AH00534: httpd: Błąd konfiguracji: Nie załadowano MPM


15

Mam CentOS Linux release 7.1.1503 (Core)system i zainstalowałem, httpda odpowiedni plik konfiguracyjny to:

#
# This is the main rConfig Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
ServerTokens OS

ServerRoot "/etc/httpd"

PidFile run/httpd.pid

Timeout 60

KeepAlive Off

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 15

<IfModule prefork.c>
StartServers    8
MinSpareServers  5
MaxSpareServers  20
ServerLimit   256
MaxClients    256
MaxRequestsPerChild 4000
</IfModule>

<IfModule worker.c>
StartServers     4
MaxClients     300
MinSpareThreads   25
MaxSpareThreads   75 
ThreadsPerChild   25
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

Listen 8888

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
#LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
#LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule version_module modules/mod_version.so

Include conf.d/*.conf

User apache
Group apache

ServerAdmin <SNIP!>

UseCanonicalName Off

DocumentRoot "/home/app/OK-computer/rconfig/www"

<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>

<Directory "/home/app/OK-computer/rconfig/www">

  Options FollowSymLinks

  AllowOverride None

  Order allow,deny
  Allow from all

</Directory>

<IfModule mod_userdir.c>
  UserDir disabled

</IfModule>

DirectoryIndex index.html index.html.var

AccessFileName .htaccess

<Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
</Files>

TypesConfig /etc/mime.types

DefaultType text/plain

<IfModule mod_mime_magic.c>
  MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

HostnameLookups Off

ErrorLog /home/app/OK-computer/rconfig/logs/wwwlog/error_log

LogLevel warn

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

CustomLog /home/app/OK-computer/rconfig/logs/wwwlog/access_log combined

ServerSignature On

<IfModule mod_dav_fs.c>
  DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb
</IfModule>

ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/app/OK-computer/rconfig/cgi-bin/"

<Directory "/home/app/OK-computer/rconfig/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html

AddLanguage en .en

LanguagePriority en

ForceLanguagePriority Prefer Fallback

AddDefaultCharset UTF-8

AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz

AddType application/x-x509-ca-cert .crt
AddType application/x-pkcs7-crl  .crl

AddHandler type-map var

AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml

BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0

BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully

Ale mam problemy przy próbie ponownego uruchomienia httpsz tą konfiguracją.

# apachectl configtest
AH00534: httpd: Configuration error: No MPM loaded.

Podczas gdy /etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.confmoduł MPM jest skonfigurowany do ładowania:

# Select the MPM module which should be used by uncommenting exactly
# one of the following LoadModule lines:

# prefork MPM: Implements a non-threaded, pre-forking web server
# See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/prefork.html
LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

# worker MPM: Multi-Processing Module implementing a hybrid
# multi-threaded multi-process web server
# See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/worker.html
#
#LoadModule mpm_worker_module modules/mod_mpm_worker.so

# event MPM: A variant of the worker MPM with the goal of consuming
# threads only for connections with active processing
# See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/event.html
#
#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so

Czy byłbyś tak miły, aby pomóc mi rozwiązać ten problem?

Odpowiedzi:


8

(Kradzież z odpowiedzi jsbillings , aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu ).

Wygląda na to, że używasz pliku konfiguracyjnego ze starszej instalacji (CentOS 6 lub Apache 2.2). Domyślny plik konfiguracyjny w CentOS 7 obejmuje, conf.modules.d/*.confa następnie conf.d/*.conf. Moduły powinny znajdować się w pierwszej, a inne konfiguracje, takie jak vhosts, powinny przejść w drugiej. Wygląda na to, że twój plik zawiera tylko drugi, a nie moduły reż.

Aby znaleźć skomentowane moduły, po prostu zapytaj yum!

# yum provides '*/modules/mod_ldap.so'
mod_ldap-2.4.6-40.el7.centos.x86_64 : LDAP authentication modules for the Apache
                  : HTTP Server
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /usr/lib64/httpd/modules/mod_ldap.so
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.