Rozpoznawanie twarzy


43

Celem tego zadania jest identyfikacja, oczyszczenie i zaznaczenie wszystkich twarzy na danym „obrazie”.

Co masz na twarzy?

Twarz będzie kwadratem ZxZ, gdzie Z jest nieparzystą liczbą całkowitą większą niż 1. Górny lewy i prawy róg, a środek będą znakami „O”, a dolny wiersz będzie wystarczająco otaczającym „\” i „/” Znaki „_” wypełniają resztę wiersza. Przykłady:

twarz 3x3:

O O
 O
\_/

twarz 5x5:

O  O

 O

\___/

twarz 7x7:

O   O


  O


\_____/

itp.

Wejście

Dane wejściowe będą na STDIN i będą składać się z szeregu ciągów znaków o jednakowej długości.

Wynik

Dane wyjściowe powinny być danymi wejściowymi z wyczyszczonymi wszystkimi rozpoznawalnymi twarzami (tj. Wszystkie postacie oprócz oczu, nosa i ust powinny być usunięte z granic twarzy) i umieszczone w ramkach (otoczone znakami +, - i |). Tam, gdzie dwie lub więcej twarzy zachodzą na siebie, obie powinny zostać wyczyszczone i zapakowane w pudełka, ale pierwszeństwo należy przyznać większej twarzy (należy ją umieścić na górze); jeśli obie twarze są tego samego rozmiaru, priorytet pozostawia się osobie wdrażającej. Jeśli wejście nie ma twarzy, wyjście powinno być takie samo jak wejście.

Kilka przykładów

Wejście:

*******
*******
**O*O**
***O***
**\_/**
*******
*******

Wynik:

*******
*+---+*
*|O O|*
*| O |*
*|\_/|*
*+---+*
*******

Dane wejściowe (niekompletna twarz):

*******
*******
**O*O**
*******
**\_/**
*******
*******

Wynik:

*******
*******
**O*O**
*******
**\_/**
*******
*******

Dane wejściowe (zagnieżdżone twarze):

*******
*O***O*
**O*O**
***O***
**\_/**
*\___/*
*******

Wynik:

+-----+
|O  O|
|   |
| O |
|   |
|\___/|
+-----+

Dane wejściowe (wiele twarzy):

~{$FJ*TBNFU*YBVEXGY%
FOCO$&N|>ZX}X_PZ<>}+
X$OOPN ^%£)LBU{JJKY%
@\_/$£!SXJ*)KM>>?VKH
SDY%£ILO(+{O:HO(UR$W
XVBFTER^&INLNLO*(&P:
>?LKPO)UJO$£^&L:}~{&
~@?}{)JKOINLM@~}P>OU
:@<L::@\___/GER%^*BI
@{PO{_):<>KNUYT*&G&^

Wynik:

+---+*TBNFU*YBVEXGY%
|O O|&N|>ZX}X_PZ<>}+
| O |N ^%£)LBU{JJKY%
|\_/|£+-----+M>>?VKH
+---+I|O  O|HO(UR$W
XVBFTE|   |LO*(&P:
>?LKPO| O |&L:}~{&
~@?}{)|   |@~}P>OU
:@<L::|\___/|ER%^*BI
@{PO{_+-----+YT*&G&^

Dane wejściowe (w pobliżu granicy):

~{$FJ*TBNFU*YBVEXGY%
OCO$&N|>ZX}X_PZ<>}+^
$OOPN ^%£)LBU{JJKY%{
\_/$£!SXJ*)KM>>?VKHU
SDY%£ILO(+{8:HO(UR$W
XVBFTER^&INLNLO*(&P:
>?LKPO)UJ^$£^&L:}~{&
~@?}{)JKOINLM@~}P>OU
:@<L::@BJYT*GER%^*BI
@{PO{_):<>KNUYT*&G&^

Wynik:

---+J*TBNFU*YBVEXGY%
O O|&N|>ZX}X_PZ<>}+^
 O |N ^%£)LBU{JJKY%{
\_/|£!SXJ*)KM>>?VKHU
---+£ILO(+{8:HO(UR$W
XVBFTER^&INLNLO*(&P:
>?LKPO)UJ^$£^&L:}~{&
~@?}{)JKOINLM@~}P>OU
:@<L::@BJYT*GER%^*BI
@{PO{_):<>KNUYT*&G&^

Dane wejściowe (nakładające się twarze):

~{$FJ*TBNFU*YBVEXGY%
FXC£$&N|>ZX}X_PZ<>}+
X$*OPN O%£)LBO{JJKY%
@:U%$£!SXJ*)KM>>?VKH
SDY%£OLO(+{P:HO(UR$W
XVBFTER^&IOLNLO*(&P:
>?L\___/JR$£^&L:}~{&
~@?}{)JKOINLM@~}P>OU
:@<L::@\_____/R%^*BI
@{PO{_):<>KNUYT*&G&^

Wynik:

~{$FJ*TBNFU*YBVEXGY%
FX+---+-------+Z<>}+
X$|O |O   O|JJKY%
@:|  |    |>?VKH
SD| O|    |(UR$W
XV|  |  O  |*(&P:
>?|\__|    |:}~{&
~@+---|    |}P>OU
:@<L::|\_____/|%^*BI
@{PO{_+-------+*&G&^

Co z połączonymi twarzami (np. Gdzie O podwaja się jako oko lewe i prawe)? Czy należy je traktować jako pokrywające się?
Joey Adams,

@Joey Adams: dzieje się tak w ostatnim przykładzie.
Lowjacker

@Joey Adams @Lowjacker Tak, podobnie jak ostatni przykład.
Gareth

Uważam, że twarz 3x3 jest realistyczna, a derp twarz 7x7. Tylko moja opinia. Smutne, że nie mam czasu na zdobycie nagród ... :)
tomsmeding

2
@tomsmeding Jeśli uważasz, że twarz 3x3 jest realistyczna, nie chciałbym widzieć ludzi, z którymi się kojarzysz. : - \
Gareth

Odpowiedzi:


19

Ruby, 304 298 295 znaków

I=$<.read
q=(O=I*s=1).size
k=??+O=~/$/
o=->m,n{n.chars{|c|(m+=1)*(m%k)>0&&m<q&&O[m-1]=c}}
q.times{f=[[?\\+?_*s+?/,k*s+=1],[?O,0],[?O,s],[?O,(s+=1)/2*(1+k)]]
q.times{|x|f.all?{|a,b|I[x+b,a.size]==a}&&(o[x+k*s-1,o[x-k-1,?++?-*s+?+]]
s.times{|a|o[x+k*a-1,?|+' '*s+?|]}
f.map{|a,b|o[x+b,a]})}}
$><<O

Dolny prawy jest preferowany na zakładce, jeśli twarze są identyczne. Np. Dla wejścia

O.OO.O
.O..O.
\_/\_/
O.OO.O
.O..O.
\_/\_/

rozpoznaje wszystkie cztery twarze i daje

O |O O
 O| O
--+---
O |O O
 O| O
\_|\_/

Edycja 1: Zgodnie z propozycją Lowjackera możemy zamienić na indexwyrażenie regularne (-3 znaki). Ponadto +1można to zrekompensować dodatkowym smoczkiem przed dopasowaniem, co oszczędza inny znak (-2 dla +1, +3 dla smoczego, -2, ponieważ nawiasy nie są już potrzebne). Jeszcze dwa, ponieważ możemy napisać zakres również bez nawiasów.

Edit 2: Kolejne dwa znaki zapisane przez zastąpienie zarówno ifz &&, a drugi całkowicie usuwając zakres.


Możesz użyć (O=~/$/)zamiast O.index($/)w trzeciej linii (zapisuje 3 znaki).
Lowjacker,

@ Lowowacker Dziękuję. Mogę nawet zapisać jeszcze jeden z twoją sztuczką (zobacz moją edycję).
Howard,

Myślę, że możesz także zapisać 2 znaki, zastępując ifwyciągi &&.
Lowjacker,

4

Python - 1199 941

Znalazłem problem dość interesujący, więc rozwiązałem go w Pythonie. Oto skompresowany kod.

#!/usr/bin/env python
import fileinput,sys
m=[[c for c in l if c!='\n'] for l in fileinput.input()]
X=len(m[0])
Y=len(m)
t=[]
for n in range(3,min(X,Y)+1,2):
 for x in range(X-n+1):
  for y in range(Y-n+1):
   if m[y][x]=='O' and m[y][x+n-1]=='O' and m[y+(n//2)][x+(n//2)]=='O' and m[y+n-1][x]=='\\' and m[y+n-1][x+n-1]=='/' and "".join(m[y+n-1][x+1:x+n-1])=='_'*(n-2):
    t.append((x,y,n))
for x,y,n in t:
 def a(v,h,c):
  w=x+h; z=y+v;
  if z>=0 and z<len(m):
   if w>=0 and w<len(m[y]):
    m[z][w]=c
 for v in range(n):
  for h in range(n): 
   a(v,h,' ')
 a(0,0,'O')
 a(0,n-1,'O')
 a(n/2,n/2,'O')
 a(n-1,0,'\\')
 a(n-1,n-1,'/')
 for w in range(1,n-1):
  a(n-1,w,'_')
 for v in [-1,n]:
  for h in range(n):
   a(v,h,'-')
 for h in [-1,n]:
  for v in range(n):
   a(v,h,'|')
 a(-1,-1,'+')
 a(-1,n,'+')
 a(n,-1,'+')
 a(n,n,'+')
for l in m:
 for c in l:
  sys.stdout.write(c)
 print

Oto bardziej czytelny kod:

#!/usr/bin/env python

import fileinput, sys

matrix = [[c for c in l if c != '\n'] for l in fileinput.input()]

max_X = len(matrix[0])
max_Y = len(matrix)

tuples = []
for n in range(3, min(max_X, max_Y)+1, 2):
 for x in range(max_X-n+1):
  for y in range(max_Y-n+1):
   # if is_face(matrix, x, y, n):
   if matrix[y][x] == 'O' and matrix[y][x+n-1] == 'O' and matrix[y+(n//2)][x+(n//2)] == 'O' and matrix[y+n-1][x] == '\\' and matrix[y+n-1][x+n-1] == '/' and "".join(matrix[y+n-1][x+1:x+n-1]) == '_'*(n-2) :
    tuples.append((x, y, n))

for x,y,n in tuples:
 # blank_and_border(matrix,x,y,n)
 def assign(dy, dx, c):
  xx = x + dx; yy = y + dy;
  if yy >= 0 and yy < len(matrix) :
   if xx >= 0 and xx < len(matrix[y]) :
    matrix[yy][xx] = c

 # blank
 for dy in range(n):
  for dx in range(n): 
   assign(dy, dx, ' ')

 # face
 assign(0, 0, 'O')
 assign(0, n-1, 'O')
 assign(n/2, n/2, 'O')
 assign(n-1, 0, '\\')
 assign(n-1, n-1, '/')
 for w in range(1,n-1):
  assign(n-1, w, '_')

 # border
 for dy in [-1,n]:
  for dx in range(n):
   assign(dy, dx, '-')

 for dx in [-1,n]:
  for dy in range(n):
   assign(dy, dx, '|')

 assign(-1, -1, '+')
 assign(-1, n, '+')
 assign( n, -1, '+')
 assign( n, n, '+')

for l in matrix:
 for c in l:
  sys.stdout.write(c)
 print

2
Dodaj swoją wersję do gry w golfa powyżej tej wersji w swojej odpowiedzi. To jest pytanie do gry w golfa i ryzykujesz utratą głosów, jeśli przynajmniej nie próbowałeś grać w golfa. Możesz też zostawić tutaj swoją czytelną wersję.
Gareth

1
Zaraz, @Gareth. Często piszę rozwiązania w Javie, które nie są zbyt przyjazne dla golfa, ale zawsze poświęcam trochę czasu na grę w golfa, zarówno dla ćwiczenia (fajnie jest myśleć o sposobach przycinania postaci i zmniejszania całkowitej długości) oraz aby zaspokoić ducha code-golf (dzięki czemu Twoje rozwiązanie jest tak zwięzłe, jak to możliwe). Z niecierpliwością czekam na Twoje rozwiązanie w golfa, sgauria!
Programator

Dzięki Gareth i @ProgrammerDan! To dobra rada - jestem całkiem nowy na codegolf. Dodałem moje rozwiązanie do gry w golfa powyżej oprócz dłuższego rozwiązania.
sgauria
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.