Tworzenie archiwum ZIP w pamięci przy użyciu System.IO.Compression


179

Próbuję utworzyć archiwum ZIP z prostym plikiem tekstowym demonstracyjnym, używając w MemoryStreamnastępujący sposób:

using (var memoryStream = new MemoryStream())
using (var archive = new ZipArchive(memoryStream , ZipArchiveMode.Create))
{
  var demoFile = archive.CreateEntry("foo.txt");

  using (var entryStream = demoFile.Open())
  using (var streamWriter = new StreamWriter(entryStream))
  {
    streamWriter.Write("Bar!");
  }

  using (var fileStream = new FileStream(@"C:\Temp\test.zip", FileMode.Create))
  {
    stream.CopyTo(fileStream);
  }
}

Jeśli uruchomię ten kod, sam plik archiwum zostanie utworzony, ale foo.txt nie.

Jeśli jednak zamienię MemoryStreambezpośrednio na strumień plików, archiwum zostanie utworzone poprawnie:

using (var fileStream = new FileStream(@"C:\Temp\test.zip", FileMode.Create))
using (var archive = new ZipArchive(fileStream, FileMode.Create))
{
  // ...
}

Czy można użyć MemoryStreamdo tworzenia archiwum ZIP bez FileStream?


czy może to mieć coś wspólnego z utylizacją? na przykład nie robią tego usingdla entry.Open, tylko zgadywanie.
Sinatr,

@Sinatr: W takim razie powinienem dostać ObjectDisposedException lub przynajmniej pusty plik, prawda?
Marius Schulz,

Twoja pozycja plików idzie na koniec pliku, więc nie można niczego zapisać, więc jeśli spróbujesz zresetować właściwość position strumienia na 0, zadziała.
Mahesh

Przestarzałe .. (nie wiedziałem o opcji „nie usuwaj strumienia basowego”, o której mowa w odpowiedzi!)
The Dag

FYI: trzeba mieć co najmniej .NET 4.5 dla .ZipArchive. Zobacz .NET 4.5 Ricka Strahla jest zamiennikiem w miejscu dla .NET 4.0 ~~ zobacz także Nie znalazłem klasy „ZipFile” w przestrzeni nazw „System.IO.Compression”
gerryLowry

Odpowiedzi:


300

Dzięki https://stackoverflow.com/a/12350106/222748 otrzymałem:

using (var memoryStream = new MemoryStream())
{
  using (var archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true))
  {
   var demoFile = archive.CreateEntry("foo.txt");

   using (var entryStream = demoFile.Open())
   using (var streamWriter = new StreamWriter(entryStream))
   {
     streamWriter.Write("Bar!");
   }
  }

  using (var fileStream = new FileStream(@"C:\Temp\test.zip", FileMode.Create))
  {
   memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
   memoryStream.CopyTo(fileStream);
  }
}

Musimy więc wywołać dispose na ZipArchive, zanim będziemy mogli go użyć, co oznacza przekazanie „true” jako trzeciego parametru do ZipArchive, abyśmy nadal mogli uzyskać dostęp do strumienia po jego usunięciu.


24
Wygląda na to, że ZipArchive dodaje sumę kontrolną i finalizuje archiwum, gdy usuwa, a jeśli użyje strumienia przed usunięciem, archiwum zostanie uszkodzone.
Amir

@Amir, czy możesz to rozwinąć?
Josh Stodola

@JoshStodola ZipArchive dodaj sumę kontrolną na końcu archiwum, aby określić uszkodzenie lub zmianę (ze względów bezpieczeństwa). Tak więc do czasu zamknięcia archiwum lub usunięcia go suma kontrolna nie jest uwzględniana w strumieniu. Mam nadzieję, że wyjaśnię to jasno!
Amir

Czy można tego użyć do odczytu plików z archiwum zip, które zostało przesłane strumieniowo? Na przykład plik przesyłany strumieniowo z sieci?
Kraang Prime

59

Po prostu kolejna wersja kompresowania bez zapisywania żadnego pliku.

string fileName = "export_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss") + ".xlsx";
byte[] fileBytes = here is your file in bytes
byte[] compressedBytes;
string fileNameZip = "Export_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss") + ".zip";

using (var outStream = new MemoryStream())
{
  using (var archive = new ZipArchive(outStream, ZipArchiveMode.Create, true))
  {
    var fileInArchive = archive.CreateEntry(fileName, CompressionLevel.Optimal);
    using (var entryStream = fileInArchive.Open())
    using (var fileToCompressStream = new MemoryStream(fileBytes))
    {
      fileToCompressStream.CopyTo(entryStream);
    }
  }
  compressedBytes = outStream.ToArray();
}

Dzięki! Właśnie dodałem wiersz kodu do konwersji bajtów do pliku zip
Elnoor

14

Ustaw pozycję strumienia na 0 przed skopiowaniem go do strumienia ZIP.

using (var memoryStream = new MemoryStream())
{
 using (var archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true))
 {
 var demoFile = archive.CreateEntry("foo.txt");

 using (var entryStream = demoFile.Open())
 using (var streamWriter = new StreamWriter(entryStream))
 {
   streamWriter.Write("Bar!");
 }
 }

 using (var fileStream = new FileStream(@"C:\Temp\test.zip", FileMode.Create))
  {
   memoryStream.Position=0;
   memoryStream.WriteTo(fileStream);
  }
 }

9

Rozwiązanie robocze dla MVC

  public ActionResult Index()
  {
    string fileName = "test.pdf";
    string fileName1 = "test.vsix";
    string fileNameZip = "Export_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss") + ".zip";

    byte[] fileBytes = System.IO.File.ReadAllBytes(@"C:\test\test.pdf");
    byte[] fileBytes1 = System.IO.File.ReadAllBytes(@"C:\test\test.vsix");
    byte[] compressedBytes;
    using (var outStream = new MemoryStream())
    {
      using (var archive = new ZipArchive(outStream, ZipArchiveMode.Create, true))
      {
        var fileInArchive = archive.CreateEntry(fileName, CompressionLevel.Optimal);
        using (var entryStream = fileInArchive.Open())
        using (var fileToCompressStream = new MemoryStream(fileBytes))
        {
          fileToCompressStream.CopyTo(entryStream);
        }

        var fileInArchive1 = archive.CreateEntry(fileName1, CompressionLevel.Optimal);
        using (var entryStream = fileInArchive1.Open())
        using (var fileToCompressStream = new MemoryStream(fileBytes1))
        {
          fileToCompressStream.CopyTo(entryStream);
        }


      }
      compressedBytes = outStream.ToArray();
    }
    return File(compressedBytes, "application/zip", fileNameZip);
  }

1
Controller.FileSposób ma przeciążenia, który akceptujeStream . Użyj tego, aby uniknąć tworzenia kolejnej kopii pliku ZIP w pamięci.
Martin Prikryl

6

Musisz zakończyć zapisywanie strumienia pamięci, a następnie ponownie odczytać bufor.

    using (var memoryStream = new MemoryStream())
    {
      using (var archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create))
      {
        var demoFile = archive.CreateEntry("foo.txt");

        using (var entryStream = demoFile.Open())
        using (var streamWriter = new StreamWriter(entryStream))
        {
          streamWriter.Write("Bar!");
        }
      }

      using (var fileStream = new FileStream(@"C:\Temp\test.zip", FileMode.Create))
      {
        var bytes = memoryStream.GetBuffer();
        fileStream.Write(bytes,0,bytes.Length );
      }
    }

2
using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program`enter code here`
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (FileStream zipToOpen = new FileStream(@"c:\users\exampleuser\release.zip", FileMode.Open))
      {
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zipToOpen, ZipArchiveMode.Update))
        {
          ZipArchiveEntry readmeEntry = archive.CreateEntry("Readme.txt");
          using (StreamWriter writer = new StreamWriter(readmeEntry.Open()))
          {
              writer.WriteLine("Information about this package.");
              writer.WriteLine("========================");
          }
        }
      }
    }
  }
}

1

Oto sposób na przekonwertowanie jednostki do pliku XML, a następnie skompresowanie go:

private void downloadFile(EntityXML xml) {

string nameDownloadXml = "File_1.xml";
string nameDownloadZip = "File_1.zip";

var serializer = new XmlSerializer(typeof(EntityXML));

Response.Clear();
Response.ClearContent();
Response.ClearHeaders();
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + nameDownloadZip);

using (var memoryStream = new MemoryStream())
{
  using (var archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true))
  {
    var demoFile = archive.CreateEntry(nameDownloadXml);
    using (var entryStream = demoFile.Open())
    using (StreamWriter writer = new StreamWriter(entryStream, System.Text.Encoding.UTF8))
    {
      serializer.Serialize(writer, xml);
    }
  }

  using (var fileStream = Response.OutputStream)
  {
    memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    memoryStream.CopyTo(fileStream);
  }
}

Response.End();

}


-1

Funkcja zwracająca strumień zawierający plik zip

public static Stream ZipGenerator(List<string> files)
  {
    ZipArchiveEntry fileInArchive;
    Stream entryStream;
    int i = 0;
    List<byte[]> byteArray = new List<byte[]>();

    foreach (var file in files)
    {
      byteArray.Add(File.ReadAllBytes(file));
    }

    var outStream = new MemoryStream();

    using (var archive = new ZipArchive(outStream, ZipArchiveMode.Create, true))
    {
      foreach (var file in files)
      {
        fileInArchive=(archive.CreateEntry(Path.GetFileName(file), CompressionLevel.Optimal));

        using (entryStream = fileInArchive.Open())
        {
            using (var fileToCompressStream = new MemoryStream(byteArray[i]))
            {
              fileToCompressStream.CopyTo(entryStream);
            }
            i++;
        }
      }
    }
    outStream.Position = 0;
    return outStream;
  }

Jeśli chcesz, napisz zip do strumienia plików.

using (var fileStream = new FileStream(@"D:\Tools\DBExtractor\DBExtractor\bin\Debug\test.zip", FileMode.Create))
{
  outStream.Position = 0;
  outStream.WriteTo(fileStream);
}

`


Wczytanie najpierw wszystkich plików do pamięci to ogromne marnotrawstwo pamięci. Skończysz z dwoma plikami w pamięci. Raz w byteArrayi raz w ZipArchive. Nie wspominając o tym, że nie musisz w ogóle ładować plików do pamięci. Użyj transmisji strumieniowej, jak pokazano we wszystkich innych istniejących odpowiedziach.
Martin Prikryl

@MartinPrikryl Pytanie to sposób na zapisanie pliku zip w pamięci. dlatego używam pamięci. oczywiście najlepszym sposobem jest napisanie do lokalnego
Arun CS

Wiem, o co chodzi. Moim komentarzem jest to, że twoja implementacja tworzenia pliku ZIP w pamięci jest ogromnie nieefektywna. Implementacje w innych odpowiedziach są lepsze.
Martin Prikryl,

-5
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    //create With Input FileNames
    AddFileToArchive_InputByte(new ZipItem[]{ new ZipItem( @"E:\b\1.jpg",@"images\1.jpg"),
      new ZipItem(@"E:\b\2.txt",@"text\2.txt")}, @"C:\test.zip");

    //create with input stream
    AddFileToArchive_InputByte(new ZipItem[]{ new ZipItem(File.ReadAllBytes( @"E:\b\1.jpg"),@"images\1.jpg"),
      new ZipItem(File.ReadAllBytes(@"E:\b\2.txt"),@"text\2.txt")}, @"C:\test.zip");

    //Create Archive And Return StreamZipFile
    MemoryStream GetStreamZipFile = AddFileToArchive(new ZipItem[]{ new ZipItem( @"E:\b\1.jpg",@"images\1.jpg"),
      new ZipItem(@"E:\b\2.txt",@"text\2.txt")});


    //Extract in memory
    ZipItem[] ListitemsWithBytes = ExtractItems(@"C:\test.zip");

    //Choese Files For Extract To memory
    List<string> ListFileNameForExtract = new List<string>(new string[] { @"images\1.jpg", @"text\2.txt" });
    ListitemsWithBytes = ExtractItems(@"C:\test.zip", ListFileNameForExtract);


    // Choese Files For Extract To Directory
    ExtractItems(@"C:\test.zip", ListFileNameForExtract, "c:\\extractFiles");

  }

  public struct ZipItem
  {
    string _FileNameSource;
    string _PathinArchive;
    byte[] _Bytes;
    public ZipItem(string __FileNameSource, string __PathinArchive)
    {
      _Bytes=null ;
      _FileNameSource = __FileNameSource;
      _PathinArchive = __PathinArchive;
    }
    public ZipItem(byte[] __Bytes, string __PathinArchive)
    {
      _Bytes = __Bytes;
      _FileNameSource = "";
      _PathinArchive = __PathinArchive;

    }
    public string FileNameSource
    {
      set
      {
        FileNameSource = value;
      }
      get
      {
        return _FileNameSource;
      }
    }
    public string PathinArchive
    {
      set
      {
        _PathinArchive = value;
      }
      get
      {
        return _PathinArchive;
      }
    }
    public byte[] Bytes
    {
      set
      {
        _Bytes = value;
      }
      get
      {
        return _Bytes;
      }
    }
  }


   public void AddFileToArchive(ZipItem[] ZipItems, string SeveToFile)
  {

    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

    //Create Empty Archive
    ZipArchive archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true);

    foreach (ZipItem item in ZipItems)
    {

      //Create Path File in Archive
      ZipArchiveEntry FileInArchive = archive.CreateEntry(item.PathinArchive);


      //Open File in Archive For Write
      var OpenFileInArchive = FileInArchive.Open();

      //Read Stream
      FileStream fsReader = new FileStream(item.FileNameSource, FileMode.Open, FileAccess.Read);

      byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
      int ReadByte = 0;
      while (fsReader.Position != fsReader.Length)
      {
        //Read Bytes
        ReadByte = fsReader.Read(ReadAllbytes, 0, ReadAllbytes.Length);

        //Write Bytes
        OpenFileInArchive.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
      }
      fsReader.Dispose();
      OpenFileInArchive.Close();


    }
    archive.Dispose();

    using (var fileStream = new FileStream(SeveToFile, FileMode.Create))
    {
      memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      memoryStream.CopyTo(fileStream);
    }

  }
   public MemoryStream AddFileToArchive(ZipItem[] ZipItems)
  {

    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

    //Create Empty Archive
    ZipArchive archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true);

    foreach (ZipItem item in ZipItems)
    {

      //Create Path File in Archive
      ZipArchiveEntry FileInArchive = archive.CreateEntry(item.PathinArchive);


      //Open File in Archive For Write
      var OpenFileInArchive = FileInArchive.Open();

      //Read Stream
      FileStream fsReader = new FileStream(item.FileNameSource, FileMode.Open, FileAccess.Read);

      byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
      int ReadByte = 0;
      while (fsReader.Position != fsReader.Length)
      {
        //Read Bytes
        ReadByte = fsReader.Read(ReadAllbytes, 0, ReadAllbytes.Length);

        //Write Bytes
        OpenFileInArchive.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
      }
      fsReader.Dispose();
      OpenFileInArchive.Close();


    }
    archive.Dispose();
    return memoryStream;


  }

   public void AddFileToArchive_InputByte(ZipItem[] ZipItems, string SeveToFile)
  {

    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

    //Create Empty Archive
    ZipArchive archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true);

    foreach (ZipItem item in ZipItems)
    {

      //Create Path File in Archive
      ZipArchiveEntry FileInArchive = archive.CreateEntry(item.PathinArchive);


      //Open File in Archive For Write
      var OpenFileInArchive = FileInArchive.Open();

      //Read Stream
     // FileStream fsReader = new FileStream(item.FileNameSource, FileMode.Open, FileAccess.Read);

      byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
      int ReadByte = 4096 ;int TotalWrite=0;
      while (TotalWrite != item.Bytes.Length)
      {

        if(TotalWrite+4096>item.Bytes.Length)
         ReadByte=item.Bytes.Length-TotalWrite;        Array.Copy(item.Bytes, TotalWrite, ReadAllbytes, 0, ReadByte);
        //Write Bytes
        OpenFileInArchive.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
        TotalWrite += ReadByte;
      }

      OpenFileInArchive.Close();


    }
    archive.Dispose();

    using (var fileStream = new FileStream(SeveToFile, FileMode.Create))
    {
      memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      memoryStream.CopyTo(fileStream);
    }


  }
   public MemoryStream AddFileToArchive_InputByte(ZipItem[] ZipItems)
  {

    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

    //Create Empty Archive
    ZipArchive archive = new ZipArchive(memoryStream, ZipArchiveMode.Create, true);

    foreach (ZipItem item in ZipItems)
    {

      //Create Path File in Archive
      ZipArchiveEntry FileInArchive = archive.CreateEntry(item.PathinArchive);


      //Open File in Archive For Write
      var OpenFileInArchive = FileInArchive.Open();

      //Read Stream
     // FileStream fsReader = new FileStream(item.FileNameSource, FileMode.Open, FileAccess.Read);

      byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
      int ReadByte = 4096 ;int TotalWrite=0;
      while (TotalWrite != item.Bytes.Length)
      {

        if(TotalWrite+4096>item.Bytes.Length)
         ReadByte=item.Bytes.Length-TotalWrite;        Array.Copy(item.Bytes, TotalWrite, ReadAllbytes, 0, ReadByte);
        //Write Bytes
        OpenFileInArchive.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
        TotalWrite += ReadByte;
      }

      OpenFileInArchive.Close();


    }
    archive.Dispose();    return memoryStream;
  }

   public void ExtractToDirectory(string sourceArchiveFileName, string destinationDirectoryName)
   {
     //Opens the zip file up to be read
     using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(sourceArchiveFileName))
     {
       if (Directory.Exists(destinationDirectoryName)==false )
         Directory.CreateDirectory(destinationDirectoryName);

       //Loops through each file in the zip file
       archive.ExtractToDirectory(destinationDirectoryName);

     }
   } 
   public void  ExtractItems(string sourceArchiveFileName,List< string> _PathFilesinArchive, string destinationDirectoryName)
   {

     //Opens the zip file up to be read
     using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(sourceArchiveFileName))
     {


       //Loops through each file in the zip file
       foreach (ZipArchiveEntry file in archive.Entries)
       {
         int PosResult = _PathFilesinArchive.IndexOf(file.FullName);
         if (PosResult != -1)
         {
           //Create Folder
           if (Directory.Exists( destinationDirectoryName + "\\" +Path.GetDirectoryName( _PathFilesinArchive[PosResult])) == false)
             Directory.CreateDirectory(destinationDirectoryName + "\\" + Path.GetDirectoryName(_PathFilesinArchive[PosResult]));

           Stream OpenFileGetBytes = file.Open();

           FileStream  FileStreamOutput = new FileStream(destinationDirectoryName + "\\" + _PathFilesinArchive[PosResult], FileMode.Create);

           byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
           int ReadByte = 0; int TotalRead = 0; 
           while (TotalRead != file.Length)
           {
             //Read Bytes
             ReadByte = OpenFileGetBytes.Read(ReadAllbytes, 0, ReadAllbytes.Length);
             TotalRead += ReadByte;

             //Write Bytes
             FileStreamOutput.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
           }

           FileStreamOutput.Close();
           OpenFileGetBytes.Close();           _PathFilesinArchive.RemoveAt(PosResult);
         }

         if (_PathFilesinArchive.Count == 0)
           break;
       }
     }


   }

   public ZipItem[] ExtractItems(string sourceArchiveFileName)
   {
    List< ZipItem> ZipItemsReading = new List<ZipItem>();
     //Opens the zip file up to be read
     using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(sourceArchiveFileName))
     {


       //Loops through each file in the zip file
       foreach (ZipArchiveEntry file in archive.Entries)
       {
         Stream OpenFileGetBytes = file.Open();

         MemoryStream memstreams = new MemoryStream();
         byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
         int ReadByte = 0; int TotalRead = 0;
         while (TotalRead != file.Length)
         {
           //Read Bytes
           ReadByte = OpenFileGetBytes.Read(ReadAllbytes, 0, ReadAllbytes.Length);
           TotalRead += ReadByte;

           //Write Bytes
           memstreams.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
         }

         memstreams.Position = 0;
         OpenFileGetBytes.Close();
         memstreams.Dispose();

         ZipItemsReading.Add(new ZipItem(memstreams.ToArray(),file.FullName));


       }
     }

     return ZipItemsReading.ToArray();
   }
   public ZipItem[] ExtractItems(string sourceArchiveFileName,List< string> _PathFilesinArchive)
   {
    List< ZipItem> ZipItemsReading = new List<ZipItem>();
     //Opens the zip file up to be read
     using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(sourceArchiveFileName))
     {

       //Loops through each file in the zip file
       foreach (ZipArchiveEntry file in archive.Entries)
       {
         int PosResult = _PathFilesinArchive.IndexOf(file.FullName); 
         if (PosResult!= -1)
         {
           Stream OpenFileGetBytes = file.Open();

           MemoryStream memstreams = new MemoryStream();
           byte[] ReadAllbytes = new byte[4096];//Capcity buffer
           int ReadByte = 0; int TotalRead = 0; 
           while (TotalRead != file.Length)
           {
             //Read Bytes
             ReadByte = OpenFileGetBytes.Read(ReadAllbytes, 0, ReadAllbytes.Length);
             TotalRead += ReadByte;

             //Write Bytes
             memstreams.Write(ReadAllbytes, 0, ReadByte);
           }

           //Create item
           ZipItemsReading.Add(new ZipItem(memstreams.ToArray(),file.FullName));

           OpenFileGetBytes.Close();
           memstreams.Dispose();           _PathFilesinArchive.RemoveAt(PosResult);
         }

         if (_PathFilesinArchive.Count == 0)
           break;


       }
     }

     return ZipItemsReading.ToArray();
   }
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.