Jak zamontować sshfs podczas rozruchu?


12

Używając serwera NAS jako serwera plików 24/7, chciałbym użyć sshfs do połączenia się z nim z pulpitu Ubuntu 9.04. Obecnie mam ten wiersz w fstab na pulpicie:

sshfs#jldugger@storage:/mnt/HD_a2/  /mnt/storage  fuse  comment=sshfs,auto,users,exec,uid=1000,gid=1000,allow_other,reconnect,transform_symlinks,BatchMode=yes,fsname=sshfs#jldugger@storage/mnt/HD_a2/ 0 0

Mogę potwierdzić, że działa z mount /mnt/storage. Potrzebuję jakiejś metody zamontowania go podczas uruchamiania, ale po ustanowieniu połączenia sieciowego.


Jak skonfigurowano uwierzytelnianie? Czy podczas ręcznego montowania pojawia się monit o podanie hasła?
Zoredache

Autoryzacja Keypair Nie najbezpieczniejszy, ale prawdopodobnie wystarczający.
jldugger

Odpowiedzi:


8

Obecnie Upstart w Ubuntu nie generuje zdarzeń sieciowych. Zamiast tego nazywa tradycyjny sysvinit. Domyślnie NetworkManager jest zainstalowany i uruchomiony; zamiast emitować zdarzenia sieciowe do uruchomienia, zawiera on dyspozytor części roboczych (/etc/NetworkManager/dispatcher.d/), który sam opiera się tylko na dyspozytorze części runowych ifupdown (/etc/network/*.d/). W szczególności zależy ci na /etc/network/if-up.d/ i /etc/network/if-down.d/

Najpierw skonfiguruj nieszyfrowaną parę kluczy ssh, abyś mógł zamontować punkt bez pytania. Napisz skrypt, umieść go w /etc/network/if-up.d/ i włącz plik wykonywalny. Następujące zostały odkryte w UbuntuForums i były dla mnie wystarczające:

#!/bin/sh
## http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=430312
## The script will attempt to mount any fstab entry with an option
## "...,comment=$SELECTED_STRING,..."
## Use this to select specific sshfs mounts rather than all of them.
SELECTED_STRING="sshfs"

# Not for loopback
[ "$IFACE" != "lo" ] || exit 0

## define a number of useful functions

## returns true if input contains nothing but the digits 0-9, false otherwise
## so realy, more like isa_positive_integer 
isa_number () {
  ! echo $1 | egrep -q '[^0-9]'
  return $?
}

## returns true if the given uid or username is that of the current user
am_i () {
    [ "$1" = "`id -u`" ] || [ "$1" = "`id -un`" ]
}

## takes a username or uid and finds it in /etc/passwd
## echoes the name and returns true on success
## echoes nothing and returns false on failure 
user_from_uid () {
  if isa_number "$1"
  then
        # look for the corresponding name in /etc/passwd
    local IFS=":"
    while read name x uid the_rest
    do
        if [ "$1" = "$uid" ]
            then 
                echo "$name"
                return 0
            fi
    done </etc/passwd
  else
    # look for the username in /etc/passwd
    if grep -q "^${1}:" /etc/passwd
    then
        echo "$1"
        return 0
    fi
  fi
  # if nothing was found, return false
    return 1
}

## Parses a string of comma-separated fstab options and finds out the 
## username/uid assigned within them. 
## echoes the found username/uid and returns true if found
## echoes "root" and returns false if none found
uid_from_fs_opts () {
    local uid=`echo $1 | egrep -o 'uid=[^,]+'`
    if [ -z "$uid" ]; then
        # no uid was specified, so default is root
        echo "root"
        return 1
    else
        # delete the "uid=" at the beginning
        uid_length=`expr length $uid - 3`
        uid=`expr substr $uid 5 $uid_length`
        echo $uid
        return 0
    fi
}

# unmount all shares first
sh "/etc/network/if-down.d/umountsshfs"

while read fs mp type opts dump pass extra
do
  # check validity of line
  if [ -z "$pass" -o -n "$extra" -o "`expr substr ${fs}x 1 1`" = "#" ]; 
  then
    # line is invalid or a comment, so skip it
    continue

  # check if the line is a selected line
  elif echo $opts | grep -q "comment=$SELECTED_STRING"; then

    # get the uid of the mount
    mp_uid=`uid_from_fs_opts $opts`

    if am_i "$mp_uid"; then
            # current user owns the mount, so mount it normally
            { sh -c "mount $mp" && 
                echo "$mp mounted as current user (`id -un`)" || 
                echo "$mp failed to mount as current user (`id -un`)"; 
            } &
        elif am_i root; then
            # running as root, so sudo mount as user
            if isa_number "$mp_uid"; then
                # sudo wants a "#" sign icon front of a numeric uid
                mp_uid="#$mp_uid"
            fi 
            { sudo -u "$mp_uid" sh -c "mount $mp" && 
                echo "$mp mounted as $mp_uid" || 
                echo "$mp failed to mount as $mp_uid"; 
            } &
        else
            # otherwise, don't try to mount another user's mount point
            echo "Not attempting to mount $mp as other user $mp_uid"
:
            echo "Not attempting to mount $mp as other user $mp_uid"
        fi
  fi
  # if not an sshfs line, do nothing
done </etc/fstab

wait

Jeśli masz połączenie Wi-Fi lub w inny sposób zawodne, umieść to w /etc/network/if-down.d/:

#!/bin/bash
# Not for loopback!
[ "$IFACE" != "lo" ] || exit 0

# comment this for testing
exec 1>/dev/null # squelch output for non-interactive

# umount all sshfs mounts
mounted=`grep 'fuse.sshfs\|sshfs#' /etc/mtab | awk '{ print $2 }'`
[ -n "$mounted" ] && { for mount in $mounted; do umount -l $mount; done; }

2
To zadziałało dla mnie świetnie. Zauważyłem, że zamiast tego zmieniłem echopolecenia wyjściowe na standardowe na logger -t mountsshfspolecenia, aby dane wyjściowe trafiły do ​​syslog.
Matthew

3

Upstart jest obecnie preferowaną metodą wydawania skryptów startowych lub usług w Ubuntu, chociaż edycja /etc/rc.localnadal działa. Funkcja Upstart pozwala kontrolować, kiedy usługa jest uruchomiona, upewniając się, że dzieje się to po zainicjowaniu połączenia sieciowego.

Możliwe jest także edytowanie dowiązań symbolicznych bezpośrednio w /etc/rc.Xd (zastąp X, którego używasz na poziomie uruchamiania) i dodaj nazwę, taką jak S99mount, aby upewnić się, że działa po konfiguracji sieci. Będzie to musiało wskazywać na plik skryptu, który montuje sshfs, o który prosisz.


3

Uważam, że _netdev jako opcja montowania powinna to rozwiązać


Wiem, Ubuntu i Centos to nie to samo ... Ale w Centos tak czy inaczej jest to poprawny sposób, aby /etc/init.d/netfs obsługiwał podłączenia sshfs. który zostanie wywołany po uruchomieniu sieci.
anonimowy-jeden

1

To tylko myśl, ale jeśli używasz tego jako serwera plików, może NFS lub Samba byłyby lepszym rozwiązaniem niż ssh.


0

Oto inne rozwiązanie w przypadku, gdy nie masz certyfikatu ze zdalnego hosta i zamiast tego musisz użyć loginu / hasła. Używam w tym przykładzie tej samej nazwy użytkownika i katalogów, z których korzysta jldugger, aby uniknąć pomyłek.

 1. Utwórz plik zawierający swoje hasło w katalogu domowym i zabezpiecz go:

  echo 'YourRemoteUserPassword' > ~jldugger/.credentials
  chmod 600 ~jldugger/.credentials
  
 2. Edytuj /etc/rc.localplik i wstaw następujące polecenie u dołu, ale przed „wyjściem 0”:

  sshfs -o password_stdin -o nonempty jldugger@storage:/mnt/HD_a2/ /mnt/storage < ~jldugger/.credentials
  
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.