iOS Detect 3G lub WiFi


106

Nie jestem pewien, czy jest to możliwe, ale mam taki scenariusz.

Mam witrynę sieci Web wyświetlaną w moim UIWebView, która ma łącze ustawione w UISegmentedController. Witryna internetowa może wykryć, czy korzystasz z Wi-Fi, czy w sieci 3G.

Teraz podzielony na segmenty kontroler wskazuje 2 różne strony: 1 - Ekran logowania przyjazny dla iPhone'a 2 - Strona główna po zalogowaniu.

Oto pytanie:

Czy mogę zaprogramować moją aplikację tak, aby wykryła, czy jest to WIFI czy 3G (wiem, że możesz to zrobić), ale następnie na podstawie odpowiedzi przejdź do segmentu 1 lub 2

Coś takiego:

if (iPhone device is on 3g) {
  Go to Segment 1;
} else {
  Go to Segment 0;
}

Odpowiedzi:


210

Używając kodu, który dostarczył tutaj Apple

Reachability *reachability = [Reachability reachabilityForInternetConnection];
[reachability startNotifier];

NetworkStatus status = [reachability currentReachabilityStatus];

if(status == NotReachable) 
{
  //No internet
}
else if (status == ReachableViaWiFi)
{
  //WiFi
}
else if (status == ReachableViaWWAN) 
{
  //3G
}

Tak fajnie, zadziałało !!! Musiałem trochę naprawić pliki osiągalności, ponieważ zawierały one błędy dla iOS5 - ale teraz jestem bardzo szczęśliwy. Niestety mogę oddać tylko 1 głos
pozytywny

10
Czy nie powinieneś zadzwonić [reachability stopNotifier]po uzyskaniu statusu?
zekel

3
To zależy od zakresu, w jakim używasz tego kodu. Gdyby to było tylko w metodzie, reachabilitywyszłoby poza zakres i zostałoby zwolnione na końcu metody i stopNotifierbyłoby wywoływane niejawnie.
James Webster,

Dzięki za edycję. Zakładam, że była to stara wersja tego koduReachableViaWifiNetwork
James Webster

Że działa świetnie, ale nie zapomnij uwzględnić w projekcie ogólnym systemConfiguration.framework, inaczej dostaniesz problemu Linker
Jevgenij Kononov

30

Jeśli nie chcesz importować biblioteki osiągalności lub zajmować się zgłaszającymi, możesz użyć tej prostej metody synchronicznej:

typedef enum {
  ConnectionTypeUnknown,
  ConnectionTypeNone,
  ConnectionType3G,
  ConnectionTypeWiFi
} ConnectionType;


+ (ConnectionType)connectionType
{
  SCNetworkReachabilityRef reachability = SCNetworkReachabilityCreateWithName(NULL, "8.8.8.8");
  SCNetworkReachabilityFlags flags;
  BOOL success = SCNetworkReachabilityGetFlags(reachability, &flags);
  CFRelease(reachability);
  if (!success) {
    return ConnectionTypeUnknown;
  }
  BOOL isReachable = ((flags & kSCNetworkReachabilityFlagsReachable) != 0);
  BOOL needsConnection = ((flags & kSCNetworkReachabilityFlagsConnectionRequired) != 0);
  BOOL isNetworkReachable = (isReachable && !needsConnection);

  if (!isNetworkReachable) {
    return ConnectionTypeNone;
  } else if ((flags & kSCNetworkReachabilityFlagsIsWWAN) != 0) {
    return ConnectionType3G;
  } else {
    return ConnectionTypeWiFi;
  }
}

Aby użyć tego pomocnego kodu, musisz #import <SystemConfiguration / SystemConfiguration.h> i połączyć się z SystemConfiguration.framework.
Dirk

18

Importuj dostępność Apple i wypróbuj to,

#import "Reachability.h"
#import <CoreTelephony/CTTelephonyNetworkInfo.h>

//Try this
Reachability *reachability = [Reachability reachabilityForInternetConnection];
  [reachability startNotifier];

  NetworkStatus status = [reachability currentReachabilityStatus];

  if(status == NotReachable)
  {
    NSLog(@"none");
    //No internet
  }
  else if (status == ReachableViaWiFi)
  {
    NSLog(@"Wifi");
    //WiFi
  }
  else if (status == ReachableViaWWAN)
  {
    NSLog(@"WWAN");


  //connection type
  CTTelephonyNetworkInfo *netinfo = [[CTTelephonyNetworkInfo alloc] init];
  _carrier = [[netinfo subscriberCellularProvider] carrierName];

  if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyGPRS]) {
    NSLog(@"2G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyEdge]) {
    NSLog(@"2G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyWCDMA]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyHSDPA]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyHSUPA]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMA1x]) {
    NSLog(@"2G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORev0]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevA]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevB]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyeHRPD]) {
    NSLog(@"3G");
  } else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyLTE]) {
    NSLog(@"4G");
  }

  }

Odnośniki (linki mogą się zepsuć w przyszłości):


Najpierw dodaj strukturę SystemConfiguration, otwórz ten link github.com/tonymillion/Reachabilit 'i pobierz plik i skopiuj Reachability.h, .m do swojego projektu i zaimportuj #import "Reachability.h", #import <CoreTelephony / CTTelephonyNetworkInfo.h> i na koniec skopiuj wklej powyższy kod .....
Oznaczanie

8

Zrobiłem całkiem prosty, oparty na blokach wrapper Reachability, który usuwa cały przestarzały kod Reachability podobny do C, wlewany do znacznie bardziej kakaowej formy.

Użycie jak:

[EPPZReachability reachHost:hostNameOrIPaddress
        completition:^(EPPZReachability *reachability)
{
  if (reachability.reachableViaCellular) [self doSomeLightweightStuff];
}];

Zobacz osiągalność z blokami do codziennego użytku na blogu eppz ! , lub pobierz ją bezpośrednio z eppz! Osiągalność w GitHub .

Działa również z adresami IP , co okazało się dość rzadką funkcją opakowania Reachability.


19
Ummm, dlaczego ten „zrzut ekranu”?
QED,

12
Miałem to z posta na blogu, cukierki dla oczu.
Geri Borbás

7

Korzystając z iOS 12 lub nowszego, możesz użyć NWPathMonitorzamiast Reachabilityklasy sprzed historycznej :

import Network // Put this on top of your class

let monitor = NWPathMonitor()

monitor.pathUpdateHandler = { path in
  if path.status != .satisfied {
    // Not connected
  }
  else if path.usesInterfaceType(.cellular) {
    // Cellular 3/4/5g connection
  }
  else if path.usesInterfaceType(.wifi) {
    // Wi-fi connection
  }
  else if path.usesInterfaceType(.wiredEthernet) {
    // Ethernet connection
  }
}

monitor.start(queue: DispatchQueue.global(qos: .background))

Czy możemy zdefiniować, jakiego hosta do tego przetestować, tak jak moglibyśmy Reachability.reachabilityWithHostName?
agirault

5

Do szybkiego możemy użyć:

func getNetworkType()->String {
  do{
    let reachability:Reachability = try Reachability.reachabilityForInternetConnection()
    do{
      try reachability.startNotifier()
      let status = reachability.currentReachabilityStatus
      if(status == .NotReachable){
        return ""
      }else if (status == .ReachableViaWiFi){
        return "Wifi"
      }else if (status == .ReachableViaWWAN){
        let networkInfo = CTTelephonyNetworkInfo()
        let carrierType = networkInfo.currentRadioAccessTechnology
        switch carrierType{
        case CTRadioAccessTechnologyGPRS?,CTRadioAccessTechnologyEdge?,CTRadioAccessTechnologyCDMA1x?: return "2G"
        case CTRadioAccessTechnologyWCDMA?,CTRadioAccessTechnologyHSDPA?,CTRadioAccessTechnologyHSUPA?,CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORev0?,CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevA?,CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevB?,CTRadioAccessTechnologyeHRPD?: return "3G"
        case CTRadioAccessTechnologyLTE?: return "4G"
        default: return ""
        }

        // Get carrier name

      }else{
        return ""
      }
    }catch{
      return ""
    }

  }catch{
    return ""
  }


}

3

Metoda klasowa jest następująca

+(NSString*)connectedNetworkType {
   Reachability *reachability = [Reachability reachabilityForInternetConnection];
    [reachability startNotifier];

    NetworkStatus status = [reachability currentReachabilityStatus];

    if(status == NotReachable) {
      NSLog(@"none");
      //No internet
    }
    else if (status == ReachableViaWiFi) {
      NSLog(@"Wifi");
      //WiFi
      return @"Wifi";
    }
    else if (status == ReachableViaWWAN){
      NSLog(@"WWAN");
      //connection type
      CTTelephonyNetworkInfo *netinfo = [[CTTelephonyNetworkInfo alloc] init];
      //  _carrier = [[netinfo subscriberCellularProvider] carrierName];
      if (([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyGPRS])
        ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyEdge])
        ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMA1x])) {
        NSLog(@"2G");
        return @"2G";
      }
      else if (([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyWCDMA])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyHSDPA])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyHSUPA])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORev0])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevA])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevB])
           ||([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyeHRPD])){
        NSLog(@"3G");
        return @"3G";
      }
      else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString:CTRadioAccessTechnologyLTE]) {
        NSLog(@"4G");
        return @"4G";

      }
    }
    return @"-1";//default unknown
}

2
#import <ifaddrs.h>
#import <arpa/inet.h>

BOOL CheckWiFi() {

  struct ifaddrs *interfaces = NULL;
  struct ifaddrs *temp_addr = NULL;

  BOOL hasWifi = NO;

  int err = getifaddrs(&interfaces);
  if(err == 0) {

    temp_addr = interfaces; 

    while(temp_addr) {

      if(temp_addr->ifa_addr->sa_family == AF_INET) {

        struct sockaddr_in *addr = (struct sockaddr_in *)temp_addr->ifa_addr;

        if(memcmp(temp_addr->ifa_name, "en", 2) == 0) {
          hasWifi = YES;
          break;
        }
      }

      temp_addr = temp_addr->ifa_next;
    }
  }

  freeifaddrs(interfaces);
  return hasWifi;
}

Aby sprawdzić, czy korzystasz z Wi-Fi, oszczędza to kosztownego sprawdzania połączenia. Sprawdź, czy ifa_name „bridge”, aby sprawdzić udostępnianie Internetu.


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.