Jak przekonwertować plik dźwiękowy m4a na mp3?


64

Próbowałem przekonwertować .m4aplik na .mp3plik za ffmpegpomocą następującego polecenia:

$ ffmpeg -i music.m4a music.mp3

Niestety otrzymałem plik o wielkości zero bajtów jako wynik. Dane wyjściowe polecenia są następujące:

FFmpeg version 0.6-4:0.6-2ubuntu6.2, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
 built on Sep 16 2011 17:11:24 with gcc 4.4.5
 configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
 WARNING: library configuration mismatch
 libavutil  configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavcodec configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavformat configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavdevice configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavfilter configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libswscale configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libpostproc configuration: --extra-version=4:0.6-2ubuntu6.2 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-vaapi --enable-pthreads --enable-zlib --enable-libvpx --disable-stripping --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libdc1394 --shlibdir=/usr/lib/i686/cmov --cpu=i686 --enable-shared --disable-static --disable-ffmpeg --disable-ffplay
 libavutil   50.15. 1 / 50.15. 1
 libavcodec  52.72. 2 / 52.72. 2
 libavformat  52.64. 2 / 52.64. 2
 libavdevice  52. 2. 0 / 52. 2. 0
 libavfilter  1.19. 0 / 1.19. 0
 libswscale   0.11. 0 / 0.11. 0
 libpostproc  51. 2. 0 / 51. 2. 0
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'music.m4a':
 Metadata:
  major_brand   : M4A 
  minor_version  : 0
  compatible_brands: M4A mp42isom
 Duration: 00:00:03.41, start: 0.000000, bitrate: 66 kb/s
  Stream #0.0(und): Audio: aac, 44100 Hz, mono, s16, 63 kb/s
Output #0, mp3, to 'music.mp3':
  Stream #0.0(und): Audio: 0x0000, 44100 Hz, mono, s16, 64 kb/s
Stream mapping:
 Stream #0.0 -> #0.0
Encoder (codec id 86017) not found for output stream #0.0

Jak przekonwertować .m4aplik dźwiękowy na .mp3format pliku?


1
Zainstaluj avconv i użyj tego skryptu: gist.github.com/bradenbest/cfba10c9df4b4c0daaab . Możesz także skonfigurować zmienne fformati, tformataby zmienić formaty audio, które konwertujesz.
Braden Best

Odpowiedzi:


51

To działało dla mnie na Ubuntu 14.04:

avconv -i input.m4a ouptut.mp3

Aby uzyskać avconvpolecenie, zainstaluj libav-tools Zainstaluj libav-tools :

sudo apt-get install libav-tools

16
FFMPEG nie jest przestarzały. AvConv był rozwidleniem, które zdecydowało się umieścić tę wiadomość, gdy ktoś nazwał ją nazwą wykonywalną FFMPEG
David Davies-Jones

2
FYI. Od 18.04 narzędzia libav i avconv nie są już zawarte w repozytoriach.
Kevin Bowen

1
Po prostu użycie ffmpegbezpośrednio, jak określono w pytaniu, działa dobrze dla mnie z ffmpeg 4.1.3 na macOS 10.14.4.
Radon Rosborough

44

Najprostszym sposobem na to jest:

ffmpeg -v 5 -y -i input.m4a -acodec libmp3lame -ac 2 -ab 192k output.mp3

Jeśli chcesz, żeby skrypt to zawinął, wypróbuj aac2mp3 , który powinien działać dla Ciebie. (Stamtąd pobrano składnię tej ostatniej instrukcji.) Poniżej podano kod wbudowany:

#!/bin/bash
#
# $Id: aac2mp3,v 1.2 03/30/2008 10:00 Daniel Tavares (dantavares@gmail.com) - 
# Based on Script - rali Exp $
#
#
# Convert one or more AAC/M4A files to MP3. Based on a script example
# I found at: http://gimpel.gi.funpic.de/Howtos/convert_aac/index.html
#
ME=`basename ${0}`
FFMPEG="/usr/bin/ffmpeg"
EXT="mp4"
BITRATE="128"
do_usage() {      # explanatory text
 echo "usage: ${ME} [-b nnn] [-e ext] [-f] [-c] [-r] [-v] [-h] [file list]"
 echo "    Convert music from AAC format to MP3"
 echo " -m /path/app Specify the location of ffmpeg(1)"
 echo " -b nnn    bitrate for mp3 encoder to use"
 echo " -e ext    Use .ext rather than .m4a extension"
 echo " -f      Force overwrite of existing file"
 echo " -c      Delete original AAC|M4A file(s)"
 echo " -v      Verbose output"
 echo " -h      This information"
 echo ""
 echo "For recursive directory, use: find -name '*.${EXT}' -exec ${ME} "{}" [args]   \;"
 exit 0
 }
do_error() {
 echo "$*"
 exit 1
 }
file_overwrite_check() {
 if [ "$FORCE" != "yes" ]
 then
  test -f "${1}" && do_error "${1} already exists."
 else
  test -f "${1}" && echo " ${1} is being overwritten."
 fi
 }
create_mp3() { # use ffmpeg(1) to convert from AAC to MP3
 file_overwrite_check "${2}"
 test $VERBOSE && echo -n "Converting file: ${1}"
 ${FFMPEG} -v 5 -y -i "${1}" -acodec libmp3lame -ac 2 -ab ${BITRATE}k "${2}";
 if [ $? -ne 0 ]
 then
  echo ""
  echo "Error!"
  do_cleanup
  do_error "Exiting"
 fi
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
do_cleanup() { # Delete intermediate and (optionally) original file(s)
 test ${RMM4A} && rm -f "${1}"
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
do_set_bitrate() {
 test $VERBOSE && echo -n "Setting bitrate to: $1 kbps"
 BITRATE=$1
 test $VERBOSE && echo ". OK"
 }
GETOPT=`getopt -o l:m:b:e:cfhrv -n ${ME} -- "$@"`
if [ $? -ne 0 ]
then
 do_usage
fi
eval set -- "$GETOPT"
while true
do
 case "$1" in
  -m) FFMPEG=$2 ; shift ; shift ;;
  -b) do_set_bitrate $2 ; shift ; shift ;;
  -e) EXT=$2 ; shift ; shift ;;
  -f) FORCE="yes" ; shift ;;
  -c) RMM4A="yes" ; shift ;;
  -v) VERBOSE="yes" ; shift ;;
  -h) do_usage ;;
  --) shift ; break ;;
  *) do_usage ;;
 esac
done
test -f $FFMPEG || do_error "$FFMPEG not found. Use \"-m\" switch."
if [ $# -eq 0 ]
then          # Convert all files in current directory
 for IFILE in *.${EXT}
 do
  if [ "${IFILE}" == "*.${EXT}" ]
  then
   do_error "Not found ${EXT} in this folder."
  fi
  OUT=`echo "${IFILE}" | sed -e "s/\.${EXT}//g"`
  create_mp3 "${IFILE}" "${OUT}.mp3"
  do_cleanup "${IFILE}" 
 done
else          # Convert listed files
 for IFILE in "$*"
 do
  test -f "${IFILE}" || do_error "${IFILE} not found." 
  OUT=`echo "${IFILE}" | sed -e "s/\.${EXT}//g"`  
  create_mp3 "${IFILE}" "${OUT}.mp3"
  do_cleanup "${IFILE}"  
 done  
fi  
exit 0

1
Tajwanu (po wielu linii tekstu): Unknown encoder 'libmp3lame' Error! Exiting. Dzięki apt-get widzę libmp3lame0i libmp3lame-dev. Próbowałem zainstalować libmp3lame0, ale nic się nie zmieniło.
Tom Brito,

1
ffmpegzostał zastąpiony przez avconvnowsze wersje Ubuntu / Debian. Zobacz askubuntu.com/questions/432542/... i zainstalujlibav-tools
Denilson Sá Maia

To nie działa, ponieważ ffmpeg nie znajduje się w repozytoriach Ubuntu ... ani nie jest to avconv ani libav-tools. Czy ktokolwiek odpowiedzialny za oprogramowanie audio może przestać chodzić i zająć się czymś stabilnym?
Peter Flynn

„EXT =„ mp4 ”” należy zmienić na „EXT =„ m4a ”” zgodnie z pytaniem. Dodam następujący tekst objaśniający, aby ułatwić zrozumienie: „# PRZYKŁAD: Konwertuje wszystkie pliki w bieżącym katalogu z rozszerzeniem #„ m4a ”na„ mp3 ”# bash SCRIPT_NAME -b 256 -v”
Eduardo Lucio

Od 15.04 ffmpeg powraca do repozytoriów : webupd8.org/2014/11/ffmpeg-returns-to-official-ubuntu.html Od 18.04 narzędzia libav i avconv nie są już dostępne.
Kevin Bowen

40

SoundConverter może to zrobić bez bałaganu w wierszu poleceń i jest dostępny w Centrum oprogramowania Ubuntu:

Zainstaluj za pośrednictwem centrum oprogramowania

główne okno i preferencje soundcovertera

konwersja inprogress


Jeśli masz pliki oznaczone tagiem MusicBrainz, znajdź inne rozwiązanie: bugs.launchpad.net/soundconverter/+bug/1174949
HDave

3
Chrystus na kuli, co za bałagan. Konwerter dźwięku nie powiódł się, ponieważ w Pythonie brakowało niektórych pakietów, a następnie wyskoczyło okno instalatora dla ponad 20 kolejnych pakietów, z których żaden nie mógł oczywiście zainstalować, ponieważ oczywiście nie działał jako root. Ktoś musi przepisać instalator i zależności.
Peter Flynn

Program nie ładuje Ubuntu 14.04

obecnie w konwertera dźwięku występuje błąd związany z m4a: bugs.launchpad.net/soundconverter/+bug/1512007
krumpelstiltskin

5
Staram się nie mieszać z GUI: chcę to zautomatyzować.
ctrl-alt-delor

16

Potrzebowałem alternatywnego rozwiązania, ponieważ - moje pliki znajdowały się w podkatalogach rekurencyjnych - miałem spacje w ścieżkach.

Więc ostatecznie zdecydowałem się na:

 find . -type f -name '*.m4a' -exec bash -c 'avconv -i "$0" "${0/%m4a/mp3}"' '{}' \;

Następnie usunąłem oryginalne pliki:

find . -type f -name '*.m4a' -exec bash -c 'rm "$0"' '{}' \;

3
Dla mnie to najlepsza odpowiedź. Drobna uwaga - skreślenie można wyrazić bardziej zwięźle, jak:find . -type f -name '*.m4a' -delete
Mark Slater

2
Zmodyfikowałem polecenie dodając -y i -b: 256k, aby upewnić się, że program nie przestaje prosić o pozwolenie na zastąpienie istniejących plików mp3 i dla lepszej jakości (chociaż nie rozpoznałem różnicy między standardowym wyjściem 128kbit / s (co stanowiło tylko połowę prędkości bitowej, jaką miał mój oryginalny m4a): znajdź. -type f -name '* .m4a' -exec bash -c 'avconv -i "$ 0" -y -b: 256k " $ {0 /% m4a / mp3} "'' {} '\;
Ben

1
Komendy tej można z powodzeniem użyć, zastępując „ffmpeg” zamiast „avconv”.
Kevin Bowen

9

Stworzyłem skrypt, aby to zrobić.

Moje wymagania to:

 • Musi zachować jak najwięcej tagów
 • Musi zachować okładkę albumu, jeśli istnieje
 • Musi mieć 320 000 plików mp3

Działa na wszystkich plikach m4a w katalogu i wysyła nowe błyszczące pliki Mp3 do folderu, który tworzy skrypt o nazwie Mp3. Ostrzeżenie; ten skrypt zastępuje istniejące pliki MP3 w folderze wyjściowym, jeśli mają taką samą nazwę. Używa również plików „metadata.txt” i „metadata2.txt” jako plików tymczasowych.

Musisz zainstalować avconv, jeśli jeszcze nie istnieje.

Nie mogłem wymyślić, jak zachować tag „Year” w tagach ID3v1, więc nie włączyłem tej opcji.

#!/bin/bash
files=*.m4a
#create output folder if it doesnt exist
if [ ! -d Mp3 ]; then
    mkdir Mp3
fi

for file in $files; do
    mp3File=${file/%m4a/mp3}
    avconv -y -i "${file}" -f ffmetadata metadata.txt
    sed -e 's/^date=\(.*\)$/TYER=\1/' -e 's/^major_brand=.*$//' -e 's/^minor_version=.*$//' -e 's/^creation.*$//' -e 's/^compatible.*$//' -e 's/^encoder=.*$//' <metadata.txt >metadata2.txt
    avconv -y -i "${file}" -i metadata2.txt -ab 320k -map_metadata 1 -id3v2_version 3 "Mp3/${mp3File}"
done

Zapisz go jako „convert.b”, a następnie uruchom skrypt, wpisując:

% bash convert.b

Właśnie tego szukam.
Rom098,

Skrypt zabójca, zmień avconvsię ffmpegi spełnił swoje zadanie. Zaktualizuj odpowiedź, aby zawierała wyjaśnienie różnych poleceń!
George Udosen

5

Czasami avconv i ffmpeg nie działają tak czysto, więc:

sudo apt-get install faad lame
faad myfile.m4a -w | lame - myfile.mp3

zawsze dla mnie działa.1

Na moim L-Ubuntu libav-toolsnie był dostępny. Zainstalowałem winff:

sudo apt-get install winff

który zapewnia graficzne narzędzie do konwersji plików audio i wideo zi do wielu różnych formatów.

Właśnie wypróbowałem: działa dobrze, .m4aaby .mp3:-)

W przeciwnym razie vlcświetnie sprawdza się także przy odtwarzaniu .m4aplików:

sudo apt-get install vlc


0

Skrypt Nautilus

Ten skrypt Nautilus umożliwia użytkownikowi konwersję wybranych plików, takich jak pliki m4a - pomijanie dowolnych plików mp3 lub innych niż audio - do formatu mp3 w tej samej lokalizacji przy użyciu ffmpeg . Nowe pliki mp3 będą miały najwyższą zmienną przepływność i zachowają większość tagów, z wyjątkiem roku .

#!/bin/sh
#Nautilus Script to convert selected file(s) - excluding any non-audio and MP3 file(s) - to MP3 format at highest quality with VBR (Variable Bit Rate)
OLDIFS=$IFS
IFS="
"
for filename in $@; do
filetype="$(file -bi "$filename" | awk -F "; " '{print $1}' | awk -F "/" '{print $1}')"
if [ "$filetype" != audio ]; then
echo "Skip non-audio file"
else
filesubtype="$(file -bi "$filename" | awk -F "; " '{print $1}' | awk -F "/" '{print $2}')"
if [ "$filesubtype" != mpeg ]; then
file_name_in=$(basename "$filename")
file_name_out="$(basename "$filename" | sed 's/\.[^.]*$//').mp3"
ffmpeg -loglevel quiet -y -i "$file_name_in" -acodec libmp3lame -aq 0 "$file_name_out"
fi
fi
done
IFS=$OLDIFS
/usr/bin/canberra-gtk-play --id="dialog-information" &
notify-send "Selected file(s) converted to MP3 format, excluding any non-audio and MP3 file(s)" -i gtk-dialog-info -t 5 -u normal

0

Wiem, że to pytanie jest trochę stare, ale myślę, że ludzie nadal widzą to pytanie (jak ja), więc dzielę się tym, co znalazłem, co dla mnie działało i ma fajny interfejs użytkownika: fre: ac ( https: //www.freac .org / ). Aby użyć w Ubuntu, wystarczy pobrać plik binarny dla Ubuntu, rozpakować i uruchomić plik calle freac, to wszystko. Cieszyć się!


0

Stare pytanie, ale nie widzę bardzo prostego rozwiązania: użyj VLC

W VLC możesz załadować plik .m4a i przekonwertować go do formatu .MP3 bardzo łatwo.

 1. Otwórz VLC (nie trzeba ładować żadnego pliku)

 2. Kliknij Media lub naciśnij CTRL + R

 3. Kliknij Konwertuj / Zapisz

 4. W Profilu wybierz MP3

 5. Wybierz miejsce docelowe

 6. Kliknij Start i poczekaj. Aby wiedzieć, czy coś robi, czy nie, spójrz na pasek czasu.

Mam nadzieję, że będzie to przydatne dla kogoś.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.