Generuj fraktale na podstawie wzorów bitowych w ASCII


34

Przegląd

Napisz program, który drukuje proste wzorce fraktalne, biorąc pod uwagę wzorzec bitowy kodujący fraktal, plus współczynnik skali fraktala i liczba pokoleń.

Wyjaśnienie

Oto reprezentacja ASCII pliku dywanu Sierpińskiego :

Generacja 0:

# 

Generacja 1:

# # # 
#  # 
# # # 

Generacja 2:

# # # # # # # # # 
#  # #  # #  # 
# # # # # # # # # 
# # #    # # # 
#  #    #  # 
# # #    # # # 
# # # # # # # # # 
#  # #  # #  # 
# # # # # # # # # 

Generacja n + 1 dywanu Sierpińskiego ASCII składa się z siatki 3x3 zawierającej 8 kopii generacji n, bez centralnego elementu siatki.

Ponieważ jest on definiowany za pomocą siatki 3x3 i ma 3 razy większą szerokość i wysokość z każdym pokoleniem, możemy powiedzieć, że ma współczynnik skali 3.

Możemy zdefiniować wzór bitowy dla dywanu Sierpińskiego, numerując elementy w siatce 3x3 od 0 do 8, od góry do dołu, od lewej do prawej i ustawiając odpowiedni bit liczby całkowitej, jeśli generacja n + 1 zawiera kopia generacji n na tej pozycji siatki:

bit:    place value:  bit pattern:  bit value:

0 1 2   1  2  4  1 1 1     1  2  4
3 4 5   8  16  32  1 0 1     8  0  32 
6 7 8   64 128 256  1 1 1     64 128 256 

integer value = 1 + 2 + 4 + 8 + 32 + 64 + 128 + 256 = 495

Dla współczynnika skali 2 wzór bitów byłby ustawiony następująco:

0 1
2 3

i tak dalej.

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który akceptuje wzór bitowy w tej formie, współczynnik skali (np. 3 dla Dywanu Sierpińskiego) oraz numer generacji i generuje fraktal ASCII.

Wkład

Twój program powinien akceptować 3 liczby całkowite w następującej kolejności: wzór bitowy, współczynnik skali (od 2 do 5 włącznie) i liczbę generacji (od 0 do 5 włącznie).

Nie trzeba przeprowadzać żadnej weryfikacji danych wejściowych dla tych wartości i jest całkowicie w porządku, jeśli program działa dla wartości większych niż określone zakresy.

Dane wejściowe można przekazywać w dowolnej formie (krotki, lista rozdzielana przecinkami / spacjami itp.)

Wydajność

Program powinien wypisać fraktal złożony ze #znaku, po którym następuje spacja w pozycjach, w których fraktal jest zdefiniowany, podwójne spacje tam, gdzie go nie ma, oraz znak nowej linii na końcu każdej linii, drukując je lub zwracając ciąg z funkcji.

Przykłady

Wkład:

495,3,3

Wyjście (Dywan Sierpińskiego 3. generacji):

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
#  #    #  #          #  #    #  # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

Wkład:

7,2,5

Wyjście ( trójkąt Sierpińskiego ):

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  
# #   # #   # #   # #   # #   # #   # #   # #   
#    #    #    #    #    #    #    #    
# # # #     # # # #     # # # #     # # # #     
#  #      #  #      #  #      #  #      
# #       # #       # #       # #       
#        #        #        #        
# # # # # # # #         # # # # # # # #         
#  #  #  #          #  #  #  #          
# #   # #           # #   # #           
#    #            #    #            
# # # #             # # # #             
#  #              #  #              
# #               # #               
#                #                
# # # # # # # # # # # # # # # #                 
#  #  #  #  #  #  #  #                  
# #   # #   # #   # #                   
#    #    #    #                    
# # # #     # # # #                     
#  #      #  #                      
# #       # #                       
#        #                        
# # # # # # # #                         
#  #  #  #                          
# #   # #                           
#    #                            
# # # #                             
#  #                              
# #                               
#                                

Wkład:

325,3,3

Wyjście ( kurz Cantor ):

#  #    #  #          #  #    #  # 

#  #    #  #          #  #    #  # #  #    #  #          #  #    #  # 

#  #    #  #          #  #    #  # 

#  #    #  #          #  #    #  # 

#  #    #  #          #  #    #  # #  #    #  #          #  #    #  # 

#  #    #  #          #  #    #  # 

Wkład

186,3,3

Wyjście ( fraktal Vicsek ):

             #              
            # # #             
             #              
          #   #   #           
         # # # # # # # # #          
          #   #   #           
             #              
            # # #             
             #              
    #         #         #     
   # # #       # # #       # # #    
    #         #         #     
 #   #   #   #   #   #   #   #   #  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 #   #   #   #   #   #   #   #   #  
    #         #         #     
   # # #       # # #       # # #    
    #         #         #     
             #              
            # # #             
             #              
          #   #   #           
         # # # # # # # # #          
          #   #   #           
             #              
            # # #             
             #              

Wkład:

279,3,3

Dane wyjściowe (przykład asymetrycznego fraktala):

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 #   #   #   #   #   #   #   #   #  
  #   #   #   #   #   #   #   #   # 
   # # #       # # #       # # #    
    #         #         #     
     #         #         #    
      # # #       # # #       # # # 
       #         #         #  
        #         #         # 
         # # # # # # # # #          
          #   #   #           
           #   #   #          
            # # #             
             #              
              #             
               # # #          
                #           
                 #          
                  # # # # # # # # # 
                   #   #   #  
                    #   #   # 
                     # # #    
                      #     
                       #    
                        # # # 
                         #  
                          # 

itp.

Uwagi:

 • To jest więc wygrywa najkrótsza odpowiedź w bajtach
 • Twój program może być albo samodzielny, albo funkcją wywoływaną z 3 parametrami wejściowymi i zwracającą (lub drukującą) ciąg znaków
 • Generacja 0 jest zdefiniowana jako #( #po której następuje spacja) nawet dla wzorca bitowego 0.
 • Końcowy znak nowej linii w ostatnim wierszu jest opcjonalny, ale dozwolony, podobnie jak dowolna ilość białych znaków końcowych w każdej linii.

3
+1, podobało mi się to w piaskownicy i bardziej mi się tu podoba, z symbolem zmienionym z "##"na "# ". Widzę, że jedna końcowa spacja na końcu wiersza jest uwzględniona w twoich przykładach, czy jest wymagana? . Zgodnie z ostatnią regułą zakładam, że jest opcjonalna, ale fakt, że potrzebujesz miejsca końcowego dla generacji 0, zastanawia mnie. Myślę też, że powinieneś wskazać maksymalną dozwoloną spację i znaki nowej linii (masz liczbę mnogą). Jako skrajny przykład zawsze mogłem zacząć od tablicy 5 ^ 6 = 15625 linii 2 * 5 ^ 6 spacji, a następnie zastąpić #s. W większości przypadków jest to ogromna ilość nieużywanych białych znaków
Level River St

@steveverrill nie wymagają spacją podczas wyprowadzania pokolenie 0, jednak przestrzeń spływu jest częścią jej definicji, co kolejne pokolenia są zdefiniowane w kategoriach. Liczba mnoga znaków nowej linii była poprawiona.
samgak,

Czy możesz zamieścić oczekiwany wynik dla czegoś mniej symetrycznego, takiego jak 279,3,3?
aditsu

@aditsu na pewno, patrz zredagowane pytanie
samgak,

Odpowiedzi:


4

APL (Dyalog Unicode) , 37 bajtów SBCS

'# '{⊃⍪/,/⍺\⍤1⊂⍉⍪⍉⍵}⍣⎕⍨(2⍴⎕)⍴⌽⎕⊤⍨992
                   input the bit pattern
                ⊤⍨992 decode 99 binary digits from it
                    (53 is the limit for floating point)
                   reverse, least significant bit goes first
                   input the scale factor
            (2 )      twice, to use as dimensions of a matrix
                   reshape bit pattern into such a matrix
                   input the number of generations
'# '{       }⍣         apply that many times, starting from '# '
        ⍉⍪⍉⍵          make sure the argument is a matrix
                   enclose
     \⍤1             expand using rows of bit-pattern matrix
                    (1 for identical copy, 0 for zeroed out)
   ⊃⍪/,/               concat all horizontally and vertically

Wypróbuj online!


11

Common Lisp, 248 242 bajty

(lambda(n r g &aux(s(expt r g)))(labels((f(g x y s)(or(= g 0)(#2=multiple-value-bind(q x)(floor x s)(#2#(p y)(floor y s)(if(logbitp(+ q(* p r))n)(f(1- g)x y(/ s r))))))))(#3=dotimes(y s)(#3#(x s)(princ(if(f g x y(/ s r))"# "" ")))(terpri))))

Bez golfa

(defun fractal (n r g &aux (s (expt r g)))
 (labels((f(g x y s)
      (or(= g 0)
        (multiple-value-bind (px x) (truncate x s)
         (multiple-value-bind (py y) (truncate y s)
          (and
          (logbitp (+ px (* py r)) n)
          (f (1- g) x y (/ s r))))))))
  (fresh-line)
  (dotimes(y s)
   (dotimes(x s)
    (princ
     (if (f g x y(/ s r))
       "# "
       " ")))
   (terpri))))

Wyjaśnienie

 • Wkład:
  • N. jest zakodowanym wzorem
  • R jest rozmiarem wzoru
  • G to pokolenie
 • Dane wyjściowe to niejawna macierz kwadratowa o długości S = R G
 • Iterujemy po każdym wierszu y , kolumnie x (zagnieżdżonedotimes ) i obliczamy, czy należy narysować każdą komórkę (podejście przypominające raycasting). Odbywa się to poprzez rekurencyjne zaglądanie do fraktala z ffunkcją pomocniczą.
 • Jeśli fraktal w pozycji (x, y) zostanie narysowany, wydrukuj "# "lub wydrukuj" " . Oczywiście drukujemy także nowe wiersze na końcu każdego wiersza.

Na przykład trójkąt Sierpińskiego jest reprezentowany przez S=7i R=2. W 3. generacji rozmiar kwadratu wynosi 2 3 = 8. Dla każdej komórki (x, y) następują:

 • fnazywa się x , y , g związane z 3 i s jest związany z 4 (8/2)
 • Obcinamy x przez s , aby wiedzieć, czy x należy do lewej czy prawej strony niejawnej macierzy. truncatezwraca zarówno iloraz, jak i resztę, które są powiązane odpowiednio z px i x (ponownie używamy tego samego symbolu x , ale to nie jest problem).
 • To samo dotyczy y, co daje py i nowe y .
 • W tym przykładzie px i py mogą mieć wartość 0 lub 1 (ponieważ wzór jest kwadratem o długości 2). Identyfikują gdzie (x, y) w strukturze fraktala to: jeżeli bit na pozycji py.R + px o N 0, x i y oznaczają pozycję, w której nie powinno być wyciągnięte.
 • W przeciwnym razie musimy „powiększyć” odpowiednią część fraktala i wywołujemy frekurencyjnie nowe wiązania dla x i y . To jest teraz względne położenie wewnątrz wewnętrznego fraktala. Mijamy G-1 dla generacji is / s aby reprezentować połowę długości fraktala.
 • Podstawowy przypadek rekurencji występuje, gdy G wynosi zero, w którym to przypadku prąd (x, y) należy narysować .

Przykład

(fractal 186 3 3)

             #              
            # # #             
             #              
          #   #   #           
         # # # # # # # # #          
          #   #   #           
             #              
            # # #             
             #              
    #         #         #     
   # # #       # # #       # # #    
    #         #         #     
 #   #   #   #   #   #   #   #   #  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 #   #   #   #   #   #   #   #   #  
    #         #         #     
   # # #       # # #       # # #    
    #         #         #     
             #              
            # # #             
             #              
          #   #   #           
         # # # # # # # # #          
          #   #   #           
             #              
            # # #             
             #              

Obliczenie 8. dywanu Sierpińskiego przy użyciu (fractal 495 3 8)zajmuje 24,7 sekundy i generuje wyjściowy plik tekstowy o wielkości 83 MB. Napisałem nieco zmodyfikowaną wersję, która wyświetla obraz. Dla tych samych parametrów plik GIF waży 1,5 MB (ten sam czas obliczeń):

Dywan Sierpińskiego, generacja 8

Vicsek (kliknij, aby zobaczyć oryginalny rozmiar):

Fraktal Vicsek


1
+1 za coś, co wygląda jak zwięzły program w strasznie pełnym języku. 8 zagnieżdżonych )z rzędu!
Level River St

@steveverrill Nigdy nie wygrywam golfa kodu ... ale myślę, że składnia się opłaca w przypadku większych programów. I szczerze mówiąc, prawie nie widzę już nawiasów, tylko ładne drzewo.
coredump

Ten obraz gif powoduje awarię przeglądarki mojego telefonu ... Świetna gra w golfa w bardziej nietypowym języku
Glenn Smith,

@HiGuy Thanks. Czy CodeGolf ma odznakę powodującą awarię przeglądarki innych osób? Powinien :-)
rdzeń

5

Pyth, 38 bajtów

VJ^UQvwjdm@" #".A@L_.[0^Q2jvz2+V*RQNdJ

Wypróbuj online: Regular Input / Test Suite

Wyjaśnienie nastąpi później.


1+ Wciąż czekam na wyniki 186 3 5(tłumacza online), ale poza tym jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak krótki jest to czas.
coredump

1
@coredump Nie sądzę, abyś uzyskał tak duży wynik za pomocą interpretera online. Jeśli chcesz to przetestować, musisz pobrać kompilator Pyth . Na moim laptopie zajmuje to około 10 sekund.
Jakube,

4

Ruby, 154

Wynik dotyczy tylko funkcji. Prezentowane jako nieogolone poniżej w programie testowym. Jedyne golfa, o które obecnie twierdzę, to usuwanie komentarzy i wcięć. Później zagram w golfa. W tej chwili dobrze się bawię grając z programem.

Funkcja przyjmuje sześć argumentów, ale przy pierwszym wywołaniu tylko pierwsze 3 są podane dla specyfikacji. Powoduje to ustawienie trzech pozostałych argumentów na wartości domyślne, a w szczególności ciąg, w aktórym zapisywane są dane wyjściowe, jest tworzony i inicjowany do wierszy spacji zakończonych znakami nowej linii. Jako efekt uboczny $wtworzona jest również zmienna globalna , wskazująca liczbę symboli w linii.

Gdy funkcja wywołuje się rekurencyjnie, udostępnia wszystkie sześć argumentów, w tym ciąg znaków ai współrzędne xiy lewego górnego rogu następnej rekurencji

Reszta programu jest dość prosta, jak wskazano w komentarzach.

#function
f=->b,s,g,x=0,y=0,a=(' '*(-1+2*$w=s**g)+'
')*$w{                     #accept arguments, if x,y,a are not provided create them. $w = number of symbols per row 
 v=s**g/s                   #v=width of blocks for this recursion depth
 if g==0
  a[2*y*$w+2*x]=?#              #if g==0 plot a #
 else                     #else iterate s*s times through the bits of b, and recurse as necessary
  (s*s).times{|i|b>>i&1>0&&f.call(b,s,g-1,x+i%s*v,y+i/s*v,a)} 
 end
 a
}

#test program (requires 3 input numbers separated by newlines)
b=gets.to_i
s=gets.to_i
g=gets.to_i
#get return value and output to stdout
puts f.call(b,s,g)

Wydajność

Oto zestaw fraktali luźno oparty na formie liter słowa GOLF. Bardziej realistyczne litery można uzyskać dzięki większym mapom bitowym. Jak pokazuje ostatni przykład, najciekawsze fraktale odkryto przypadkowo.

63775,4,2 (G)

# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
#   # #   # #   # #   #
# # # # # # # # # # # # # # # #
# # # #            
#               
#   #            
# # # #            
# # # #         # # # #
#            #   
#   #         #   #
# # # #         # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
#   # #   # #   # #   #
# # # # # # # # # # # # # # # #

495,3,3 (O, sierpinski carpet)

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # #
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  #
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # #          # # # # # # # # #
#  # #  # #  #          #  # #  # #  #
# # # # # # # # #          # # # # # # # # #
# # #    # # #          # # #    # # #
#  #    #  #          #  #    #  #
# # #    # # #          # # #    # # #
# # # # # # # # #          # # # # # # # # #
#  # #  # #  #          #  # #  # #  #
# # # # # # # # #          # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # #
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  #
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

457,3,3 (L)

#                          
#                          
# # #                        
#                          
#                          
# # #                        
#   #   #                    
#   #   #                    
# # # # # # # # #                  
#                          
#                          
# # #                        
#                          
#                          
# # #                        
#   #   #                    
#   #   #                    
# # # # # # # # #                  
#         #         #        
#         #         #        
# # #       # # #       # # #      
#         #         #        
#         #         #        
# # #       # # #       # # #      
#   #   #   #   #   #   #   #   #  
#   #   #   #   #   #   #   #   #  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

7967,4,2 (F)

# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
# # # #            
#               
# # # #            
#               
# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
# # # # # # # # # # # # # # # #
#    #    #    #   
# # # #            
#               
# # # #            
#   

1879,3,3 (skull and crossbones discovered by accident)

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 #   #   #   #   #   #   #   #   # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  #
   # # #       # # #       # # #   
    #         #         #    
   #  #       #  #       #  #   
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # #
 #      #   #      #   #      # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  #
         # # # # # # # # #         
          #   #   #          
         #  # #  # #  #         
            # # #            
             #             
            #  #            
         # # #    # # #         
          #      #          
         #  #    #  #         
# # # # # # # # #          # # # # # # # # #
 #   #   #            #   #   # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  #
   # # #                # # #   
    #                  #    
   #  #                #  #   
# # #    # # #          # # #    # # #
 #      #            #      # 
#  #    #  #          #  #    #  #

3

CJam, 45 lat

3aaq~@2b2$_*0e[W%@/a*{ffff*:.+:.+}/' ff+Sf*N*

Realizacja mojego pierwszego pomysłu. Wypróbuj online

Zasadniczo zaczyna się od macierzy 1 * 1 zawierającej 3 (różnica między „#” i „”), a następnie wielokrotnie zwielokrotnia każdą liczbę w macierzy ze wzorem bitowym (macierz 0/1) i łączy uzyskane macierze w jedną większa matryca. Na końcu dodaje spację do każdej liczby i łączy się ze spacjami i znakami nowej linii.

Drugi pomysł, 49

q~@2bW%2$/z@@m*_,\_m*:z@f{3@@f{\~@==*}~' +}/Sf*N*

Wypróbuj online

To generuje wszystkie współrzędne macierzy wyjściowej jako tablice <liczb generacji> par liczb mniejszych niż współczynnik skali (wszystkie takie kombinacje), a następnie dla każdej pary liczb otrzymuje odpowiedni bit ze wzoru i dla każdej tablicy współrzędnych mnoży bity i mnoży przez 3. Ostateczne przetwarzanie jest takie samo.

Prawdopodobnie jest miejsce na więcej golfa.


2

C, 316 bajtów

main(a,_,b,s,g,i,w,o,z,x,y)char**_,*o;{b=atoi(_[1]);s=atoi(_[2]);g=atoi(_[3]);w=1;for(i=0;i<g;++i){w*=s;}o=malloc(w*w);for(i=0;i<w*w;++i)o[i]=35;z=w/s;while(z){for(y=0;y<w;++y)for(x=0;x<w;++x)if(!((b>>((y/z)%s*s+(x/z)%s))&1))o[y*w+x]=32;z/=s;}for(y=0;y<w;++y){for(x=0;x<w;++x)printf("%c ",o[y*w+x]);printf("\n");}}

Bez golfa:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) 
{
  int bitpattern;
  int scale;
  int generation;

  bitpattern = atoi(argv[1]);
  scale = atoi(argv[2]);
  generation = atoi(argv[3]);

  int i;
  int width = 1;
  for (i=0; i<generation; ++i) {width*=scale;}

  char *out=malloc(width*width);

  for (i=0; i<width*width; ++i) out[i]='#';


  int blocksize = width/scale;
  for (i=0; i<generation; ++i) {
    int x,y;
    for (y=0; y<width; ++y) {
      for (x=0; x<width; ++x) {
        int localX = x/blocksize;
        localX %= scale;
        int localY = y/blocksize;
        localY %= scale;
        int localPos = localY*scale+localX;
        if (!((bitpattern>>localPos)&1))out[y*width+x]=' ';
      }
    }
    blocksize/=scale;
  }

  int x,y;
  for (y=0; y<width; ++y) {
    for (x=0; x<width; ++x)
      printf("%c ",out[y*width+x]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

3
Zgodnie z punktorami na końcu specyfikacji funkcja jest dozwolona zamiast programu. Zmień go na funkcję i po prostu przekaż mu trzy parametry wejściowe - to pozbyłoby się wszystkich atoi i zaoszczędziło około 40 bajtów.
Level River St

2

Scala 293 299

(e:Int,s:Int,g:Int)=>{def b(x:Int,y:Int)=(1<<x*s+y&e)>0;def f(n:Int):Seq[Seq[Char]]=if(n<1)Seq(Seq('#'))else if(n<2)Seq.tabulate(s,s)((i,j)=>if(b(i,j))'#'else' ')else{val k=f(n-1);val t=k.size;Seq.tabulate(t*s,t*s)((i,j)=>if(b(i/t,j/t))k(i%t)(j%t)else' ')};f(g).map(_.mkString(" ")).mkString(" \n")}

bez golfa:

//create an anonymous function
(encoded: Int, size: Int, generation: Int) => {

 // method will return true if coords (x,y) should be drawn as '#'
 def isBlackInPattern(x: Int, y: Int): Boolean = (1 << x * size + y & encoded) > 0

 // recurse until generation is 1
 def fillRecursively(gen: Int): Seq[Seq[Char]] = {

  // this is just to satisfy OP requirements.
  // if the stopping condition were generation = 1,
  // I could have spared this line...
  if(gen < 1) Seq(Seq('#'))

  //actual stopping condition (generation 1). 
  // fill a matrix of characters with spaces
  // and hashes acording to the pattern.
  else if(gen < 2) Seq.tabulate(size, size)((i, j) => 
   if (isBlackInPattern(i,j)) '#' 
   else ' '
  )

  // recurse, and use previously created fractals to fill
  // the current generation according to the `isBlackInPattern` condition
  else {
   val previousGeneration = fillRecursively(gen-1)
   val previousSize = previousGeneration.size
   // create the current matrix and fill it
   Seq.tabulate(previousSize*size,previousSize*size)((i,j)=>
    if(isBlackInPattern(i/previousSize,j/previousSize))
     previousGeneration(i%t)(j%t)
    else ' '
   )
  }
 }
 // call to recursive function and format matrix of characters to string
 fillRecursively(generation).map(_.mkString(" ")).mkString(" \n")
}

przykłady:

val f = (e:Int,s:Int,g:Int)=>{def b(x:Int,y:Int)=(1<<x*s+y&e)>0;def f(n:Int):Seq[Seq[Char]]=if(n<1)Seq(Seq('#'))else if(n<2)Seq.tabulate(s,s)((i,j)=>if(b(i,j))'#'else' ')else{val k=f(n-1);val t=k.size;Seq.tabulate(t*s,t*s)((i,j)=>if(b(i/t,j/t))k(i%t)(j%t)else' ')};f(g).map(_.mkString(" ")).mkString(" \n")}
f: (Int, Int, Int) => String = <function3>

scala> println(f(495,3,3))
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
#  #    #  #          #  #    #  # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

scala> println(f(7,2,5))
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  
# #   # #   # #   # #   # #   # #   # #   # #   
#    #    #    #    #    #    #    #    
# # # #     # # # #     # # # #     # # # #     
#  #      #  #      #  #      #  #      
# #       # #       # #       # #       
#        #        #        #        
# # # # # # # #         # # # # # # # #         
#  #  #  #          #  #  #  #          
# #   # #           # #   # #           
#    #            #    #            
# # # #             # # # #             
#  #              #  #              
# #               # #               
#                #                
# # # # # # # # # # # # # # # #                 
#  #  #  #  #  #  #  #                  
# #   # #   # #   # #                   
#    #    #    #                    
# # # #     # # # #                     
#  #      #  #                      
# #       # #                       
#        #                        
# # # # # # # #                         
#  #  #  #                          
# #   # #                           
#    #                            
# # # #                             
#  #                              
# #                               
# 

scala> println(f(18157905,5,2))
#    #                #    # 
 #  #                  #  #  
  #                    #   
 #  #                  #  #  
#    #                #    # 
     #    #      #    #      
      #  #        #  #       
       #          #        
      #  #        #  #       
     #    #      #    #      
          #    #           
           #  #            
            #             
           #  #            
          #    #           
     #    #      #    #      
      #  #        #  #       
       #          #        
      #  #        #  #       
     #    #      #    #      
#    #                #    # 
 #  #                  #  #  
  #                    #   
 #  #                  #  #  
#    #                #    # 

pierwsze cięcie, prawdopodobnie można grać w golfa nieco dalej ...


Brakuje spacji między każdym z nich #. Oprócz tego, że wymaga tego specyfikacja, naprawdę poprawia wygląd twoich wyników.
Level River St

@steveverrill masz rację. Z początku tego nie zauważyłem. Edytowałem z szybką poprawką. dzięki :)
gilad hoch

2

Matlab, 115 bajtów

kronProdukt Kronecker znacznie ułatwia wszystko:

function f(p,f,g);z=nan(f);z(:)=de2bi(p,f*f);x=3;for k=1:g;x=kron(x,z);end;disp([reshape([x;0*x],f^g,2*f^g)+32,''])

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
#  #    #  #          #  #    #  # 
# # #    # # #          # # #    # # # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
#  # #  # #  #          #  # #  # #  # 
# # # # # # # # #          # # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
#  #    #  # #  #    #  # #  #    #  # 
# # #    # # # # # #    # # # # # #    # # # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
#  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # #  # 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

Chociaż de2bidziała tylko, jeśli masz Przybornik systemów komunikacji. Bez tego nie działa. Potrzebowałoby dec2bin.
Tom Carpenter

Wygląda na to, że ten zestaw narzędzi jest zawarty w mojej standardowej wersji dla studentów, więc myślę, że jest to dopuszczalne. (Pamiętaj, że de2bito nie to samo co dec2bin.)
flawr

2

C, 158 bajtów

f(p,s,g,h,i,j,c){for(j=1;g--;j*=s);for(h=j;h;){h--;for(i=j;i;){i--;for(c=35,g=j/s;g;g/=s)c=!((p>>((h/g)%s*s+(i/g)%s))&1)?32:c;printf("%c ",c);}printf("\n");}}

1

K5, 70 bajtów

To poczatek:

{,/'(" ";"# ")$[z;(z-1){,/'+,/'+x@y}[(0*t;t)]/t:(2#y)#|(25#2)\x;,,1]}

W akcji:

{,/'(" ";"# ")$[z;(z-1){,/'+,/'+x@y}[(0*t;t)]/t:(2#y)#|(25#2)\x;,,1]}[186;3]'!4
(,"# "
 (" #  "
 "# # # "
 " #  ")
 ("    #     "
 "   # # #    "
 "    #     "
 " #   #   #  "
 "# # # # # # # # # "
 " #   #   #  "
 "    #     "
 "   # # #    "
 "    #     ")
 ("             #              "
 "            # # #             "
 "             #              "
 "          #   #   #           "
 "         # # # # # # # # #          "
 "          #   #   #           "
 "             #              "
 "            # # #             "
 "             #              "
 "    #         #         #     "
 "   # # #       # # #       # # #    "
 "    #         #         #     "
 " #   #   #   #   #   #   #   #   #  "
 "# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # "
 " #   #   #   #   #   #   #   #   #  "
 "    #         #         #     "
 "   # # #       # # #       # # #    "
 "    #         #         #     "
 "             #              "
 "            # # #             "
 "             #              "
 "          #   #   #           "
 "         # # # # # # # # #          "
 "          #   #   #           "
 "             #              "
 "            # # #             "
 "             #              "))
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.