<>^^>^>v^v^^>><>^^<^v^<v<<v<^<<^^vv>v>^<vv<<^^v^vv^>^^<>v>^>^<>vv><v>>><<><<vv^^<vv<>>^v>^<<vv>^><<>^<v>v><<v^<v<><v>^<^<^><^^^^>>>^<>^^><>>v^<vv^<^<<vvvv>>>v^v>>^>v^><<>>v<>>^>><vvvvv<<vvvv<v>^v<vv^<>><<><v^^<^<v>^v<^<<>^v<v^<>v<<>^<<vvv><^><^^^<>>v^<<>vv><^^^>><^>v^v>v<v^>>v>>v>vv<<v<<vvv^^^>^<v^^<^<v<^<>>v^<<v>>v^><v<vvvvv^^^<v^^<><v<<^>>^><^<v^v^^>><v><>v>^<vvvv><<v^^v^>^>v>><>^^v>v^>vv^>v<^<<^vv^>vv^<v>^<v^<>^v>v^>v^<<>^^<^>^^>vv^>>vv>v>vvv><>^v<<<<v^>v^^v<><v<v>^<^><^><<v<>><<>v^^>>><<><>>><<>><v^^>><^>><^<>v^^vvv>v<^<<vv^>vv^><<>v><>^<>v^^v>^>v^<>^><v>^><<^v<v^^<v>><^^>>^<^<^v<v>^>^<^<v><><>>>><>^<^<v>v<v^>v><>v^>v^<<><^<>>v<^vv^^^>^<<<<>^>^<><^vvv>^^<v^v>v>v^v>v>>vv>^><>^vv>^<v<v^<>vv^<v<><>^>>vvv><>>^<<v^<<>^<v^>v<^^^<^<^^<>^>>v>^<v>vv<v^^>><<<<<>>v>^v>^>>>>v>>^^>^<<<^<<<v>>^><<<<^vv<<>^v<^>v^<v<<>v<>^<^<^<^<>>^^^vvv<v>^vv>^><^<v^>^v<v>><><vvv<^^>>v<^v>^>>>><v^<v^^<^^v<vvv<v>^^<<>><^<v^v<^vv>v>vv>^^<>^^^^>>^v><vv<<<v>^v^>>v^>><<<^v^v<<>><<vvvvv<v^vv>vvvv><v^v<^^^><vv^^<>><>><^>^^^^v>v><><v^<>^v<>^^<^^>^^^vvv>>vv^v^<v<vv^v>v>>>^v^^vv^<^v>v^v>>^v>v<v^<^^><vvv>><<>><>><v>v<^<v>>>>v^^v^^>^><<v><^<<>>v<>^^<<>vv^>>vv^^^v>>>^v^><v<<^>v<v><>>>^>>^<<>>^><<vv<^^>^^^v^^<>>>vv><<>v<><<<>v<<>>>v<>v<>^<vv^v<^^<<<v>^v>>^^>^><<^vv<><><>v>^v>^<>v>>^^^<^^>>vv>v<<<v^><<v><^v><>v<^<<^<>^vv>^><^^^^^<<v^^<>v>><^<v^^^vv>^v<>^<v<v>v>^><^<<^<>><^^>vv^<>^<>vv<>>v<vv^>><^^<^>v<><>vv<v<>>v><v^^^>^^^<<vv^><^^v>v>^<^>v^><<vvv>v^><vv<><^<><^>^v<><<v^<<><>^^^^<<^>>^>^v^>v>^<<^>vv^vv^v<>^<<^>v<^^<<v<v<<<^>vv^>><>v>><><v>v><v^><vvv>vv<<vvv>v^<<^v<^<><<^v>v<>>vv<<v^>v>v<<>>^vv^<^^^<^v>>^<vv>^<v>><>v>^^<<v^<>>>>>v^v>><>v^>>^<>>^<^vvv^^^<^v<><vvv^>^>v><<v>>^v>v<v>v^<v>v>^<>vvv>vvv^^<>vv>^^^^^>v<<^v<>>>><<<>>><vv>>^v^^v<v^>>>^>^v<^v>^v<>vv<><vvv^v<<<<v<vv>vv^<^vvv<^v>v^^vv<^>>>^^>>^^><>^>>v<>>>^^<<v<^<<<<<^^<v^^^<<>><<<^>^v^>vv<>>>^^v><<>^^^^<vvv><^^<>>>^><<^>><v>^<>^v^<vvvv^>>^><<>><^<v^>>vv^vv<^>>>><^>^v<^<v<^^<^<^><^<>>^<>v^v<<>v>v<>><<v<^v<<<^v<v<>><v<^<^>>v>v>><v^<v><>>>>>v^v>><^<^<v>><v^v>v<>v<v><<<>^^><>^^<^vv^^<>v><><><^>^^v^vv^<><>>>>v><>>^>^<<^<v<v^>v^^<v>>><<^^vv^^>><<^<vvvvv>><^>^>>^vv<><<>v>v^<<<^v<^^<<^vv>v<vvv><^v>vv^vvvv<^>^v^<<<<^v<<<>^vvv>^v><<>>v<v<^v^<>v>>^^v^vv>>>^v^^>>^<><><<<<^vv>>>>>v>v^>v<>><<<>^vv>^^^^<^^^>^^^^>^^^v^v><^>^>>>v<v<^<^^<<^v<<^<>vvv^^^^v^<<>vv>^^>>><^^v<^<<<v<>v<<><>v<><>^<v<<^>^^>><<v>^^><^^v<^<v^<^^<>^<>^v^>>^^v^v^<>v<>^<<<>^v^v>^<vvvv<>v<<>vv^<<>vv>>>>^<v><>>>v^><<>^v>><<>>^^v><^<>>vv^^^>vv^<^^v><v>>vvv^v<^v>v<<^^<>v^^^v^^>><v^>>v^v^vv<^>v^<^>^>v<v^><vvv^>^<>v<<^><^^<vv>v>>vv>v^>>^vvv>>v^>^^>vvv>>v><<>>^^v>v<v<><<<<^^v<^<>^v>><v^^^<>>vvv>v><<v>^^<^vvvv^v>v>^vv>^vv^^v><<>>^^>>v>>>^v><^>v<^^<>vv>v>v^^^>>^^^><<<<>>^>>^<^v<^<^<>^><v<<v>v<>^>>^<<v^^<v^vvvvv>>v^>>^^^<^^<><<><><>^v>vvv^>^^>v<^^>^<<^v^^^><>><<v<^^^<<<<>><>><<^^v><v^<<^v<v><<>^<v>^>^v>vv>><v^<^<v<v<v><^^^^>>><^<><^v^v<<<^>vv^<v^>^^v^>>><<<<^<>>><v>>>vv^>^^<v^v>>>v^<^<>vv>^v^^><<<v>v>v>><>>>v<^>^<>>^^<v^<<^<v^>><^v^><><v><><v^vvv<<>v>>><<><v>v<>>><^<^^v<v>^<<>^v>^>^>^^<^^><^>>>>><^^>vv>^<^^<><^>^<^^><^<v>v^>><^>^^^>>v^v<^>>^<v^<>^><><v>>^v<v^^^^v<^vv><^v>>^^^<>^<^<^>vv^v<<>vv>^<>v>^>^>vv^v<vv<^^^v<v>v>v^<^^^v><v<<<^^<><^^>>>><<^^v<<^>v<<vv^^^vv^vv^<v><>^v<v>>><vv^v<v^>>>>^<<<vv^>>v>^><<><<^<^><<vv^>v^>><>v^<<<>v^><>><<>>v><>v^<v><>^v>>><><>>>^vvv^v>vv>>>^^v^><<v<>>^^^v^^><<^v<><><v<<v<v<><<<v^<^^^<>v^^v<^^<<^>v<<v><^<<<<>><>^v>^<>^<^^v^vvv>^^<>^>><v^^vv^<>^<><<^^^v<^^^>>^^v>^>^<^>v><<^<>^v<><vv^vv<><<<<<<v<<v<<vv^<<^<^vvvv><v^v^v<>>>vvvvv^<vv^<^<>vv>^<><<v><>v^^<v<>>>vvv^><^<^>v^^<v>^<>>>^^v^<vv<<<<^><v<<<>v<<<v<>>^^^>^><>v>^v^>^<v^^><^v^^<^v^^>^v>>^^^<<><><<<>v>><^><>>>vvvv>v>>v>^^^^v<><vv<^<v^v>>^^vv<^>vvv>^v>>><v<v<v^<^>^^<vvv<vv<v>>^vv>^<<^<^<v>v^<vv^^^v>vv<v><v><v>^<v>>vv<>v>^^>v^^^<>v<>v^v<>^<><v><^>^<v^v><<^v^v^v<<v><<^^<^vv>^<^v><>v>><v^v^>><><><<<v<>v<^vv>v<v<<>^vvvvv^<<<^<vv><<><>v^<^v<<<^>v>v<v^<<^>v<<^<v><<<^>vv>v>^<^^v>>>><>vv>>vv>vvv<>^^<>^v^<>vvv<^^^vv>v><<<<vv^v><v^<^<<<><v<>^><<>^>v<^^<<>v>>v<<>><^^<<<^<^vv^^>v>v<>^^>>^v^vvv>^v^>v>>v>v>v>>vv^<><<<<>v^^>vv<^^v>>v<vv<^>>^<>^^v<><vv^<><v><v<<v^v<^^<^v^v<>v<<><vvv><<<^<^^<<>>^v>>>^v>>>v<>>^><<<><><<<v<vv<^<>v^^v^^>^<<^^^v^>^<<^>^>^>>>>v<v<v<>vv<<vv^<<^<vv>^^<^<<>><^v><><>^<v><v^>^v>^<^>^^><v><<^<v^^<<^><><v>v<>>><<^><v<^vvv^<<<>><<>^v^^><vv>vv<>^>^>vv<>v^<^<>vv><<>^<v<vv<^<^<><^vv<<^>>>v<>><<>>>^^^^<<^v>>v<vv>^^>v<v<vv^><<><>>>v>>^^v<^v^^>>v^<>>v^>><^<^^v<v<><<><>>^<>><^v<^^^^><>^>vv>>^vv<<>v<<<<<<><<<><<>><v><^^^<>>v<^><^vvv<>^>^^v>^<v><^v^vv^<<>v<<<<v>^vv>>v>vv<<^>^<>>vvv^<v<><>><>^^^^vvvvvvv<<>v<^><^^>vv^^<v<<^^<vvv<v<v<<>><<><v^^>><^<>^v^vv<<v<v<>><<>>>>>^vv<><v<>v><v>v>><v<v^vvvvv<><>v>>v<><<<^^<>^<^^<v>v^<vv>^vv^<>^<<^<vv><v<v>>v>^<>v^<<v^<v>^v<>><v>>>>^<<^^^v<^<>><^<><v>>vv^>^<^<^>>v^>^^^^>vvvvv>^v<^><^^<^^>^<^^^^^^^>v>>vv>v^^^v^^^<>v><^>>>v>^>^>^>vv<vv<^^>>^>>>v<>v><<^<<v^>^>>>>^^><^^<v<<<<>>v>v^v^^<>><v<^<<<<v^^^^<v<<<^>v>^^<vv<^^^^^v>^v^<v><>>^^>^v>^>^vv^v>v>v^>v>^>>^^^^>>^>>^><>><v>v>>><<^v^v^>^>^>>vv><<^>v<v<v^<<>>^v<<^v<<^><^>>^<v>^>vv>v>^^^>v^^<^<^^>vv>^^><v>>^v>^v<<^^^<<^v^>^<<^>vv^>>^<^v><<>v><^^^<^^>>vv>^vv>><^<<<^>vv^v>v<^<<<^<^<<><^^>>>v^<^^^>^<><^v>>^<<v<^v>>v^<^<^<^^^<v^><<vvv^<^v^vv^vv<v<<v<^<>^v>^^^<^^v<v<v><<<^<>^^^^v>v^v^v^v<v><v>>^v><vv^^^v>><<v^vvvv<<<^v<<><^>^<v^^v<>vvvv^vv<>^v<><>^^<>>vvv<^>><v^<<>v>v<>^v^>v^>><<>>^^<^v<>>^>^><>>^<v<v^^<^v><v^<v<><><^<<><v^v<<>vv<v<v<^>>><>vv^^<><<v<^^<<^<><^^^>^>>>^<^>>>^>><^^^<^v^^^v^v^v>v>v><vv>><vvv<<v><><^^>^v<v>><v><^><^<<>v^vv^v><^vv>^>>v<vv><^<^^v<^^vv<vv<v<v>v><v<vv<<>^^v^^v<<<^<>v^^^<><>>><^>v^^^v^vv<<<^>>v><^>v^<>>>>^<>^^vvv^^<><^>^^<><>^vvv^^<vv^>vv^^^^v<>vv<^^^v<<>><<vvvvv>v>^^^vv>><v><v<>vvvv<v^><^<>^>^<>v>v>v^vvvv<><^v>>>^^>><vvv<>^>^v^<vvv>v^vv^vv><>><>v^^v^vv<^v>vv>>v<v><^<<^v<>>^vv^<v>v><v>v>^v>^<v>^<<^>vv>v<^<^vv^<^><<<v<<^^vv<vvv><>v>v<vv^<><><^vvv>>vv<^^^v><^v><<^>^^v>^<>><v<>>^^<<<v><>^>^><vvvv<>^<<<><<<^<>>v^vv^>><^vv^^>^<v^<v>><^^>>>^v>^v<>^v<><^><vv>v^^^<^>>^<<^<^><<<^^<v<<^vv<^<>v<^<<^^<v<vv<<><v<v^<>^<>v>>v<^v>v<>^^vvv<>vv^v^<><v^vv^<^v^v><>^><v^<>>^^^<>>vv^<v>^^v><v<^>^^^^^^><>>vvv<<><><v<^>v<>v^v<<<<>v^>>>>^v>^^<v^>v><v^<^^v<<<<v<<<>^v<^>^v>v^^>v^^vvv>vv<>^>v><v<>^<vv><>>><<^>>><<v>v^^<^<<<<v^<>>>v<<<^v^vv<>^v>v<<<<>^^>><v><>v<v><^^>><>^>^>v>>><v>^vvvv<><><^>>^v^><<>^v<><><^><<<>v^^>v>^>v^<v^vv<>><^vv^^>^^><vv<<>v>v^^>><v^>^<^<>>>vv<>^>v>v^<>v<^<<v>>>^<>v^>v>>vv^^<>>v<v<<^<>v>v^<^^^>v^^>v>v>vv<^<v>v^^><<<v<><>^^<>v>v>^^v>v>v^v>>^<v^v>><>^^>^<>>>^vv^><v^<^>v^>^v><^>^^^vv^^v<>vv<>>^><<^v>^v^>>v>^v^<<^^^vv<<vvv>^vv^v<<<v^^<<><vv<>>^^vv>^^^vv>><><v>v<^v^>>>vv^><>><v<^v<>^><v<^^^^>><^<>v>^v<^vv>v>v<^<>v>v>^<vv>v<^>vvv<v^<vv<vv<>v>^><v^v<>>>>>v>><^v<>v>^v><v^v^vv<>^<vvv^>><v^<vvv^^<^vvv^v^<>><v>v^^v<><>v^^^v<<<^><v<<<>><<vv<<><vvv^v>>v^v<v^>>><<v<>^v><>vv<<v>v^vv>v^v<^<vv<><><^v>^<vv>v^^>>^^^><vv<><^>>>^<v^<<^^>^>vv^><v<vvv>^^>>>^><<vv>vv>^<>>^^><^v><<>^<<<v^>^

daje 1408 włączonych świateł.

Aby wygenerować dane wejściowe, możesz użyć następującego skryptu Python:

import random
length = random.randint(15, 10000)
walk = ''
chars = ['v', '<', '>', '^']
for i in range(length):
  walk += random.choice(chars)
print(walk)

Standardowa punktacja , zwycięzcą jest najmniejsza liczba bajtów.


16
4. 4 światła są włączone.
Rozpad

4
Nie, jest ich pięć.
CasperTheFriendlyCode

9
Och, ludzie, nie bądźcie tak surowi wobec przybysza.
Leaky Nun

7
Wyzwanie wydaje mi się dość jasne (i interesujące). Głosowanie w celu ponownego otwarcia
Luis Mendo,

5
Nie widzę żadnej surowości, tylko porady na temat tego, co należy poprawić, a teraz wyzwanie jest gotowe. Ładne pierwsze wyzwanie!
trichoplax

Odpowiedzi:


28

MATL , 19 18 17 13 bajtów

5 bajtów mniej dzięki pomysłowi @ LeakyNun (patrz jego odpowiedź ) na użycie jednostki urojonej jako podstawy do potęgowania.

Jj11\^Ys8#uos

Wypróbuj online! Przypadki testowe: 1 , 2 .

Wyjaśnienie

Kod śledzi ścieżkę za pomocą kroków jednostkowych na płaszczyźnie złożonej. Następnie oblicza, ile razy każda pozycja była odwiedzana, i wyświetla liczbę odwiedzonych pozycji nieparzystą liczbę razy.

J     % Push the imaginary unit, 1j
j     % Input string
11\    % Modulo 11. This gives 7 6 5 8 for > ^ < v
^     % 1j raised to those numbers, element-wise. This gives -1j for >, -1 for ^,
     % 1j for < and 1 for v. So it gives the displacements in a "transposed"
     % complex plane
Ys    % Cumulative sum. This transforms displacements into positions
8#u    % Count of occurrences of each unique position
o     % 1 if odd, 0 if even
s     % Sum. Implicitly display

To wygląda ciekawie
Leaky Nun

Jeśli chodzi ci o odstępy, tak, to brzydkie. Na Matlabie wygląda to lepiej:0+1i 0-1i -1+0i 1+0i
Luis Mendo

Nie, to grało w ciebie 3 bajty
Leaky Nun

@LeakyNun Tak, właśnie zdałem sobie sprawę :-) 13 bajtów teraz!
Luis Mendo

Dlaczego warto korzystać izamiast j?
Leaky Nun

19

Python, 68 bajtów

25 bajtów dzięki Sp3000.

2 bajty dzięki pomysłowi Luisa Mendo na przyjęcie modułu z 11.

17 bajtów dzięki xnor.

d=set()
p=0
for c in input():p+=1j**(ord(c)%11);d^={p}
print(len(d))

Ideone to!


4
Krótsze jest użycie zestawu działającego d^={p}i len(d).
xnor

8

Java 8, 169 130 127 bajtów

Dzięki Leaky Nun za zaoszczędzenie 29 32 bajtów.

s->{int l=s.length,d=2*l+1,p=l*d+d,r=0,m[]=new int[d*d];for(char c:s){p+=c<61?-1:c<63?1:c<95?-l:l;m[p]^=2;r+=m[p]-1;}return r;}

Ungolfed (sorta):

public static int f(char[] s) {
  int l = s.length, d = 2*l+1, p=l*d+d, r = 0;
  int[] m = new int[d*d];
  for(char c : s) {
    p += c<61 ? -1 : c<63 ? 1 : c<95 ? -l : l;
    m[p] ^= 2;
    r += m[p] - 1;
  }
  return r;
}

for(char c:s){p+=c<61?-1:c<63?1:c<95?-l:l;m[p]^=2;r+=m[p]-1;}można for(int c:s)r+=(m[p+=c<61?-1:c<63?1:c<95?-l:l]^=2)-1;zapisać 8 bajtów: Wypróbuj online.
Kevin Cruijssen


7

Perl, 49 bajtów

Zawiera +1 dla -p Run z ciągiem kontrolnym na STDIN

./lights.pl <<< "<<>"

lights.pl:

#!/usr/bin/perl -p
$\-=1-($a{$x+=/</-/>/,$y+=/\^/-/v/}^=2)for/./g}{

Jeśli dane wejściowe są ograniczone do 10000 bajtów, zmniejsza się to do 44+1:

$\+=$#{$x+=/</-/>/.e5+/\^/-/v/}*=-1for/./g}{

6

TSQL, 238 235 203 191 bajtów

Tworzenie tabeli w pamięci za pomocą rekurencyjnego SQL. Wybieranie i obliczanie z tej tabeli (jeden kod wiersza).

Gra w golfa:

DECLARE @ varchar(max)= 'v>v<';

WITH C as(SELECT 0 a,b=1UNION ALL SELECT
a+POWER(CHARINDEX(SUBSTRING(@,b,1),'> <v')-2,15),b+1FROM
C WHERE b<=LEN(@))SELECT top
1sum(sum(1-1/b)%2)over()FROM c
GROUP BY a OPTION(MAXRECURSION 0)

Nie golfowany:

DECLARE @ varchar(max)= '>>>><^v^v';

WITH C as
(
 SELECT 0 a,b=1
 UNION ALL
 SELECT a+POWER(CHARINDEX(SUBSTRING(@,b,1),'> <v')-2,15),b+1
 FROM C
 WHERE b<=LEN(@)
)
SELECT top 1sum(sum(1-1/b)%2)over()
FROM c
GROUP BY a
OPTION(MAXRECURSION 0)

Skrzypce3

SQF , 160 bajtów

Używając formatu pliku jako funkcji:

x=0;y=0;a=[];{switch(_x){case"v":{y=y-1};case"^":{y=y+1};case"<":{x=x-1};case">":{x=x+1};};if([x,y]in a)then{a=a-[[x,y]]}else{a=a+[[x,y]]}}forEach _this;count a

Zadzwoń jako: "STRING" call NAME_OF_COMPILED_FUNCTION

Nie golfowany:

//position tracker variables
x = 0; y = 0;
//`a` keeps track of which coords are switched on
a = [];
{
  //switch based on the magic variable `_x`
  //which is the current element of the forEach
  //and adjust coord tracker variables
  switch(_x) {
    case "v": {
      y = y - 1
    };
    case "^": {
      y = y + 1
    };
    case "<": {
      x = x - 1
    };
    case ">": {
      x = x + 1
    };
  };
  //check if the coord is already turned on
  if ([x, y] in a) then {
    //remove it from `a` using array exclusion
    a = a - [[x, y]]
  } else {
    //append it to `a`
    a = a + [[x, y]]
  }
//do this for each character in _this (the argument)
} forEach _this;
//return the length of `a`
count a

łatwe do naśladowania, ale jak tam wydajność?
zinking

@zinking To zależy od tego, jak go wykonasz. Bardzo szybko dzięki kompilacji statycznej w czasie ładowania silnika, znacznie wolniej compile "CODE".
Οurous

3

Python: 207 189 181 bajtów

a = input()
l=[]
for i in range(0,len(a)):
 if a[i]=='v':y-=1
 if a[i]=='^':y+=1
 if a[i]=='<':x-=1
 if a[i]=='>':x+=1
 if [x,y] in l:l.remove([x,y])
 else:l.append([x,y])
print(l)

Dane wejściowe to ciąg znaków.

Dzięki @LuisMendo za zwrócenie uwagi, że faktycznie mogę wciąć tylko o 1 spację. Cholera, moi nauczyciele języka Python za to, że kazali mi zawsze robić co cztery.

Naprawienie go tak, aby dane wejściowe zostały uzyskane, a nie założone, że zapisało mi 8 bajtów.


Nie znam Pythona, ale myślę, że wcięcie 1-spacji wystarczy i zaoszczędzi ci kilka bajtów
Luis Mendo

4
Ale nie w kodzie golfowym :-)
Luis Mendo

5
Nie można zakładać, że dane wejściowe są wstępnie zapisane. Po prostu użyj go input()i przechowuj gdzieś
Leaky Nun

1
Jeśli kiedykolwiek potrzebujesz więcej niż jednego poziomu zagnieżdżonego wcięcia, jest świetna wskazówka na temat mieszania spacji i zakładek
trichoplax

2
Um ... Może usunięcie białych znaków wokół pierwszego = i l + = [[x, y]] jest również krótsze niż l. Append ([x, y]).
Mega Man,

3

Rubinowy, 64 + 6 = 70 bajtów

+6 bajtów dla -rsetflagi.

Prosty port odpowiedzi Python nieszczelnej zakonnicy .

->s{d=Set.new
q=0
s.each_char{|c|d^=[q+=1i**(c.ord%11)]}
d.size}

Zobacz na repl.it: https://repl.it/Cnjy


Uważam, że -rsetflaga liczy się tylko jako 4 bajty.
Cyoce,


@ValueInk Oof. W ogóle mi się to nie podoba. Dzięki za heads-up.
Jordan

1
Myślę, że przedstawili kilka dobrych argumentów, dlaczego chcą to zrobić (np. Jak -ebycie „wolnym” w Rubim oznacza -n1 bajt zamiast 3, ale ludzie, którzy nie wiedzą o tym, mogą zgłaszać różne liczby bajtów), ale każdemu posiadać. BTW, Set[]oszczędza 2 bajty Set.new.
Wartość tuszu

1
Kolejna myśl, o której myślałem podczas wymyślania braku rsetodpowiedzi: bytes.maposzczędza 4 bajty, each_charponieważ możesz odebrać ordpołączenie.
Wartość tuszu

2

R, 172 156 137 101 96 bajtów

n=function(a)sum(table(cumsum(sapply(strsplit(a,"")[[1]],switch,v=-1,"^"=1,">"=1i,"<"=-1i)))%%2)

Korzystanie ze złożonego pomysłu na samolot LeakyNun.

bez golfa

n=function(a){
  b=strsplit(a,"")[[1]]            #Splits String up
  p=sapply(b,switch,v=-1,"^"=1,">"=1i,"<"=-1i) #Replaces characters with directions
  q=cumsum(p)                 #Finds each location visitied
  t=table(q)%%2                #Determines if spots were visited an odd # of times
  sum(t)                    #counts odd visited spots
}

2

JavaScript (ES6), 97 93 85 bajtów

i=>[...i].reduce((c,d)=>c-1+(v[p+=v['^<>v'.search(d)]]^=2),0,p=1E6,v=[-1E3,-1,1,1E3])

EDYCJA: -8 bajtów, dzięki Neilowi

Test:

var test0 = 'v>v<^^<v<<^<^><<>^^>>><v>vv^v>v^><><<^>><<<vvv^vvv>v>>v><vv^^<<>vv^^>v^<>>^^<^^>^^v<^>^<vvv^v^v><^<<v<<>><<>v>>^><^>^^<>>>>vv>^<<^<<><vvv<v^>>vvv>v^>>><<v^>^^^^v>>^>^v>v<vv^<>^<<v>vv>><^^<^><vv^^v<v<v^^^>v<^vv^v<><vv^^^>v^>v>vv<<^><v<^v><<v^^v>>v<vv<><^^^v<^v><><<^^<>^>><^^^>vv^<>>>>^<^<<<<>>>v<<v<v<vv><<vv<vv<^v^^^>>vv<>v>><<<v^>vv><v<<<v<<>^vvv^<v^v>^^v^v><<v^>>>v<v<v^>>>v><>>>^<><<<<>vv>v><v>v><^v<>v>>>vv<<>^>^>v<^><^<^vv^><^^>v<^^v>v^v<^^^^vv<>v<>><v^^><>v<<<>v^<v^^><>^<>^<>><>^^<>^v><>>><v<^^>>v>^^^<v';
var test1 = '>>><^>>>^vv><^^v^<<<>>^<>>^<^>^<<^^v^<v^>>^<<><<>^v<^^^vv>v><^>>^<^<v><^v<^<<^^v><>>^v<^>^v<vvv<<<v^vv>>^vv>^^<>>vv>^<^>vv<>v^<^v<^^<v^^^<<^><><>^v>vvv<^vvv<vv><vv<^^v^^<^^>>><<<>^<>>><^<<<>><>^v><^^vv<>>><^^^<^>>>>v<v^><<>v<v<v^<<^><v^^><>v>^<>^^^vvv<v^>^^^^v>v<v>>>v^^<v<vv>><<>^vv><<vv<<>^^v>>v<^^v>><v<v<<>^^vv>>^v>v>v<>^>^v<>>><>v>v<<v<^<>>>vv>>v>^<>vv^v><><^v^>v<^^>v<^v>>v^>^>>v>v>^>^<^^>vv>>^vv<^><>^><<v^<><<^<^>^^vv^<<^^<^^v<v<>^>v>>>>>>vv<<v>^>vv^>^><^<^^><<vvvv>vvv<><<><v^vv><v^^<>^>><^vv<><>^>vv>>>vv^vv<<^v^^<<v^^>^>vvv<><<v>^>^>v<v>^<^^^^<^>^>><>>^^vv<>v<^>v><v<v^>>v<^v<vv>v^>v<v^<^^^^v<^<^<<v<<<v<v^^>vv^>><<<v>>^^^>^<^>>>v^v><^^vv^>><^^vv<vv<v^><>>^><<<>>^^v^v<<v^<vv^^^>><>>^v^^^>>^>^<<^>v>^^v>><>v>^>vv^^<vvvv<><^v>^><<>>><^<^v^<<vvv^v<<<<<><><<><><<v>v<v>v><^v^^vvv>><>^>^>^v<<vv^^^v^vv><v><><v<v<<>>>v<^<^v<<>^v<<^v<><>v>>^^>^<v^<<^v^^^vv>><v^<v>^v><^<>>>>^^<vv<>^^>^>v^v^^>><>^^<^v^<v<<v<^<<^^vv>v>^<vv<<^^v^vv^>^^<>v>^>^<>vv><v>>><<><<vv^^<vv<>>^v>^<<vv>^><<>^<v>v><<v^<v<><v>^<^<^><^^^^>>>^<>^^><>>v^<vv^<^<<vvvv>>>v^v>>^>v^><<>>v<>>^>><vvvvv<<vvvv<v>^v<vv^<>><<><v^^<^<v>^v<^<<>^v<v^<>v<<>^<<vvv><^><^^^<>>v^<<>vv><^^^>><^>v^v>v<v^>>v>>v>vv<<v<<vvv^^^>^<v^^<^<v<^<>>v^<<v>>v^><v<vvvvv^^^<v^^<><v<<^>>^><^<v^v^^>><v><>v>^<vvvv><<v^^v^>^>v>><>^^v>v^>vv^>v<^<<^vv^>vv^<v>^<v^<>^v>v^>v^<<>^^<^>^^>vv^>>vv>v>vvv><>^v<<<<v^>v^^v<><v<v>^<^><^><<v<>><<>v^^>>><<><>>><<>><v^^>><^>><^<>v^^vvv>v<^<<vv^>vv^><<>v><>^<>v^^v>^>v^<>^><v>^><<^v<v^^<v>><^^>>^<^<^v<v>^>^<^<v><><>>>><>^<^<v>v<v^>v><>v^>v^<<><^<>>v<^vv^^^>^<<<<>^>^<><^vvv>^^<v^v>v>v^v>v>>vv>^><>^vv>^<v<v^<>vv^<v<><>^>>vvv><>>^<<v^<<>^<v^>v<^^^<^<^^<>^>>v>^<v>vv<v^^>><<<<<>>v>^v>^>>>>v>>^^>^<<<^<<<v>>^><<<<^vv<<>^v<^>v^<v<<>v<>^<^<^<^<>>^^^vvv<v>^vv>^><^<v^>^v<v>><><vvv<^^>>v<^v>^>>>><v^<v^^<^^v<vvv<v>^^<<>><^<v^v<^vv>v>vv>^^<>^^^^>>^v><vv<<<v>^v^>>v^>><<<^v^v<<>><<vvvvv<v^vv>vvvv><v^v<^^^><vv^^<>><>><^>^^^^v>v><><v^<>^v<>^^<^^>^^^vvv>>vv^v^<v<vv^v>v>>>^v^^vv^<^v>v^v>>^v>v<v^<^^><vvv>><<>><>><v>v<^<v>>>>v^^v^^>^><<v><^<<>>v<>^^<<>vv^>>vv^^^v>>>^v^><v<<^>v<v><>>>^>>^<<>>^><<vv<^^>^^^v^^<>>>vv><<>v<><<<>v<<>>>v<>v<>^<vv^v<^^<<<v>^v>>^^>^><<^vv<><><>v>^v>^<>v>>^^^<^^>>vv>v<<<v^><<v><^v><>v<^<<^<>^vv>^><^^^^^<<v^^<>v>><^<v^^^vv>^v<>^<v<v>v>^><^<<^<>><^^>vv^<>^<>vv<>>v<vv^>><^^<^>v<><>vv<v<>>v><v^^^>^^^<<vv^><^^v>v>^<^>v^><<vvv>v^><vv<><^<><^>^v<><<v^<<><>^^^^<<^>>^>^v^>v>^<<^>vv^vv^v<>^<<^>v<^^<<v<v<<<^>vv^>><>v>><><v>v><v^><vvv>vv<<vvv>v^<<^v<^<><<^v>v<>>vv<<v^>v>v<<>>^vv^<^^^<^v>>^<vv>^<v>><>v>^^<<v^<>>>>>v^v>><>v^>>^<>>^<^vvv^^^<^v<><vvv^>^>v><<v>>^v>v<v>v^<v>v>^<>vvv>vvv^^<>vv>^^^^^>v<<^v<>>>><<<>>><vv>>^v^^v<v^>>>^>^v<^v>^v<>vv<><vvv^v<<<<v<vv>vv^<^vvv<^v>v^^vv<^>>>^^>>^^><>^>>v<>>>^^<<v<^<<<<<^^<v^^^<<>><<<^>^v^>vv<>>>^^v><<>^^^^<vvv><^^<>>>^><<^>><v>^<>^v^<vvvv^>>^><<>><^<v^>>vv^vv<^>>>><^>^v<^<v<^^<^<^><^<>>^<>v^v<<>v>v<>><<v<^v<<<^v<v<>><v<^<^>>v>v>><v^<v><>>>>>v^v>><^<^<v>><v^v>v<>v<v><<<>^^><>^^<^vv^^<>v><><><^>^^v^vv^<><>>>>v><>>^>^<<^<v<v^>v^^<v>>><<^^vv^^>><<^<vvvvv>><^>^>>^vv<><<>v>v^<<<^v<^^<<^vv>v<vvv><^v>vv^vvvv<^>^v^<<<<^v<<<>^vvv>^v><<>>v<v<^v^<>v>>^^v^vv>>>^v^^>>^<><><<<<^vv>>>>>v>v^>v<>><<<>^vv>^^^^<^^^>^^^^>^^^v^v><^>^>>>v<v<^<^^<<^v<<^<>vvv^^^^v^<<>vv>^^>>><^^v<^<<<v<>v<<><>v<><>^<v<<^>^^>><<v>^^><^^v<^<v^<^^<>^<>^v^>>^^v^v^<>v<>^<<<>^v^v>^<vvvv<>v<<>vv^<<>vv>>>>^<v><>>>v^><<>^v>><<>>^^v><^<>>vv^^^>vv^<^^v><v>>vvv^v<^v>v<<^^<>v^^^v^^>><v^>>v^v^vv<^>v^<^>^>v<v^><vvv^>^<>v<<^><^^<vv>v>>vv>v^>>^vvv>>v^>^^>vvv>>v><<>>^^v>v<v<><<<<^^v<^<>^v>><v^^^<>>vvv>v><<v>^^<^vvvv^v>v>^vv>^vv^^v><<>>^^>>v>>>^v><^>v<^^<>vv>v>v^^^>>^^^><<<<>>^>>^<^v<^<^<>^><v<<v>v<>^>>^<<v^^<v^vvvvv>>v^>>^^^<^^<><<><><>^v>vvv^>^^>v<^^>^<<^v^^^><>><<v<^^^<<<<>><>><<^^v><v^<<^v<v><<>^<v>^>^v>vv>><v^<^<v<v<v><^^^^>>><^<><^v^v<<<^>vv^<v^>^^v^>>><<<<^<>>><v>>>vv^>^^<v^v>>>v^<^<>vv>^v^^><<<v>v>v>><>>>v<^>^<>>^^<v^<<^<v^>><^v^><><v><><v^vvv<<>v>>><<><v>v<>>><^<^^v<v>^<<>^v>^>^>^^<^^><^>>>>><^^>vv>^<^^<><^>^<^^><^<v>v^>><^>^^^>>v^v<^>>^<v^<>^><><v>>^v<v^^^^v<^vv><^v>>^^^<>^<^<^>vv^v<<>vv>^<>v>^>^>vv^v<vv<^^^v<v>v>v^<^^^v><v<<<^^<><^^>>>><<^^v<<^>v<<vv^^^vv^vv^<v><>^v<v>>><vv^v<v^>>>>^<<<vv^>>v>^><<><<^<^><<vv^>v^>><>v^<<<>v^><>><<>>v><>v^<v><>^v>>><><>>>^vvv^v>vv>>>^^v^><<v<>>^^^v^^><<^v<><><v<<v<v<><<<v^<^^^<>v^^v<^^<<^>v<<v><^<<<<>><>^v>^<>^<^^v^vvv>^^<>^>><v^^vv^<>^<><<^^^v<^^^>>^^v>^>^<^>v><<^<>^v<><vv^vv<><<<<<<v<<v<<vv^<<^<^vvvv><v^v^v<>>>vvvvv^<vv^<^<>vv>^<><<v><>v^^<v<>>>vvv^><^<^>v^^<v>^<>>>^^v^<vv<<<<^><v<<<>v<<<v<>>^^^>^><>v>^v^>^<v^^><^v^^<^v^^>^v>>^^^<<><><<<>v>><^><>>>vvvv>v>>v>^^^^v<><vv<^<v^v>>^^vv<^>vvv>^v>>><v<v<v^<^>^^<vvv<vv<v>>^vv>^<<^<^<v>v^<vv^^^v>vv<v><v><v>^<v>>vv<>v>^^>v^^^<>v<>v^v<>^<><v><^>^<v^v><<^v^v^v<<v><<^^<^vv>^<^v><>v>><v^v^>><><><<<v<>v<^vv>v<v<<>^vvvvv^<<<^<vv><<><>v^<^v<<<^>v>v<v^<<^>v<<^<v><<<^>vv>v>^<^^v>>>><>vv>>vv>vvv<>^^<>^v^<>vvv<^^^vv>v><<<<vv^v><v^<^<<<><v<>^><<>^>v<^^<<>v>>v<<>><^^<<<^<^vv^^>v>v<>^^>>^v^vvv>^v^>v>>v>v>v>>vv^<><<<<>v^^>vv<^^v>>v<vv<^>>^<>^^v<><vv^<><v><v<<v^v<^^<^v^v<>v<<><vvv><<<^<^^<<>>^v>>>^v>>>v<>>^><<<><><<<v<vv<^<>v^^v^^>^<<^^^v^>^<<^>^>^>>>>v<v<v<>vv<<vv^<<^<vv>^^<^<<>><^v><><>^<v><v^>^v>^<^>^^><v><<^<v^^<<^><><v>v<>>><<^><v<^vvv^<<<>><<>^v^^><vv>vv<>^>^>vv<>v^<^<>vv><<>^<v<vv<^<^<><^vv<<^>>>v<>><<>>>^^^^<<^v>>v<vv>^^>v<v<vv^><<><>>>v>>^^v<^v^^>>v^<>>v^>><^<^^v<v<><<><>>^<>><^v<^^^^><>^>vv>>^vv<<>v<<<<<<><<<><<>><v><^^^<>>v<^><^vvv<>^>^^v>^<v><^v^vv^<<>v<<<<v>^vv>>v>vv<<^>^<>>vvv^<v<><>><>^^^^vvvvvvv<<>v<^><^^>vv^^<v<<^^<vvv<v<v<<>><<><v^^>><^<>^v^vv<<v<v<>><<>>>>>^vv<><v<>v><v>v>><v<v^vvvvv<><>v>>v<><<<^^<>^<^^<v>v^<vv>^vv^<>^<<^<vv><v<v>>v>^<>v^<<v^<v>^v<>><v>>>>^<<^^^v<^<>><^<><v>>vv^>^<^<^>>v^>^^^^>vvvvv>^v<^><^^<^^>^<^^^^^^^>v>>vv>v^^^v^^^<>v><^>>>v>^>^>^>vv<vv<^^>>^>>>v<>v><<^<<v^>^>>>>^^><^^<v<<<<>>v>v^v^^<>><v<^<<<<v^^^^<v<<<^>v>^^<vv<^^^^^v>^v^<v><>>^^>^v>^>^vv^v>v>v^>v>^>>^^^^>>^>>^><>><v>v>>><<^v^v^>^>^>>vv><<^>v<v<v^<<>>^v<<^v<<^><^>>^<v>^>vv>v>^^^>v^^<^<^^>vv>^^><v>>^v>^v<<^^^<<^v^>^<<^>vv^>>^<^v><<>v><^^^<^^>>vv>^vv>><^<<<^>vv^v>v<^<<<^<^<<><^^>>>v^<^^^>^<><^v>>^<<v<^v>>v^<^<^<^^^<v^><<vvv^<^v^vv^vv<v<<v<^<>^v>^^^<^^v<v<v><<<^<>^^^^v>v^v^v^v<v><v>>^v><vv^^^v>><<v^vvvv<<<^v<<><^>^<v^^v<>vvvv^vv<>^v<><>^^<>>vvv<^>><v^<<>v>v<>^v^>v^>><<>>^^<^v<>>^>^><>>^<v<v^^<^v><v^<v<><><^<<><v^v<<>vv<v<v<^>>><>vv^^<><<v<^^<<^<><^^^>^>>>^<^>>>^>><^^^<^v^^^v^v^v>v>v><vv>><vvv<<v><><^^>^v<v>><v><^><^<<>v^vv^v><^vv>^>>v<vv><^<^^v<^^vv<vv<v<v>v><v<vv<<>^^v^^v<<<^<>v^^^<><>>><^>v^^^v^vv<<<^>>v><^>v^<>>>>^<>^^vvv^^<><^>^^<><>^vvv^^<vv^>vv^^^^v<>vv<^^^v<<>><<vvvvv>v>^^^vv>><v><v<>vvvv<v^><^<>^>^<>v>v>v^vvvv<><^v>>>^^>><vvv<>^>^v^<vvv>v^vv^vv><>><>v^^v^vv<^v>vv>>v<v><^<<^v<>>^vv^<v>v><v>v>^v>^<v>^<<^>vv>v<^<^vv^<^><<<v<<^^vv<vvv><>v>v<vv^<><><^vvv>>vv<^^^v><^v><<^>^^v>^<>><v<>>^^<<<v><>^>^><vvvv<>^<<<><<<^<>>v^vv^>><^vv^^>^<v^<v>><^^>>>^v>^v<>^v<><^><vv>v^^^<^>>^<<^<^><<<^^<v<<^vv<^<>v<^<<^^<v<vv<<><v<v^<>^<>v>>v<^v>v<>^^vvv<>vv^v^<><v^vv^<^v^v><>^><v^<>>^^^<>>vv^<v>^^v><v<^>^^^^^^><>>vvv<<><><v<^>v<>v^v<<<<>v^>>>>^v>^^<v^>v><v^<^^v<<<<v<<<>^v<^>^v>v^^>v^^vvv>vv<>^>v><v<>^<vv><>>><<^>>><<v>v^^<^<<<<v^<>>>v<<<^v^vv<>^v>v<<<<>^^>><v><>v<v><^^>><>^>^>v>>><v>^vvvv<><><^>>^v^><<>^v<><><^><<<>v^^>v>^>v^<v^vv<>><^vv^^>^^><vv<<>v>v^^>><v^>^<^<>>>vv<>^>v>v^<>v<^<<v>>>^<>v^>v>>vv^^<>>v<v<<^<>v>v^<^^^>v^^>v>v>vv<^<v>v^^><<<v<><>^^<>v>v>^^v>v>v^v>>^<v^v>><>^^>^<>>>^vv^><v^<^>v^>^v><^>^^^vv^^v<>vv<>>^><<^v>^v^>>v>^v^<<^^^vv<<vvv>^vv^v<<<v^^<<><vv<>>^^vv>^^^vv>><><v>v<^v^>>>vv^><>><v<^v<>^><v<^^^^>><^<>v>^v<^vv>v>v<^<>v>v>^<vv>v<^>vvv<v^<vv<vv<>v>^><v^v<>>>>>v>><^v<>v>^v><v^v^vv<>^<vvv^>><v^<vvv^^<^vvv^v^<>><v>v^^v<><>v^^^v<<<^><v<<<>><<vv<<><vvv^v>>v^v<v^>>><<v<>^v><>vv<<v>v^vv>v^v<^<vv<><><^v>^<vv>v^^>>^^^><vv<><^>>>^<v^<<^^>^>vv^><v<vvv>^^>>>^><<vv>vv>^<>>^^><^v><<>^<<<v^>^';

S=i=>[...i].reduce((c,d)=>c-1+(v[p+=v['^<>v'.search(d)]]^=2),0,p=1E6,v=[-1E3,-1,1,1E3])

console.log(S(test0))
console.log(S(test1))


1
Użyj [...i]zamiast i.split(''). Myślę też, że możesz pisać (p=1E6,v=[-1,1,-1E3,1E3],0)jako 0,p=1E6,v=[-1,1,-1E3,1E3].
Neil

1
Jeśli możesz ustawić, ^aby był pierwszy, searchoszczędzasz bajt indexOf. (Musisz ^być pierwszy, ponieważ searchtraktuje ^jako metaznak wyrażenia regularnego.)
Neil

1
Nie musisz liczyć S=części.
user2428118,

1
@Arnauld Nie, same nazwy argumentów są częścią funkcji i powinny pozostać. Jednak przypisanie funkcji do zmiennej („ S=”) jest opcjonalne (ponieważ można po prostu wywołać funkcję jak («function code here»)(«argument»)).
user2428118,

2

PowerShell , 136 bajtów

$a=@();switch -w($args|% t*y){'^'{$y++}'>'{$x++}'v'{$y--}'<'{$x--}*{if("$x,$y"-in$a){$a=$a|?{$_-ne"$x,$y"}}else{$a+="$x,$y"}}};$a.length

Wypróbuj online!

Myślę, że można tu zoptymalizować więcej, ale na razie jest to najniższa kwota.

Łatwiej czytać:

$a=@();switch -w($args|% t*y){
  '^'{$y++}
  '>'{$x++}
  'v'{$y--}
  '<'{$x--}
  *{if("$x,$y"-in$a){$a=$a|?{$_-ne"$x,$y"}}else{$a+="$x,$y"}}
};$a.length

Objaśnienie: Dane wejściowe są zmieniane na tablicę znaków, a każdy element jest dopasowywany do jednego z pierwszych 4 przypadków przełączników, aby zwiększyć współrzędną x lub y. Wszystko pasuje do piątego przypadku, w którym decydujemy, czy światło jest włączone, czy wyłączone. Długość na końcu określa całkowitą liczbę włączonych przełączników.

Uwaga: Przecinek we współrzędnych jest konieczny, abyśmy nie otrzymywali kolizji takich jak (10,10) i (101,0)-newspółpracuje z tablicą 115 bajtów
mazzy


2

PowerShell , 96 95 bajtów

$(switch -w($args|% t*y){^{$y++}'>'{$x++}v{$y--}'<'{$x--}*{"$x,$y"}})|group|% c*|%{$r+=$_%2}
$r

Wypróbuj online!

Rozwinięty:

$plane=$(switch -w($args|% toCharArray){
  ^ {$y++}
  '>'{$x++}
  v {$y--}
  '<'{$x--}
  * {"$x,$y"}
})
$plane|group|% count|{$result+=$_%2}
$result

PowerShell , 112 109 bajtów

Port odpowiedzi MATL Luisa Mendo .

$args|% t*y|%{($p+=($c=[numerics.complex])::Pow($c::new(0,1),$_%11))}|group{'{0:N2}'-f$_}|% c*|?{$r+=$_%2};$r

Wypróbuj online!


2

Faktycznie , 24 23 bajtów

To jest port odpowiedzi MATL Luisa Mendo . Sugestie dotyczące gry w golfa mile widziane. Wypróbuj online!

Edycja: Jeden bajt dzięki Dziurawej Zakonnicy.

O⌠4P@%ïⁿ⌡Mσ;╗╔⌠╜c2@%⌡MΣ

Ungolfing:

O    ord(c) of the input string (implicit input)
⌠...⌡M  Start a function, and map over the list of ord(). Call the variable i.
 4P@%   i mod 11 (the 4-th prime).
 ïⁿ    1i to the power of (i%11).

σ    Push a list of cumulative sums of the new list of complex numbers.
      This is a list of the coordinate visited.
;╗    Duplicate coord_list, and push to register 0.
╔    uniquify(coord_list)

⌠...⌡M  Map over the uniquified list. Call the variable j.
 ╜c    Push coord_list.count(j)
 2@%   Push count mod 2

Σ    Return the sum of this last list.

Inne niż pisanie :11jak 4Pjestem w stanie wymyślić wszelkie rady golfowego
Dziurawy Nun

1

C, 203 190 189 bajtów

#define S(s)1-(*s%11<7)*2<<*s%11%2*16
char*t,*u;P,p,r,L,e;
f(char*s){for(P=L=0,t=s;*t;++t){P+=S(t);e=r=1;for(p=0,u=s;u<t;u++)e*=(p+=S(u))!=P;for(p=P;*++u;r^=p==P)p+=S(u);L+=e*r;}return L;}

O (n ^ 2) z algorytmem pamięci O (1).

Zapętla się nad każdą pozycją, sprawdza, czy ta pozycja występuje wcześniej, a jeśli nie, sprawdza, czy ta pozycja występuje później przez parzystą / nieparzystą ilość czasu, dodając ją do sumy.


1

Perl, 102 98 91 90 (89 + -n) bajtów

perl -nE '$i=ord()%5,$x+=(-1..1)[$i],$y+=((0)x3,1,-1)[$i],$p{$x,$y}^=1 for/./g;say~~grep$_,values%p'

Czytelny:

$_ = <>; # -n
for (/./g) {
  $i = ord() % 5;
  $x += (-1 .. 1)[$i];
  $y += ((0) x 3, 1, -1)[$i];
  $p{$x, $y} ^= 1;
}

say 0 + grep $_, values %p;
 • dzięki Dada za -4 i -7

2
myślę, że po raz pierwszy widzę „czytelny” i „perl” w tym samym poście!
Dada,

Poważniej, świetna odpowiedź. Nadal możesz wygrać kilka bajtów, jeśli użyjesz for/./gzamiast while, co pozwala na użycie ord()zamiast ord($&).
Dada,

Kilka innych rzeczy, które mogą wygrać kilka bajtów na PPCG: użyj sayzamiast print(od -M5.010lub -Esą darmowe) i użyj -nflagi (koszt 1 bajt) zamiast robić $_=<>.
Dada,

1

C # 210 205 139 138 135 128 113 113 bajtów

using System.Linq;int f(string s,int x=0,int y=0)=>s.GroupBy(c=>(x+=c%6%3-1)+s+(y-=c/3%6-2)).Sum(g=>g.Count()%2);

Wyjaśnienie

//Have X and Y as default params allows us to use a expression bodied member
//and then remove the return statement
int f(string s, int x = 0, int y = 0) =>

  //treat the string as a char array
  s.GroupBy(c =>

      //Using the unerlying int of the char this math reduces down to either x - 1, x + 1, x + 0, y - 1 or y + 1, or y + 0
      //Concat the resulting values with the original string to ensure uniqueness ie x=1 and y=11 vs x=11 and y=1 for the grouping
      (x += c % 6 % 3 - 1) + s + (y -= c / 3 % 6 - 2))

   //Mod 2 will return either 1 or 0 so we can use sum to count the groups with odd counts
   .Sum(g => g.Count() % 2);
 • Dzięki VisualMelon za przejście 5 bajtów CountnaSum
 • Jeszcze raz dziękuję VisualMelon, tym razem za 66 bajtów, sugerując trochę fantazyjnej matematyki, aby uzyskać tłumaczenia.
 • VisualMelon ponownie na ratunek, łącząc zaznaczenie i grupę przez 13 bajtów i po prostu używając ciągu wejściowego dla separatora x / y dla kolejnych 2

Fajnie ... Bardzo to lubię. Czy nie możesz użyć Distinct()zamiast GroupBy(z=>z)? Możesz również użyć Sum(g=>g.Count()%2), ponieważ zawsze jest to 0 lub 1, tak myślę.
VisualMelon,

Rozumiem też, że możesz (niestety, raczej to lubię ...) zastąpić indeksowanie func czymś podobnym (x+=c%6%3-1)+"."+(y-=c%18/5-1)(po prostu dodaj liczbę obliczaną z char z jakimś głupim modułem i tym podobnym). Nie testowałem, pozwolę ci to naprawić, jeśli jest zepsute;) Powinno to zaoszczędzić wiele bajtów, jeśli nie popsułem! (I jest ponoć tańsza para wyrażeń, ale to właśnie mogłem wymyślić w ciągu ostatnich 20 minut)
VisualMelon

@VisualMelon Distinct()nie działa (chyba że czegoś mi brakuje), ponieważ zwraca jeden z każdego ciągu, zamiast podawać mi liczbę wystąpień.
JustinM - Przywróć Monikę

@VisualMelon dobry pomysł z wykorzystaniem sumy, zapisano 5 bajtów. Jeśli chodzi o twoją sugestię dotyczącą funkcji, myślę, że muszę zrozumieć, dlaczego to działa (działa), zanim ją opublikuję. czy wybór liczb jest oparty na podstawowych wartościach znaków?
JustinM - Przywróć Monikę

Tak, nie wiem, co myślałem o Distinct ... Jestem zbyt przyzwyczajony do używania Group jako odrębnego leniwego mężczyzny. Przypuszczam, że ... Tak, głupie wyrażenie c%6%3-1po prostu odwzorowuje wartości ASCII <>v^dla -1,1,0,0(zmiana x, uwaga wartości zerowe), a drugie wyrażenie daje podobny wynik dla y. Prawdopodobnie są lepsze wyrażenia (nie wyglądałem zbyt mocno), kropla trójki może się opłacić. To był mój pierwszy wysiłek, który może (c<61?--x:c<63?++x:x)+"."+(c>95?--y:c>93?++y:y)
sprawić

1

Perl 6 , 47 bajtów

{sum bag([\+] (-i,*i...*)[.ords X%11]){*}X%2}

Wypróbuj online!

 • (-i, *i, ... *)jest nieskończone powtarzanie sekwencji -i, 1, i, -1, ...
 • [.ords X% 11] wycina do tej sekwencji z wartościami porządkowymi znaków w ciągu wejściowym, modulo 11.
 • [\+] wykonuje trójkątną redukcję (lub „skan”) tych wartości, tworząc listę współrzędnych odwiedzanych na płaszczyźnie złożonej.
 • bag()tworzy Bagzawierające te współrzędne, z których każda ma powiązaną krotność (liczbę wyświetleń na liście).
 • {*} pobiera wszystkie wielokrotności z torby.
 • X% 2krzyżuje te krotności z liczbą 2za pomocą operatora modułu %. Dziwne krotności skutkują a 1, parzyste krotności skutkują a 0.
 • sum sumuje te resztki.

1

Common Lisp , 198 bajtów 186 bajtów

Rozwiązanie:

(let((p 0)(c 0)(h(make-hash-table)))(progn(loop for s across i do(incf(gethash(incf p(nth(position s "^>v<")'(1e3 1 -1e3 -1)))h 0)))(maphash #'(lambda(k v)(incf c(mod v 2)))h)(write c)))

Uruchom!

Wyjaśnienie:

(let ((p 0)(c 0)(h (make-hash-table)))
 (progn
  (loop for s across i
   do(incf (gethash (incf p (nth (position s "^>v<")'(1e3 1 -1e3 -1))) h 0)))
  (maphash #'(lambda (k v) (incf c (mod v 2))) h)
  (write c)))
 • p jest kluczem mapy z mieszaniem, generowanym jako indeks znaku w ciągu „^> v <”, odwzorowanym na wartości 1000, -1000, 1 -1 reprezentujące x, y. (oś x to + -1, oś y to + -1000)
 • wartość skrótu przy tym indeksie zwiększa się o 1 (licznik przełączeń)
 • hashtable jest niż korytarz zapętlony, a funkcja mapy zwiększa końcową liczbę jako moduł 2 wartości na danym kluczu

Uwaga: i (wejście) jest zdefiniowane jako test:

(defparameter i ">>><^>>>^vv><^^v^<<<>>^<>>^<^>^<<^^v^<v^>>^<<><<>^v<^^^vv>v><^>>^<^<v><^v<^<<^^v><>>^v<^>^v<vvv<<<v^vv>>^vv>^^<>>vv>^<^>vv<>v^<^v<^^<v^^^<<^><><>^v>vvv<^vvv<vv><vv<^^v^^<^^>>><<<>^<>>><^<<<>><>^v><^^vv<>>><^^^<^>>>>v<v^><<>v<v<v^<<^><v^^><>v>^<>^^^vvv<v^>^^^^v>v<v>>>v^^<v<vv>><<>^vv><<vv<<>^^v>>v<^^v>><v<v<<>^^vv>>^v>v>v<>^>^v<>>><>v>v<<v<^<>>>vv>>v>^<>vv^v><><^v^>v<^^>v<^v>>v^>^>>v>v>^>^<^^>vv>>^vv<^><>^><<v^<><<^<^>^^vv^<<^^<^^v<v<>^>v>>>>>>vv<<v>^>vv^>^><^<^^><<vvvv>vvv<><<><v^vv><v^^<>^>><^vv<><>^>vv>>>vv^vv<<^v^^<<v^^>^>vvv<><<v>^>^>v<v>^<^^^^<^>^>><>>^^vv<>v<^>v><v<v^>>v<^v<vv>v^>v<v^<^^^^v<^<^<<v<<<v<v^^>vv^>><<<v>>^^^>^<^>>>v^v><^^vv^>><^^vv<vv<v^><>>^><<<>>^^v^v<<v^<vv^^^>><>>^v^^^>>^>^<<^>v>^^v>><>v>^>vv^^<vvvv<><^v>^><<>>><^<^v^<<vvv^v<<<<<><><<><><<v>v<v>v><^v^^vvv>><>^>^>^v<<vv^^^v^vv><v><><v<v<<>>>v<^<^v<<>^v<<^v<><>v>>^^>^<v^<<^v^^^vv>><v^<v>^v><^<>>>>^^<vv<>^^>^>v^v^^>><>^^<^v^<v<<v<^<<^^vv>v>^<vv<<^^v^vv^>^^<>v>^>^<>vv><v>>><<><<vv^^<vv<>>^v>^<<vv>^><<>^<v>v><<v^<v<><v>^<^<^><^^^^>>>^<>^^><>>v^<vv^<^<<vvvv>>>v^v>>^>v^><<>>v<>>^>><vvvvv<<vvvv<v>^v<vv^<>><<><v^^<^<v>^v<^<<>^v<v^<>v<<>^<<vvv><^><^^^<>>v^<<>vv><^^^>><^>v^v>v<v^>>v>>v>vv<<v<<vvv^^^>^<v^^<^<v<^<>>v^<<v>>v^><v<vvvvv^^^<v^^<><v<<^>>^><^<v^v^^>><v><>v>^<vvvv><<v^^v^>^>v>><>^^v>v^>vv^>v<^<<^vv^>vv^<v>^<v^<>^v>v^>v^<<>^^<^>^^>vv^>>vv>v>vvv><>^v<<<<v^>v^^v<><v<v>^<^><^><<v<>><<>v^^>>><<><>>><<>><v^^>><^>><^<>v^^vvv>v<^<<vv^>vv^><<>v><>^<>v^^v>^>v^<>^><v>^><<^v<v^^<v>><^^>>^<^<^v<v>^>^<^<v><><>>>><>^<^<v>v<v^>v><>v^>v^<<><^<>>v<^vv^^^>^<<<<>^>^<><^vvv>^^<v^v>v>v^v>v>>vv>^><>^vv>^<v<v^<>vv^<v<><>^>>vvv><>>^<<v^<<>^<v^>v<^^^<^<^^<>^>>v>^<v>vv<v^^>><<<<<>>v>^v>^>>>>v>>^^>^<<<^<<<v>>^><<<<^vv<<>^v<^>v^<v<<>v<>^<^<^<^<>>^^^vvv<v>^vv>^><^<v^>^v<v>><><vvv<^^>>v<^v>^>>>><v^<v^^<^^v<vvv<v>^^<<>><^<v^v<^vv>v>vv>^^<>^^^^>>^v><vv<<<v>^v^>>v^>><<<^v^v<<>><<vvvvv<v^vv>vvvv><v^v<^^^><vv^^<>><>><^>^^^^v>v><><v^<>^v<>^^<^^>^^^vvv>>vv^v^<v<vv^v>v>>>^v^^vv^<^v>v^v>>^v>v<v^<^^><vvv>><<>><>><v>v<^<v>>>>v^^v^^>^><<v><^<<>>v<>^^<<>vv^>>vv^^^v>>>^v^><v<<^>v<v><>>>^>>^<<>>^><<vv<^^>^^^v^^<>>>vv><<>v<><<<>v<<>>>v<>v<>^<vv^v<^^<<<v>^v>>^^>^><<^vv<><><>v>^v>^<>v>>^^^<^^>>vv>v<<<v^><<v><^v><>v<^<<^<>^vv>^><^^^^^<<v^^<>v>><^<v^^^vv>^v<>^<v<v>v>^><^<<^<>><^^>vv^<>^<>vv<>>v<vv^>><^^<^>v<><>vv<v<>>v><v^^^>^^^<<vv^><^^v>v>^<^>v^><<vvv>v^><vv<><^<><^>^v<><<v^<<><>^^^^<<^>>^>^v^>v>^<<^>vv^vv^v<>^<<^>v<^^<<v<v<<<^>vv^>><>v>><><v>v><v^><vvv>vv<<vvv>v^<<^v<^<><<^v>v<>>vv<<v^>v>v<<>>^vv^<^^^<^v>>^<vv>^<v>><>v>^^<<v^<>>>>>v^v>><>v^>>^<>>^<^vvv^^^<^v<><vvv^>^>v><<v>>^v>v<v>v^<v>v>^<>vvv>vvv^^<>vv>^^^^^>v<<^v<>>>><<<>>><vv>>^v^^v<v^>>>^>^v<^v>^v<>vv<><vvv^v<<<<v<vv>vv^<^vvv<^v>v^^vv<^>>>^^>>^^><>^>>v<>>>^^<<v<^<<<<<^^<v^^^<<>><<<^>^v^>vv<>>>^^v><<>^^^^<vvv><^^<>>>^><<^>><v>^<>^v^<vvvv^>>^><<>><^<v^>>vv^vv<^>>>><^>^v<^<v<^^<^<^><^<>>^<>v^v<<>v>v<>><<v<^v<<<^v<v<>><v<^<^>>v>v>><v^<v><>>>>>v^v>><^<^<v>><v^v>v<>v<v><<<>^^><>^^<^vv^^<>v><><><^>^^v^vv^<><>>>>v><>>^>^<<^<v<v^>v^^<v>>><<^^vv^^>><<^<vvvvv>><^>^>>^vv<><<>v>v^<<<^v<^^<<^vv>v<vvv><^v>vv^vvvv<^>^v^<<<<^v<<<>^vvv>^v><<>>v<v<^v^<>v>>^^v^vv>>>^v^^>>^<><><<<<^vv>>>>>v>v^>v<>><<<>^vv>^^^^<^^^>^^^^>^^^v^v><^>^>>>v<v<^<^^<<^v<<^<>vvv^^^^v^<<>vv>^^>>><^^v<^<<<v<>v<<><>v<><>^<v<<^>^^>><<v>^^><^^v<^<v^<^^<>^<>^v^>>^^v^v^<>v<>^<<<>^v^v>^<vvvv<>v<<>vv^<<>vv>>>>^<v><>>>v^><<>^v>><<>>^^v><^<>>vv^^^>vv^<^^v><v>>vvv^v<^v>v<<^^<>v^^^v^^>><v^>>v^v^vv<^>v^<^>^>v<v^><vvv^>^<>v<<^><^^<vv>v>>vv>v^>>^vvv>>v^>^^>vvv>>v><<>>^^v>v<v<><<<<^^v<^<>^v>><v^^^<>>vvv>v><<v>^^<^vvvv^v>v>^vv>^vv^^v><<>>^^>>v>>>^v><^>v<^^<>vv>v>v^^^>>^^^><<<<>>^>>^<^v<^<^<>^><v<<v>v<>^>>^<<v^^<v^vvvvv>>v^>>^^^<^^<><<><><>^v>vvv^>^^>v<^^>^<<^v^^^><>><<v<^^^<<<<>><>><<^^v><v^<<^v<v><<>^<v>^>^v>vv>><v^<^<v<v<v><^^^^>>><^<><^v^v<<<^>vv^<v^>^^v^>>><<<<^<>>><v>>>vv^>^^<v^v>>>v^<^<>vv>^v^^><<<v>v>v>><>>>v<^>^<>>^^<v^<<^<v^>><^v^><><v><><v^vvv<<>v>>><<><v>v<>>><^<^^v<v>^<<>^v>^>^>^^<^^><^>>>>><^^>vv>^<^^<><^>^<^^><^<v>v^>><^>^^^>>v^v<^>>^<v^<>^><><v>>^v<v^^^^v<^vv><^v>>^^^<>^<^<^>vv^v<<>vv>^<>v>^>^>vv^v<vv<^^^v<v>v>v^<^^^v><v<<<^^<><^^>>>><<^^v<<^>v<<vv^^^vv^vv^<v><>^v<v>>><vv^v<v^>>>>^<<<vv^>>v>^><<><<^<^><<vv^>v^>><>v^<<<>v^><>><<>>v><>v^<v><>^v>>><><>>>^vvv^v>vv>>>^^v^><<v<>>^^^v^^><<^v<><><v<<v<v<><<<v^<^^^<>v^^v<^^<<^>v<<v><^<<<<>><>^v>^<>^<^^v^vvv>^^<>^>><v^^vv^<>^<><<^^^v<^^^>>^^v>^>^<^>v><<^<>^v<><vv^vv<><<<<<<v<<v<<vv^<<^<^vvvv><v^v^v<>>>vvvvv^<vv^<^<>vv>^<><<v><>v^^<v<>>>vvv^><^<^>v^^<v>^<>>>^^v^<vv<<<<^><v<<<>v<<<v<>>^^^>^><>v>^v^>^<v^^><^v^^<^v^^>^v>>^^^<<><><<<>v>><^><>>>vvvv>v>>v>^^^^v<><vv<^<v^v>>^^vv<^>vvv>^v>>><v<v<v^<^>^^<vvv<vv<v>>^vv>^<<^<^<v>v^<vv^^^v>vv<v><v><v>^<v>>vv<>v>^^>v^^^<>v<>v^v<>^<><v><^>^<v^v><<^v^v^v<<v><<^^<^vv>^<^v><>v>><v^v^>><><><<<v<>v<^vv>v<v<<>^vvvvv^<<<^<vv><<><>v^<^v<<<^>v>v<v^<<^>v<<^<v><<<^>vv>v>^<^^v>>>><>vv>>vv>vvv<>^^<>^v^<>vvv<^^^vv>v><<<<vv^v><v^<^<<<><v<>^><<>^>v<^^<<>v>>v<<>><^^<<<^<^vv^^>v>v<>^^>>^v^vvv>^v^>v>>v>v>v>>vv^<><<<<>v^^>vv<^^v>>v<vv<^>>^<>^^v<><vv^<><v><v<<v^v<^^<^v^v<>v<<><vvv><<<^<^^<<>>^v>>>^v>>>v<>>^><<<><><<<v<vv<^<>v^^v^^>^<<^^^v^>^<<^>^>^>>>>v<v<v<>vv<<vv^<<^<vv>^^<^<<>><^v><><>^<v><v^>^v>^<^>^^><v><<^<v^^<<^><><v>v<>>><<^><v<^vvv^<<<>><<>^v^^><vv>vv<>^>^>vv<>v^<^<>vv><<>^<v<vv<^<^<><^vv<<^>>>v<>><<>>>^^^^<<^v>>v<vv>^^>v<v<vv^><<><>>>v>>^^v<^v^^>>v^<>>v^>><^<^^v<v<><<><>>^<>><^v<^^^^><>^>vv>>^vv<<>v<<<<<<><<<><<>><v><^^^<>>v<^><^vvv<>^>^^v>^<v><^v^vv^<<>v<<<<v>^vv>>v>vv<<^>^<>>vvv^<v<><>><>^^^^vvvvvvv<<>v<^><^^>vv^^<v<<^^<vvv<v<v<<>><<><v^^>><^<>^v^vv<<v<v<>><<>>>>>^vv<><v<>v><v>v>><v<v^vvvvv<><>v>>v<><<<^^<>^<^^<v>v^<vv>^vv^<>^<<^<vv><v<v>>v>^<>v^<<v^<v>^v<>><v>>>>^<<^^^v<^<>><^<><v>>vv^>^<^<^>>v^>^^^^>vvvvv>^v<^><^^<^^>^<^^^^^^^>v>>vv>v^^^v^^^<>v><^>>>v>^>^>^>vv<vv<^^>>^>>>v<>v><<^<<v^>^>>>>^^><^^<v<<<<>>v>v^v^^<>><v<^<<<<v^^^^<v<<<^>v>^^<vv<^^^^^v>^v^<v><>>^^>^v>^>^vv^v>v>v^>v>^>>^^^^>>^>>^><>><v>v>>><<^v^v^>^>^>>vv><<^>v<v<v^<<>>^v<<^v<<^><^>>^<v>^>vv>v>^^^>v^^<^<^^>vv>^^><v>>^v>^v<<^^^<<^v^>^<<^>vv^>>^<^v><<>v><^^^<^^>>vv>^vv>><^<<<^>vv^v>v<^<<<^<^<<><^^>>>v^<^^^>^<><^v>>^<<v<^v>>v^<^<^<^^^<v^><<vvv^<^v^vv^vv<v<<v<^<>^v>^^^<^^v<v<v><<<^<>^^^^v>v^v^v^v<v><v>>^v><vv^^^v>><<v^vvvv<<<^v<<><^>^<v^^v<>vvvv^vv<>^v<><>^^<>>vvv<^>><v^<<>v>v<>^v^>v^>><<>>^^<^v<>>^>^><>>^<v<v^^<^v><v^<v<><><^<<><v^v<<>vv<v<v<^>>><>vv^^<><<v<^^<<^<><^^^>^>>>^<^>>>^>><^^^<^v^^^v^v^v>v>v><vv>><vvv<<v><><^^>^v<v>><v><^><^<<>v^vv^v><^vv>^>>v<vv><^<^^v<^^vv<vv<v<v>v><v<vv<<>^^v^^v<<<^<>v^^^<><>>><^>v^^^v^vv<<<^>>v><^>v^<>>>>^<>^^vvv^^<><^>^^<><>^vvv^^<vv^>vv^^^^v<>vv<^^^v<<>><<vvvvv>v>^^^vv>><v><v<>vvvv<v^><^<>^>^<>v>v>v^vvvv<><^v>>>^^>><vvv<>^>^v^<vvv>v^vv^vv><>><>v^^v^vv<^v>vv>>v<v><^<<^v<>>^vv^<v>v><v>v>^v>^<v>^<<^>vv>v<^<^vv^<^><<<v<<^^vv<vvv><>v>v<vv^<><><^vvv>>vv<^^^v><^v><<^>^^v>^<>><v<>>^^<<<v><>^>^><vvvv<>^<<<><<<^<>>v^vv^>><^vv^^>^<v^<v>><^^>>>^v>^v<>^v<><^><vv>v^^^<^>>^<<^<^><<<^^<v<<^vv<^<>v<^<<^^<v<vv<<><v<v^<>^<>v>>v<^v>v<>^^vvv<>vv^v^<><v^vv^<^v^v><>^><v^<>>^^^<>>vv^<v>^^v><v<^>^^^^^^><>>vvv<<><><v<^>v<>v^v<<<<>v^>>>>^v>^^<v^>v><v^<^^v<<<<v<<<>^v<^>^v>v^^>v^^vvv>vv<>^>v><v<>^<vv><>>><<^>>><<v>v^^<^<<<<v^<>>>v<<<^v^vv<>^v>v<<<<>^^>><v><>v<v><^^>><>^>^>v>>><v>^vvvv<><><^>>^v^><<>^v<><><^><<<>v^^>v>^>v^<v^vv<>><^vv^^>^^><vv<<>v>v^^>><v^>^<^<>>>vv<>^>v>v^<>v<^<<v>>>^<>v^>v>>vv^^<>>v<v<<^<>v>v^<^^^>v^^>v>v>vv<^<v>v^^><<<v<><>^^<>v>v>^^v>v>v^v>>^<v^v>><>^^>^<>>>^vv^><v^<^>v^>^v><^>^^^vv^^v<>vv<>>^><<^v>^v^>>v>^v^<<^^^vv<<vvv>^vv^v<<<v^^<<><vv<>>^^vv>^^^vv>><><v>v<^v^>>>vv^><>><v<^v<>^><v<^^^^>><^<>v>^v<^vv>v>v<^<>v>v>^<vv>v<^>vvv<v^<vv<vv<>v>^><v^v<>>>>>v>><^v<>v>^v><v^v^vv<>^<vvv^>><v^<vvv^^<^vvv^v^<>><v>v^^v<><>v^^^v<<<^><v<<<>><<vv<<><vvv^v>>v^v<v^>>><<v<>^v><>vv<<v>v^vv>v^v<^<vv<><><^v>^<vv>v^^>>^^^><vv<><^>>>^<v^<<^^>^>vv^><v<vvv>^^>>>^><<vv>vv>^<>>^^><^v><<>^<<<v^>^")

Czy to oznacza, że ​​awans o 1 to odpowiednik przejścia 1000 razy w prawo - i możesz się kłócić? Podoba mi się pomysł skompresowania x / y do jednego wymiaru, więc go zdobędę :) PS - możesz użyć (99 1 -99 -1)do ogolenia 2 bajtów ..
streetster

@ Stresterster poprawne, taki jest pomysł. Aby skompresować x / y do 1d, gdzie y musi mieć bufor, aby nie zakłócał x. (i tak, to może faktycznie kolidować - dlatego większy gab, mniejsza szansa - dlatego używam faktycznie 1000 (1e3), więc 999 będzie tej samej długości bajtów).
David Horák

1

K (oK) , 37 29 27 bajtów

Rozwiązanie:

+/2!.#:'=+\-99 0 99 -1 1@5!

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie:

Stwórz listę kroków, stwórz ścieżkę, pogrupuj, policz każde powtórzenie, jeśli mod 2 to 0, to wyłącz, w przeciwnym razie włączony. Czułem się bardzo AdventOfCode-ish.

+/2!.#:'=+\-99 0 99 -1 1@5! / the solution
            5! / input mod 5, "^v<>" yields 4 3 0 2
      -99 0 99 -1 1  / left, null, right, down, up
     +\         / sum along
    =          / group into key=>value
   #:'          / count each value
  .            / take the value 
 2!            / modulo 2
+/             / sum up

Uwagi:

 • -8 bajtów poprzez kradzież metody Davida Horáka zgniatania xy do x (wiem, że ma ograniczenia, ale działa na przykłady)
 • -2 bajty dzięki ngn

1
1 -1 -99 99"^v<>"?->-99 0 99 -1 1@5!
ngn

+/2!.#:'->+/~=/'^
ngn

1
Pierwszy komentarz działa na -2, drugi zgłasza błąd ... co próbujesz zrobić z ^?
streetster

mój błąd. chciałem go użyć, ponieważ „jest zerowy?” na wartościach dykt (aby były zerami), ale najwyraźniej ok nie działa w ten sposób :(
ngn

Tak, niestety używa ^ jako „oprócz” zamiast null :(
streetster

0

krrp , 137 bajtów

^>:\L\T[length],^v>xy:!tTxy!V?[elem]tv[without]vLtELtv?#?E>V!c#!f>?=c$62.@V#!r>+x1y?=c$60.@V#!r>-x1y?=c$94.@V#!r>x-y1@V#!r>x+y1.LT00E>00.

Wypróbuj online!


Wyjaśnienie

^>:\L\T        ~ lambda expression, import list and tuple module
 [length],^v>xy:    ~ the answer is the number of lattice points
            ~ which were visited an odd number of times
 !tTxy        ~  current lattice point 
 !V ?[elem]tv     ~  if the lattice point is already present,
   [without]vLtE  ~  remove it, else
   Ltv       ~  add it
 ?#?E> V       ~  no further moves
 !c#!f>        ~  move character
 ?=c$62. @V#!r>+x1y  ~  move right
  ?=c$60. @V#!r>-x1y ~  move left
  ?=c$94. @V#!r>x-y1 ~   move up
   @V#!r>x+y1    ~   move down	
 .LT00E>00.      ~ initialize at point (0, 0)

Wypróbuj online!

Niestety, krrp ma tylko jedną dość powolną implementację, co utrudnia weryfikację długich przypadków testowych.
krrp Konwersja ciągów .


0

APL (Dyalog Unicode) , 21 20 bajtów SBCS

+/≠/×⊢⌸+\0j1*'^<v'⍳⎕

Wypróbuj online!

wykorzystuje ⎕io←1

Wejście

'^<v'⍳znajdź indeks każdego znaku wejściowego między '^<v', tzn. stanie ^się 1, <2, v3 i cokolwiek innego 4

0j1* i do potęgi (wyimaginowana stała)

+\ sumy cząstkowe

⊢⌸macierz, w której każdy wiersz jest listą wystąpień (indeksów) unikalnej sumy częściowej; wypełnione zerami, aby prostokąt był prostokątny

× signum - wszystkie indeksy stają się 1s, dopełnienie pozostaje zerem

≠/ suma mod 2 dla każdego wiersza

+/ suma


0

Rubin , 67 bajtów

Zainspirowany rozwiązaniem C. orlp. Tworzy listę wszystkich odwiedzanych pozycji, a następnie dla każdego unikalnego (używając przecięcia ustawionego, (d&d)ponieważ oszczędza bajt d.uniq), policz te z nieparzystą liczbą wystąpień (technicznie, zamapuj to na wystąpienia% 2 i zsumuj je razem , ponieważ robi to to samo)

->s,q=0{d=s.bytes.map{|c|q+=1i**(c%11)}
(d&d).sum{|c|d.count(c)%2}}

Wypróbuj online!

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.