Łączenie oddzielnych zakresów w możliwie największe ciągłe zakresy


20

Próbuję połączyć wiele zakresów dat (moje obciążenie wynosi około 500, w większości przypadków 10), które mogą, ale nie muszą, pokrywać się z największymi możliwymi ciągłymi zakresami dat. Na przykład:

Dane:

CREATE TABLE test (
 id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
 range DATERANGE
);

INSERT INTO test (range) VALUES 
 (DATERANGE('2015-01-01', '2015-01-05')),
 (DATERANGE('2015-01-01', '2015-01-03')),
 (DATERANGE('2015-01-03', '2015-01-06')),
 (DATERANGE('2015-01-07', '2015-01-09')),
 (DATERANGE('2015-01-08', '2015-01-09')),
 (DATERANGE('2015-01-12', NULL)),
 (DATERANGE('2015-01-10', '2015-01-12')),
 (DATERANGE('2015-01-10', '2015-01-12'));

Tabela wygląda następująco:

 id |     range
----+-------------------------
 1 | [2015-01-01,2015-01-05)
 2 | [2015-01-01,2015-01-03)
 3 | [2015-01-03,2015-01-06)
 4 | [2015-01-07,2015-01-09)
 5 | [2015-01-08,2015-01-09)
 6 | [2015-01-12,)
 7 | [2015-01-10,2015-01-12)
 8 | [2015-01-10,2015-01-12)
(8 rows)

Pożądane wyniki:

     combined
--------------------------
 [2015-01-01, 2015-01-06)
 [2015-01-07, 2015-01-09)
 [2015-01-10, )

Reprezentacja wizualna:

1 | =====
2 | ===
3 |  ===
4 |    ==
5 |     =
6 |       =============>
7 |      ==
8 |      ==
--+---------------------------
 | ====== == ===============>

Odpowiedzi:


22

Założenia / wyjaśnienia

 1. Nie ma potrzeby rozróżniania infinityi otwierania górnej granicy ( upper(range) IS NULL). (Możesz to zrobić w obie strony, ale w ten sposób jest to prostsze.)

 2. Ponieważ datejest to dyskretny typ, wszystkie zakresy mają domyślne [)granice. Według dokumentacji:

  Wbudowany rodzaju zakres int4range, int8rangei daterangecałkowitego zużycia postaci kanonicznej, który zawiera dolną granicę i górną granicę obejmuje; to znaczy [),.

  W przypadku innych typów (jak tsrange!) Egzekwowałbym to samo, jeśli to możliwe:

Rozwiązanie z czystym SQL

Z CTE dla jasności:

WITH a AS (
  SELECT range
    , COALESCE(lower(range),'-infinity') AS startdate
    , max(COALESCE(upper(range), 'infinity')) OVER (ORDER BY range) AS enddate
  FROM  test
  )
, b AS (
  SELECT *, lag(enddate) OVER (ORDER BY range) < startdate OR NULL AS step
  FROM  a
  )
, c AS (
  SELECT *, count(step) OVER (ORDER BY range) AS grp
  FROM  b
  )
SELECT daterange(min(startdate), max(enddate)) AS range
FROM  c
GROUP BY grp
ORDER BY 1;

Lub to samo z podkwerendami, szybsze, ale mniej łatwe do odczytania:

SELECT daterange(min(startdate), max(enddate)) AS range
FROM (
  SELECT *, count(step) OVER (ORDER BY range) AS grp
  FROM (
   SELECT *, lag(enddate) OVER (ORDER BY range) < startdate OR NULL AS step
   FROM (
     SELECT range
       , COALESCE(lower(range),'-infinity') AS startdate
       , max(COALESCE(upper(range), 'infinity')) OVER (ORDER BY range) AS enddate
     FROM  test
     ) a
   ) b
  ) c
GROUP BY grp
ORDER BY 1;

Lub z jednym poziomem podkwerend mniejszym, ale z odwróconą kolejnością sortowania:

SELECT daterange(min(COALESCE(lower(range), '-infinity')), max(enddate)) AS range
FROM (
  SELECT *, count(nextstart > enddate OR NULL) OVER (ORDER BY range DESC NULLS LAST) AS grp
  FROM (
   SELECT range
      , max(COALESCE(upper(range), 'infinity')) OVER (ORDER BY range) AS enddate
      , lead(lower(range)) OVER (ORDER BY range) As nextstart
   FROM  test
   ) a
  ) b
GROUP BY grp
ORDER BY 1;
 • Posortuj okno w drugim kroku za pomocą ORDER BY range DESC NULLS LAST(z NULLS LAST), aby uzyskać idealnie odwróconą kolejność sortowania. Powinno to być tańsze (łatwiejsze w produkcji, idealnie pasuje do kolejności sortowania sugerowanego indeksu) i dokładne dla przypadków narożnych rank IS NULL.

Wyjaśnić

a: Przy zamawianiu przez range, oblicz maksymalną liczbę górną granicę ( enddate) za pomocą funkcji okna.
Zastąp granice NULL (niezwiązane) +/- infinitytylko dla uproszczenia (bez specjalnych przypadków NULL).

b: W tym samym porządku sortowania, jeśli poprzedni enddatejest wcześniejszy niż startdatemamy przerwę i rozpoczynamy nowy zakres ( step).
Pamiętaj, że górna granica jest zawsze wykluczona.

c: Utwórz grupy ( grp), licząc kroki za pomocą innej funkcji okna.

W zewnętrznej SELECTkompilacji waha się od dolnej do górnej granicy w każdej grupie. Voilá.
Ściśle związana odpowiedź na SO z dodatkowymi wyjaśnieniami:

Rozwiązanie proceduralne z plpgsql

Działa dla dowolnej nazwy tabeli / kolumny, ale tylko dla typu daterange.
Rozwiązania proceduralne z pętlami są zwykle wolniejsze, ale w tym szczególnym przypadku oczekuję, że funkcja będzie znacznie szybsza, ponieważ wymaga tylko jednego sekwencyjnego skanowania :

CREATE OR REPLACE FUNCTION f_range_agg(_tbl text, _col text)
 RETURNS SETOF daterange AS
$func$
DECLARE
  _lower   date;
  _upper   date;
  _enddate  date;
  _startdate date;
BEGIN
  FOR _lower, _upper IN EXECUTE
   format($$SELECT COALESCE(lower(t.%2$I),'-infinity') -- replace NULL with ...
          , COALESCE(upper(t.%2$I), 'infinity') -- ... +/- infinity
        FROM  %1$I t
        ORDER BY t.%2$I$$
      , _tbl, _col)
  LOOP
   IF _lower > _enddate THEN   -- return previous range
     RETURN NEXT daterange(_startdate, _enddate);
     SELECT _lower, _upper INTO _startdate, _enddate;

   ELSIF _upper > _enddate THEN -- expand range
     _enddate := _upper;

   -- do nothing if _upper <= _enddate (range already included) ...

   ELSIF _enddate IS NULL THEN  -- init 1st round
     SELECT _lower, _upper INTO _startdate, _enddate;
   END IF;
  END LOOP;

  IF FOUND THEN          -- return last row
   RETURN NEXT daterange(_startdate, _enddate);
  END IF;
END
$func$ LANGUAGE plpgsql;

Połączenie:

SELECT * FROM f_range_agg('test', 'range'); -- table and column name

Logika jest podobna do rozwiązań SQL, ale możemy zrobić to za jednym przejściem.

SQL Fiddle.

Związane z:

Zwykłe ćwiczenie do obsługi danych wejściowych użytkownika w dynamicznym SQL:

Indeks

Dla każdego z tych rozwiązań zwykły (domyślny) indeks btree rangebyłby kluczowy dla wydajności w dużych tabelach:

CREATE INDEX foo on test (range);

Indeks btree ma ograniczone zastosowanie dla typów zakresów , ale możemy uzyskać wstępnie posortowane dane, a może nawet skanowanie tylko indeksu.


@Villiers: Byłbym bardzo zainteresowany, jak każde z tych rozwiązań działa z twoimi danymi. Może możesz opublikować kolejną odpowiedź z wynikami testów i informacjami na temat projektu stołu i liczności? Najlepiej z EXPLAIN ( ANALYZE, TIMING OFF)najlepszymi z pięciu.
Erwin Brandstetter,

Kluczem do tego rodzaju problemów jest funkcja lag SQL (można również użyć lead), która porównuje wartości posortowanych wierszy. To wyeliminowało potrzebę samodzielnego łączenia, które może być również użyte do połączenia nakładających się zakresów w jeden zakres. Zamiast zasięgu, każdy problem dotyczący dwóch kolumn some_star, some_end może korzystać z tej strategii.
Kemin Zhou,

@ErwinBrandstetter Hej, próbuję zrozumieć to zapytanie (to z CTE), ale nie mogę zrozumieć, po co (CTE A) max(COALESCE(upper(range), 'infinity')) OVER (ORDER BY range) AS enddate? Czy to nie może być po prostu COALESCE(upper(range), 'infinity') as enddate? AFAIK max() + over (order by range)powróci właśnie upper(range)tutaj.
user606521

1
@ user606521: Obserwujesz przypadek, gdy górna granica stale rośnie po posortowaniu według zakresu - co może być zagwarantowane dla niektórych dystrybucji danych, a następnie możesz uprościć, jak sugerujesz. Przykład: ustalone zakresy długości. Ale dla zakresów o dowolnej długości następny zakres może mieć większą dolną granicę, ale nadal dolną górną granicę. Potrzebujemy więc największej jak dotąd górnej granicy wszystkich zakresów.
Erwin Brandstetter

6

Wymyśliłem to:

DO $$                                       
DECLARE 
  i date;
  a daterange := 'empty';
  day_as_range daterange;
  extreme_value date := '2100-12-31';
BEGIN
  FOR i IN 
    SELECT DISTINCT 
       generate_series(
         lower(range), 
         COALESCE(upper(range) - interval '1 day', extreme_value), 
         interval '1 day'
       )::date
    FROM rangetest 
    ORDER BY 1
  LOOP
    day_as_range := daterange(i, i, '[]');
    BEGIN
      IF isempty(a)
      THEN a := day_as_range;
      ELSE a = a + day_as_range;
      END IF;
    EXCEPTION WHEN data_exception THEN
      RAISE INFO '%', a;
      a = day_as_range;
    END;
  END LOOP;

  IF upper(a) = extreme_value + interval '1 day'
  THEN a := daterange(lower(a), NULL);
  END IF;

  RAISE INFO '%', a;
END;
$$;

Nadal wymaga trochę szlifowania, ale pomysł jest następujący:

 1. rozbić zakresy na poszczególne daty
 2. robiąc to, zastąp nieskończoną górną granicę jakąś ekstremalną wartością
 3. na podstawie kolejności od (1) zacznij budować zakresy
 4. gdy union ( +) zawiedzie, zwróć już zbudowany zakres i ponownie zainicjuj
 5. na koniec zwróć resztę - jeśli osiągnięta zostanie wstępnie zdefiniowana wartość ekstremalna, zastąp ją wartością NULL, aby uzyskać nieskończoną górną granicę

Wydaje mi się, że bieganie generate_series()w każdym rzędzie jest dość drogie , zwłaszcza jeśli mogą istnieć otwarte zakresy ...
Erwin Brandstetter,

@ErwinBrandstetter tak, to problem, który chciałem przetestować (po mojej pierwszej ekstremum to 9999-12-31 :). Jednocześnie zastanawiam się, dlaczego moja odpowiedź ma więcej głosów pozytywnych niż twoja. Jest to prawdopodobnie łatwiejsze do zrozumienia ... A zatem przyszli wyborcy: odpowiedź Erwina jest lepsza niż moja! Głosuj tam!
dezso

3

Kilka lat temu przetestowałem różne rozwiązania (między innymi podobne do tych z @ErwinBrandstetter) do łączenia nakładających się okresów w systemie Teradata i znalazłem następujące najbardziej wydajne (przy użyciu funkcji analitycznych, nowsza wersja Teradata ma wbudowane funkcje dla to zadanie).

 1. posortuj wiersze według daty rozpoczęcia
 2. znajdź maksymalną datę zakończenia wszystkich poprzednich wierszy: maxEnddate
 3. jeśli ta data jest krótsza niż bieżąca data rozpoczęcia, oznacza to lukę. Zachowaj tylko te wiersze plus pierwszy wiersz w PARTYCJI (co jest oznaczone wartością NULL) i filtruj wszystkie pozostałe wiersze. Teraz masz datę początkową dla każdego zakresu i datę końcową poprzedniego zakresu.
 4. Wtedy po prostu dostać następny wiersz jest maxEnddateprzy użyciu LEADi jesteś prawie gotowy. Tylko dla ostatniego wiersza LEADzwraca a NULL, aby rozwiązać ten problem, oblicz maksymalną datę zakończenia wszystkich wierszy partycji w kroku 2 i COALESCEto.

Dlaczego było szybciej? W zależności od rzeczywistych danych krok # 2 może znacznie zmniejszyć liczbę wierszy, więc następny krok musi działać tylko na małym podzbiorze, a dodatkowo usuwa agregację.

skrzypce

SELECT
  daterange(startdate
      ,COALESCE(LEAD(maxPrevEnddate) -- next row's end date
           OVER (ORDER BY startdate) 
           ,maxEnddate)     -- or maximum end date
      ) AS range

FROM
 (
  SELECT
   range
   ,COALESCE(LOWER(range),'-infinity') AS startdate

  -- find the maximum end date of all previous rows
  -- i.e. the END of the previous range
   ,MAX(COALESCE(UPPER(range), 'infinity'))
   OVER (ORDER BY range
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS maxPrevEnddate

  -- maximum end date of this partition
  -- only needed for the last range
   ,MAX(COALESCE(UPPER(range), 'infinity'))
   OVER () AS maxEnddate
  FROM test
 ) AS dt
WHERE maxPrevEnddate < startdate -- keep the rows where a range start
  OR maxPrevEnddate IS NULL   -- and keep the first row
ORDER BY 1; 

Ponieważ było to najszybsze na Teradata, nie wiem, czy to samo dla PostgreSQL, byłoby miło uzyskać jakieś rzeczywiste liczby wydajności.


Czy wystarczy złożyć zamówienie dopiero na początku zakresu? Czy to działa, jeśli masz trzy zakresy o takim samym początku, ale o różnym końcu?
Salman A

1
Działa tylko z datą początkową, nie trzeba dodawać daty końcowej posortowanej malejąco (sprawdzasz tylko lukę, więc dopasuje się do pierwszego wiersza dla danej daty)
dnoeth

-1

Dla zabawy spróbowałem. Przekonałem się, że jest to najszybsza i najczystsza metoda, aby to zrobić. Najpierw definiujemy funkcję, która łączy się, jeśli zachodzi na siebie nakładka lub jeśli dwa wejścia są sąsiednie, jeśli nie ma nakładania się lub sąsiedztwa, po prostu zwracamy pierwszą datę zmiany. Wskazówka +jest związkiem zasięgu w kontekście zakresów.

CREATE FUNCTION merge_if_adjacent_or_overlaps (d1 daterange, d2 daterange)
RETURNS daterange AS $$
 SELECT
  CASE WHEN d1 && d2 OR d1 -|- d2
  THEN d1 + d2
  ELSE d1
  END;
$$ LANGUAGE sql
IMMUTABLE;

Następnie używamy tego w ten sposób,

SELECT DISTINCT ON (lower(cumrange)) cumrange
FROM (
 SELECT merge_if_adjacent_or_overlaps(
  t1.range,
  lag(t1.range) OVER (ORDER BY t1.range)
 ) AS cumrange
 FROM test AS t1
) AS t
ORDER BY lower(cumrange)::date, upper(cumrange)::date DESC NULLS first;

1
Funkcja okna bierze pod uwagę tylko dwie sąsiadujące wartości na raz i pomija łańcuchy. Spróbuj z ('2015-01-01', '2015-01-03'), ('2015-01-03', '2015-01-05'), ('2015-01-05', '2015-01-06').
Erwin Brandstetter,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.