Polecenie, aby wyświetlić listę przypisanych adresów DHCP


21

Czy istnieje polecenie, którego mogę użyć, aby zapytać serwer dhcpd, które adresy zostały przypisane?

Odpowiedzi:


21

Nie, ten serwer informacji można pobrać tylko z serwera DHCP. Te informacje są zawarte w pliku .lease serwera DHCP: /var/lib/dhcpd/dhcpd.leasesjeśli używasz serwera DHCP ISC.

Przykład

$ more /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
# All times in this file are in UTC (GMT), not your local timezone.  This is
# not a bug, so please don't ask about it.  There is no portable way to
# store leases in the local timezone, so please don't request this as a
# feature.  If this is inconvenient or confusing to you, we sincerely
# apologize.  Seriously, though - don't ask.
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-V3.0.5-RedHat

lease 192.168.1.100 {
 starts 4 2011/09/22 20:27:28;
 ends 1 2011/09/26 20:27:28;
 tstp 1 2011/09/26 20:27:28;
 binding state free;
 hardware ethernet 00:1b:77:93:a1:69;
 uid "\001\000\033w\223\241i";
}
...
...

3
W Ubuntu ścieżka jest /var/lib/dhcp/dhcpd.leases(tj. Nie dna końcu pierwszego dhcp...)
Alexis Wilke

20

isc-dhcpdwersja pakietu 4.3.1ma następującą komendę, aby wyświetlić listę dzierżaw:

dhcp-lease-list --lease PATH_TO_LEASE_FILE

Jest to prosty skrypt skryptu perla, który obsługuje również starsze wersje DHCP. Kopię można zobaczyć w kodzie źródłowym Debiana lub w oficjalnej dystrybucji DHCP (in contrib/).

Wynik jest ładny:

$ perl contrib/dhcp-lease-list.pl --lease /var/db/dhcpd/dhcpd.leases
To get manufacturer names please download http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
MAC        IP       hostname    valid until     manufacturer
===============================================================================================
90:27:e4:f9:9d:d7 192.168.0.182  iMac-de-mac  2015-12-12 01:37:06 -NA-
d8:a2:5e:94:40:81 192.168.0.178  foo-2     2015-12-12 01:04:56 -NA-
e8:9a:8f:6e:0f:60 192.168.0.127  angela     2015-12-11 23:55:32 -NA-
ec:55:f9:c5:f2:55 192.168.0.179  angela     2015-12-11 23:54:56 -NA-
f0:4f:7c:3f:9e:dc 192.168.0.183  kindle-1234567 2015-12-11 23:54:31 -NA-
f4:ec:38:e2:f9:67 192.168.0.185  -NA-      2015-12-11 23:55:40 -NA-
f8:d1:11:b7:5a:62 192.168.0.184  -NA-      2015-12-11 23:57:34 -NA-

Ładniej jest pobrać oui.txtplik zgodnie z sugestią, ale wtedy dane wyjściowe mogą zostać zniekształcone, chyba że zastosujesz następującą łatkę:

--- dhcp-lease-list.pl.orig   2015-12-12 12:30:00.000000000 -0500
+++ dhcp-lease-list.pl 2015-12-12 12:54:31.000000000 -0500
@@ -41,7 +41,7 @@
   if (defined $oui) {
    $manu = join('-', ($_[0] =~ /^(..):(..):(..):/));
    $manu = `grep -i '$manu' $oui | cut -f3`;
-    chomp($manu);
+    $manu =~ s/^\s+|\s+$//g;
   }

   return $manu;
@@ -142,7 +142,7 @@
   }
   foreach (@leases) {
    if ($opt_format eq 'human') {
-     printf("%-19s%-16s%-15s%-20s%-20s\n",
+     printf("%-19s%-16s%-14.14s %-20s%-20s\n",
         $_->{'mac'},    # MAC
         $_->{'ip'},    # IP address
         $_->{'hostname'}, # hostname

Ta łatka została przesłana wcześniej jako ISC-Bugs # 41288 i oczekuje na sprawdzenie.


8

Do uzyskania wyniku można użyć komendy egrep:

egrep "lease|hostname|hardware|\}" /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

Wynik:

lease 192.168.11.10 {
 hardware ethernet 20:6a:8a:55:19:0a;
 client-hostname "Maryam-PC";
}
lease 192.168.11.7 {
 hardware ethernet 00:16:ea:51:d3:12;
 client-hostname "parsoon";
}
lease 192.168.11.3 {
 hardware ethernet 00:17:c4:3f:84:e3;
 client-hostname "zahra-ubuntu";
}
lease 192.168.11.5 {
 hardware ethernet 58:b0:35:f1:31:2f;
}

4

Większość powyższych odpowiedzi jest częściowa. I szczerze mówiąc, nie ma prostego rozwiązania. 1) Możesz przeanalizować plik bazy danych dhcpd.leases i uzyskać informacje o aktywnych dzierżawach, ale nie uzyskasz informacji o ŻADNYCH STAŁYCH adresach (przypisanych przez wiersz taki jak:

host switch1   { hardware ethernet a1:b2:c3:d7:2f:bc ; fixed-address switch1.mydomain.com; }

To również nie daje żadnych informacji na temat tego, kiedy ostatni raz wysłano potwierdzenie do komputera.

2) z drugiej strony możesz przeanalizować plik dhcpd.log w celu wyszukania linii ack (wyglądają tak):

2017-03-12T08:44:52.421114+01:00, Linuxx, info, dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.0.63 from 68:ab:35:59:9c:a1 via 10.0.0.1 
2017-03-12T08:44:52.421174+01:00, Linuxx, info, dhcpd: DHCPACK on 10.0.0.63 to 68:ab:35:59:9c:a1 via 10.0.0.1

Ale tak naprawdę powinieneś zrobić OBA. Najpierw przeanalizuj plik dziennika, a następnie zaktualizuj plik informacjami uzyskanymi z pliku dhcpd.leases z bazą danych pod kątem brakujących informacji, takich jak początek leasingu itp.

Teraz: grałem około 2 pełnych dni roboczych, dopóki nie stworzyłem rozwiązania, które tworzy tabelę HTML ze WSZYSTKIMI aktywnymi dzierżawami, zarówno FIXED, jak i dynamicznymi. Oto kod, który możesz umieścić w folderze cgi-bin lub gdziekolwiek.

#!/usr/bin/perl
#####################################################################################
# list dhcpd active leases 
#  - both "fixed" addresses which are normally not placed into leases database
#  - and dynamically given leases which are present in leases DB
# working for isc-dhcpd-server service but should also work for other compatible
# dhcpd servers. 
# produces HTML or CSV list of leases
#
# written by Marcin Gosiewski, BV Grupa s.c. Poland <marcin@gosiewski.pl>
# based on portions of code by Jason Antman <jason@jasonantman.com> 
#
# to make it work change the $logfilename and $leasedbname below and modify
# the regexp in second part of code (see below) to match your log lines format
# also you can optionally turn off reverse dns lookup (see below) which speeds up the process 
# of table creation and is useless unless you have reverse dns populated for 
# your fixed or dynamic leases
#
# CHANGELOG:
#   2017-03-13: initial version
use Socket;
use strict;
use warnings;
no warnings 'uninitialized';

# adjust this to match your files location: both log file and leases
# database. We use 2 last log files from logrotate, but you can add as many as you want
my @logfilenames = ( "/var/log/LOCALAPP.dhcpd.log.1", "/var/log/LOCALAPP.dhcpd.log" );
my $leasedbname = "/var/lib/dhcp/dhcpd.leases";
my %data = ();
# optional, can be modified to produce local time
use Time::Local;
use POSIX 'strftime';
my $now = time();
# local variables, lease information stored here
my $ip=""; 
my $status=""; 
my $interface=""; 
my $sdate="";     # beginning of lease
my $stime=""; 
my $edate="";     # end of lease
my $etime=""; 
my $adate="";     # last update (ACK) sent to requesting server
my $atime="";
my $mac=""; 
my $hostname="";
my $dnsname="";    # reverse dns lookup for host

#######################################################################
# first gather data from logfile for all ACK actions
#######################################################################

# collect all lines from log files into memory...
my @lines = (); my @loglines=(); 
foreach my $logfilename (@logfilenames)
{
 open LOGFILE, '<', $logfilename;
 chomp(@loglines = <LOGFILE>);
 #printf "LINES1: " . scalar @loglines . " in " .$logfilename . "\n";
 push(@lines, @loglines);
 close(LOGFILE);
}
@loglines=();
#printf "TOTAL LINES: " . scalar @lines . "\n";
foreach my $line (@lines)
{
 if ( $line !~ m/dhcpd: DHCPACK/) { next;}
 #printf "LINE: $line\n";

 ###############################
 # Modify the following line to make regexp capture 6 groups from log line:
 # 1 - date
 # 2 - time
 # 3 - ip 
 # 4 - mac
 # 5 - hostname if available
 # 6 - interface
 #$line =~ m/(^.{10})T(.{8}).+,\ dhcpd: DHCPACK on (\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}) to ((?:[0-9a-f]{2}[:-]){5}[0-9a-f]{2}.*) via (.+)/;
 $line =~m/(^.{10})T(.{8}).+,\ dhcpd: DHCPACK on (\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}) to ((?:[0-9a-f]{2}[:-]){5}[0-9a-f]{2}) (.*)via (.+)/;
 # process the input
 $adate="$1";
 $atime="$2";
 $ip="$3";
 $mac="$4";
 $hostname="$5";
 $interface="$6";
 #add some 'known' facts:
 $status="ACK";
 $sdate="";  #"FOREVER";
 $stime="";
 $edate="";
 $etime="";

 #create/update record for this mac_addr
 #you can add extra check here if the IP address is not duplicated within
 #ack history and choose only the newer one. 

 $data{"$mac"}->{'ip'} = "$ip";
 $data{"$mac"}->{'status'} = "$status";
 $data{"$mac"}->{'interface'} = "$interface";
 $data{"$mac"}->{'adate'} = "$adate";
 $data{"$mac"}->{'atime'} = "$atime";
 $data{"$mac"}->{'sdate'} = "$sdate";
 $data{"$mac"}->{'stime'} = "$stime";
 $data{"$mac"}->{'edate'} = "$edate";
 $data{"$mac"}->{'etime'} = "$etime";
 $data{"$mac"}->{'mac'} = "$mac";
 $data{"$mac"}->{'hostname'} = "$hostname";
}
#close(LOGFILE);

#######################################################################
# gather data from lease database for dynamic addresses
# update the records (for existing) or add new records
#######################################################################

my $isdata = 0;
my $type = "";

#this information is not present in leases database so we just set
#it to default values
$interface="dhcpd";
$status="ACTIVE";
$adate="-";
$atime="";

open LEASEDB, $leasedbname or die $!;
foreach my $line (<LEASEDB>) 
{
 chomp($line);
 $isdata = 1 if $line =~ /^lease /;
 $isdata = 0 if $line =~ /^}/;

 if ($isdata) 
 {
  if ($line =~ /^lease/) 
  {
   $ip = (split(" ", $line))[1];
  } 
  elsif ($line =~ /^ starts/) 
  {
   ($sdate, $stime) = (split(" ", $line))[2,3];
   $sdate =~ s/\//-/g;
   $stime =~ s/;//;
  } 
  elsif ($line =~ /^ ends/) 
  {
   ($type, $edate, $etime) = (split(" ", $line))[1,2,3];
   if($type eq "never;")
   {
    $edate="forever";
    $etime=" ";
   }
   else
   {
    $edate =~ s/\//-/g;
    $etime =~ s/;//;
   }
  } 
  elsif ($line =~ /^ hardware ethernet/) 
  {
      $mac = (split(" ", $line))[2];
      $mac =~ s/;//;
  } 
  elsif ($line =~ /^ client-hostname/) 
  {
      $hostname = (split(/\"/, $line))[1];
  }
  elsif($mac ne "") 
  {
    #we have parsed the whole record, no more matching entries
    #data is collected to variables. now push the record.

    #now let's decide if we are updating the record or creating
    #new record

    # check against lease date, do not add expired leases
    # convert lease end time to local time/date and compare with $now
    my $y=0; my $m=0; my $d=0; my $H=0; my $M=0; my $S=0;
    my $edatetime = $now;
    ($y, $m, $d) = split("-", $edate);
    ($H, $M, $S) = split(":", $etime);
    $edatetime = timelocal($S,$M,$H,$d,$m-1,$y);
    if($edatetime >= $now)
    {
     # now check if record exists
     if(!defined($data{"$mac"}->{'mac'}))
     {
      #record does not exist, fill up default data
      $data{"$mac"}->{'mac'} = "$mac";
      $data{"$mac"}->{'interface'} = "$interface";
      $data{"$mac"}->{'ip'} = "$ip";
      $data{"$mac"}->{'hostname'} = "$hostname";
     }
     # record exists, let's check if we should update
     $data{"$mac"}->{'status'} = "$status";
     $data{"$mac"}->{'sdate'} = "$sdate";
     $data{"$mac"}->{'stime'} = "$stime";
     $data{"$mac"}->{'edate'} = "$edate";
     $data{"$mac"}->{'etime'} = "$etime";
     $data{"$mac"}->{'hostname'} = "$hostname";
     #we do NOT update ACK time because we do not have it
     #do NOT uncomment below
     #$data{"$mac"}->{'adate'} = "$adate";
     #$data{"$mac"}->{'atime'} = "$atime";

    }
  }
 }
}
close(LEASEDB);

#######################################################################
# sort data
#######################################################################

#we sort by IP but you can sort by anything.
my @sorted = sort { ($data{$a}{'ip'}) cmp ($data{$b}{'ip'}) } %data;

#######################################################################
# Print out everything to the HTML table
#######################################################################

my $hostnamelong="";

printf "Content-type: text/html\n\n";
printf "<html><head><title>Aktywne dzierzawy DHCP</title></head>\n";
printf "<style> table, th, td { border: 1px solid lightgray; border-collapse: collapse; padding: 3px; } ";
printf "tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } ";
printf "</style>\n";
printf "<body>\n";
printf "<table border='1' cellpadding='6'>\n";
printf "<tr><th>IP</th><th>Status</th><th>Interface</th><th>Lease time</th><th>ACK time</th><th>Mac</th><th>Host</th></tr>\n";
foreach my $key (@sorted) {
  if($data{$key}{'mac'} eq "") { next ; }

  # BEGIN reverse dns lookup
  # can optionally turn off reverse dns lookup (comment out below lines) which speeds up the process 
  # of table creation and is useless unless you have reverse dns populated for 
  # your fixed or dynamic leases uncomment single line below instead:
  #
  # version without reverse dns lookup:
  # $hostnamelong = $data{$key}{'hostname'};
  #
  # version with reverse dns lookup: 
  # BEGIN
  $dnsname = gethostbyaddr(inet_aton($data{$key}{'ip'}), AF_INET);
  if($data{$key}{'hostname'} ne "")
  {
   $hostnamelong = $data{$key}{'hostname'} . " | " . $dnsname;
  }
  else
  {
   $hostnamelong = $dnsname;
  }
  $dnsname = "";
  # END

  printf "<tr>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'ip'} ."</td>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'status'} ."</td>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'interface'} ."</td>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'sdate'} . " " . $data{$key}{'stime'} ." - ";
  printf $data{$key}{'edate'} . " " . $data{$key}{'etime'} ."</td>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'adate'} . " " . $data{$key}{'atime'} . "</td>";
  printf "<td>" . $data{$key}{'mac'} ."</td>";
  printf "<td>" . $hostnamelong ."</td>";
  printf "</tr>\n";
}

printf "</table>\n";
printf "</body></html>\n";

# END of programm

Pamiętaj, że: 1) powyższy skrypt wymaga niewielkiej modyfikacji przed uruchomieniem w TWOIM środowisku, musisz zmodyfikować lokalizacje plików i jedno wyrażenie regularne w zależności od formatu pliku dziennika. Zobacz komentarz w skrypcie. 2) powyższy skrypt nie sprawdza, czy adres IP nie jest powtarzany w tabeli ACK, jeśli 2 różne maszyny otrzymały ten sam adres w ciągu ostatnich dni. Jest to zgodne z projektem (to, czego osobiście potrzebowałem, aby zobaczyć każdy adres MAC, który był obecny w mojej sieci w ciągu ostatnich dni) - możesz go łatwo zmodyfikować, w kodzie jest gotowa sekcja, wystarczy dodać jeden warunek.

Mam nadzieję że ci się spodoba.


1

Format plików dzierżawy zmienił się, a przynajmniej jest inny przy użyciu dhcpcd5. Aby zobaczyć na dzierżawę masz wlan0do sieci WiFi MyNetwork, trzeba spojrzeć na ten plik (lub coś podobnego) /var/lib/dhcpcd5/dhcpcd-wlan0-MyNetwork.lease.

Ten plik jest plikiem binarnym. (Dlaczego? Nie wiem. Może zaoszczędzę trochę cennych cykli procesora podczas analizowania? Blech.) Aby go wyświetlić, użyj dhcpcd --dumplease, który analizuje plik binarny ze STDIN i wyświetla wersję czytelną dla człowieka:

cat /var/lib/dhcpcd5/dhcpcd-wlan0-MyNetwork.lease | dhcpcd --dumplease

Z drugiej strony, jeśli chcesz tylko zobaczyć, do czego przypisana wlan0jest bieżąca dzierżawa , możesz po prostu zrobić:

dhcpcd --dumplease wlan0

1

Właściwie napisałem coś bash, aby spróbować to uzyskać. Zapisuje każdy adres IP w tym samym pliku nazw, więc jeśli kolejny pojawi się ponownie, zastąpi poprzedni plik, dlatego nie będzie żadnych duplikatów. Użyje również oui.txt, aby znaleźć producenta danego adresu MAC.

Sprawdź, czy możesz go użyć.

#!/bin/bash

pid=$$

while read i
do
    echo $i | egrep -qi '^lease|hardware|starts|ends|hostname' || continue
    if [[ $i =~ [0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3} ]]; then
        ip=$(echo $i | awk '{print $2}')
        printf "IP Address: " > /root/$ip.$pid
        echo $ip >> /root/$ip.$pid
    elif [[ $i =~ starts ]]; then
        printf "\tLease start: " >> /root/$ip.$pid
        echo $i | awk '{print $3,$4}' | tr -d ';' >> /root/$ip.$pid
    elif [[ $i =~ ends ]]; then
        printf "\tLease ends: " >> /root/$ip.$pid
        echo $i | awk '{print $3,$4}' | tr -d ';' >> /root/$ip.$pid
    elif [[ $i =~ ethernet ]]; then
        mac=$(echo -n $i | awk '{print $3}' | tr -d ';')
        oui=$(echo -n $mac | tr ':' '-' | cut -c1-8)

        printf "\tMAC Address: " >> /root/$ip.$pid
        echo $mac >> /root/$ip.$pid
        printf "\tManufacturer: " >> /root/$ip.$pid
        grep -i $oui /usr/share/hwdata/oui.txt | awk '{print $3,$4,$5,$6}' >> /root/$ip.$pid
        printf "\n" >> /root/$ip.$pid
    elif [[ $i =~ hostname ]]; then
        printf "\tHostname: " >> /root/$ip.$pid
        echo $i | awk '{print $2}' | tr -d ';' >> /root/$ip.$pid
    fi

done < /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

cat /root/*.$pid
echo "Total leased: $(ls -l /root/*.$pid | wc -l)"
rm -rf /root/*.$pid
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.