Terminal - Zawieszenie przy otwieraniu - wskaźnik został zwolniony


1

Mam problem z terminalem od czasu instalacji El Capitan. Za każdym razem, gdy otwieram terminal, pojawia się ten komunikat i uniemożliwiam prawidłowe korzystanie z terminala:

login(9493,0x7fff72214000) malloc: *** error for object
0x7fab5a718cc0: pointer being freed was not allocated
*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug

Co próbowałem:

 • usuń com.apple.terminal.plist z ~ / Library / Preferences
 • Przywróć uprawnienia do dysku za pomocą Onyx i Clean My Mac 3 (ponieważ naprawa dysku OSX nie jest już dostępna)

Do tej pory nie miałem szczęścia, muszę też wspomnieć, że na krótko wyłączyłem SIP (ale od tego czasu ponownie włączyłem).

Czy ktoś ma ten podobny problem?

Dzięki za pomoc !

Edytować :

Mój ~ / .profile

# MacPorts Installer addition on 2012-01-29_at_15:38:51: adding an appropriate PATH variable for use with MacPorts.
export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
# Finished adapting your PATH environment variable for use with MacPorts.


# PEP 370 PATH added by PyPM on 2012-05-10 22:03:33.635293
export PATH=/Users/GeR/Library/Python/2.7/bin:$PATH

##
# Your previous /Users/GeR/.profile file was backed up as /Users/GeR/.profile.macports-saved_2012-08-21_at_22:10:48
##

# MacPorts Installer addition on 2012-08-21_at_22:10:48: adding an appropriate PATH variable for use with MacPorts.
export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
# Finished adapting your PATH environment variable for use with MacPorts.

Mój ~ / .bash_profile

export CLICOLOR=1
export LSCOLORS="gxfxcxdxbxegedabagacad"
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
# ... or force ignoredups and ignorespace
HISTCONTROL=ignoredups:ignorespace

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
  xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
  # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
  # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
  # a case would tend to support setf rather than setaf.)
  color_prompt=yes
  else
  color_prompt=
  fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
*)
  ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
  alias ls='ls --color=auto -lah'
  #alias dir='dir --color=auto'
  #alias vdir='vdir --color=auto'

  alias grep='grep --color=auto'
  alias fgrep='fgrep --color=auto'
  alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
#if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
#  . /etc/bash_completion
#fi


PS1='\
\[\033[00m\][\
\[\033[31m\]\u\
\[\033[00m\]@\
\[\033[35m\]\h\
\[\033[00m\]:\
\[\033[34m\]\w\
\[\033[00m\]]\
\[\033[00m\]\$\
 '


##
# Your previous /Users/GeR/.bash_profile file was backed up as /Users/GeR/.bash_profile.macports-saved_2012-12-17_at_23:43:55
##

# MacPorts Installer addition on 2012-12-17_at_23:43:55: adding an appropriate PATH variable for use with MacPorts.
export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
# Finished adapting your PATH environment variable for use with MacPorts.

Co znajduje się w twoim ~ / .bash_profile i ~ / .profile
Mark

dodane w poście, dzięki!
Germain.S

a co się stanie, jeśli je usuniesz - raczej długo debugują tutaj
Mark

Ten sam problem login(11885,0x7fff72214000) malloc: *** error for object 0x7fb349f1e330: pointer being freed was not allocated *** set a breakpoint in malloc_error_break to debug [L’opération s’est terminée par le signal 6]
Germain.S

Jeśli to jakaś pomoc, nie dotknąłem profilu ani profilu bash od czasu aktualizacji El Capitan, jedynymi wprowadzonymi zmianami jest dezaktywacja SIP, aby móc korzystać z terminalu, ale nie sprawdziłem, czy działa od czasu aktualizacji, od tego czasu dezaktywowałem SIP myśląc, że mogłem być problemem.
Germain.S

Odpowiedzi:


1

Wpadłem na to pewnego dnia. Nie mogłem też pobrać Narzędzia dyskowego, ponieważ również się zawiesił.

Musiałem uruchomić się ponownie w trybie odzyskiwania, aby działał. Wiem, że korzystasz z późniejszej wersji, ale istnieje możliwość, że nadal znajduje się ona w trybie odzyskiwania lub może istnieć alternatywa dla ustalenia uprawnień do napędu.

Dla użytkowników, którzy nie wiedzą, jak przejść do trybu odzyskiwania:

Uruchom ponownie, przytrzymując CMD ⌘+ Rpodczas rozruchu

Jest to inne niż inne pytanie dotyczące SO z powodu wersji Maca, ale możesz tam opublikować swoje rozwiązanie, jeśli je znajdziesz. Używana przez nich wersja ONYX-a to Onyx 3.1.3 , który powinien działać na wersji 10.6 lub nowszej.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.