Spłaszcz tablicę!


34

W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest stworzenie programu, który przyjmuje zagnieżdżoną tablicę i zwraca jednowymiarową spłaszczoną tablicę. Na przykład [10,20,[30,[40]],50]powinien wyjść [10,20,30,40,50].


Wkład

Dane wejściowe będą tablicą zagnieżdżoną (np. [10,20,[[[10]]]]). Będzie zawierać tylko liczby całkowite (zarówno ujemne, jak i dodatnie), łańcuchy i tablice. Możesz wziąć dane wejściowe jako argument funkcji, STDIN lub cokolwiek, co pasuje do twojego języka. Możesz założyć, że tablica wejściowa nie będzie pusta.


Wydajność

Dane wyjściowe będą płaską jednowymiarową tablicą z tymi samymi elementami tego samego typu, co w tablicy zagnieżdżonej i w takiej samej kolejności.


Przypadki testowe

[10,20,30] -> [10,20,30]
[[10]] -> [10]
[["Hi"],[[10]]] -> ["Hi",10]
[[[20],["Hi"],"Hi",20]] -> [20,"Hi","Hi",20]
[[["[]"],"[]"]] -> ["[]","[]"]


Poproś o wyjaśnienia za pomocą komentarzy. To jest , więc wygrywa najkrótszy kod w bajtach!

Uwaga: jeśli Twój język zawiera wbudowane narzędzie, NIE możesz go używać.


Edytować

Podaj także link do strony internetowej, na której można wykonać kod.


7
Niektóre języki traktują ciągi jako tablice, czy [[„Cześć”], [[10]]] -> [„H”, „i”, 10] jest w porządku?
Adám

4
@Mego Byłem również zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że było unflattenpytanie, ale nie ma flattenpytania o PPCG.
Arjun,

3
Co się stanie, jeśli Twój język obsługuje tylko podłoża tego samego rozmiaru? (Np. Java?) Co jeśli typ każdego elementu musi być taki sam? (Np. Java, C ++ itp.?) Proszę również dodać np. ["[",[["[",],'[',"['['"]]Jako przypadek testowy.
flawr

4
@flawr Ten przypadek testowy ma sens tylko w przypadku języków obsługujących bota 'i "jako ograniczników. (Ale zgadzam się, że to przypadek testowy udziałem [, ], "a \wewnątrz łańcucha byłby przydatny.)
Martin Ender

4
Przypadki testowe wykluczają również języki, które nie obsługują tego rodzaju tablic z wieloma typami lub z inną notacją dla literałów tablicowych.
flawr

Odpowiedzi:


40

K, 3 bajty

,//

To dość powszechny idiom. „Połącz przez konwergencję”.

spróbuj tutaj z ok .

Jak to działa:

Join ( ,) łączy ze sobą atomy lub listy, aby utworzyć listę. Over ( /) pobiera czasownik (w tym przypadku łączyć) i stosuje go między każdym elementem listy, od lewej do prawej. W ten sposób związek ,/spłaszczy wszystkie elementy najwyższego poziomu listy. Symbol /faktycznie ma różne znaczenia w zależności od wartościowości (liczby argumentów) czasownika, z którym jest złożony. Gdy podajemy ,/jako czasownik, ostateczne /działa jako „zbieżne” - wielokrotnie stosuje ,/się do danych wejściowych, dopóki nie przestanie się zmieniać. Niektóre inne języki nazywają taką funkcję „kombinatorem stałych punktów”. Przez wielokrotne łączenie list najniższych poziomów ostatecznie dojdziesz do pojedynczej płaskiej listy i żadna z operacji nie zaburzy kolejności elementów. To wydaje się rozwiązać problem.


1
W porządku, dziękuję za wyjaśnienie! Zdobądź dobrze zasłużony +1.
Wartość tuszu


1
Wymyśliłem ten sam algorytm (ale nie w tym języku). +1 za wybranie odpowiedniego języka do jego implementacji!
Cyoce

@Cyoce Jeśli twój język ma odpowiedniki trzech używanych tutaj operatorów, jest to niezwykle naturalne rozwiązanie. Jak najbardziej, opublikuj swoją odmianę.
JohnE

1
@JohnE Długa historia, czerpię język z algorytmów, które wymyśliłem, więc język nie jest jeszcze ukończony (a więc zaimplementowany).
Cyoce

38

JavaScript (ES6), 35 bajtów

Zainspirowany odpowiedzią @ user81655 :

f=a=>a.map?[].concat(...a.map(f)):a

3
Bardzo mądry! +1 za [ab] przy użyciu dziwnego sposobu obsługi brakujących kluczy przez JS!
Cyoce

Mogę to pokonać.
Bald Bantha

@BaldBantha: Czekamy na twoją odpowiedź :-)
Bergi

2
Crap NVM Moje 33-bajtowe rozwiązanie zawiedzie w jednym z przypadków testowych. NOOOO
Bald

2
@BaldBantha, łączenie-podział nie powiedzie się na przecinkach wewnątrz ciągów.
Qwertiy

19

Matematyka, 16 14 bajtów

{##&@@#&//@#}&

Nienazwana funkcja, która pobiera i zwraca listę, np .:

{##&@@#&//@#}& @ {{{20}, {"Hi"}, "Hi", 20}}
(* {20, "Hi", "Hi", 20} *)

Wyjaśnienie

Impreza z syntaktycznym cukrem!

Aby zrozumieć, jak to działa, uwaga, że każdy wyraz w Mathematica jest albo atom (np liczby, ciągi znaków, symboli) lub wyrażenie związek z postaci f[a, b, c, ...], gdzie f, a, b, csame są dowolnymi wyrażeniami. Tutaj fnazywa się głową wyrażenia. Cała reszta to tylko cukier syntaktyczny. Np. {a, b, c}Jest po prostu List[a, b, c].

Zaczynamy od tego, //@która mapuje funkcje na wszystkich poziomach listy. Na przykład:

f //@ {{{20}, {"Hi"}, "Hi", 20}}
(* f[{f[{f[{f[20]}], f[{f["Hi"]}], f["Hi"], f[20]}]}] *)

Pamiętaj, że to mapy f atomy, a także wyrażenia złożone. To, czego teraz szukamy, to sposób na pozbycie się głów listy i zachowanie wszystkiego innego.

ApplyFunkcja jest zwykle używany do zasilania elementów listy jako oddzielne argumentów do funkcji, ale jej rzeczywista definicja jest bardziej ogólny i po prostu zastępuje głowę wyrażenia. Np. Apply[g, f[a, b]]Dajeg[a, b] . .

Teraz pojawia się specjalna „głowa”, Sequencektóra po prostu znika. Np. Po {a, Sequence[b, c], d}prostu ocenia {a, b, c, d}. Ideą spłaszczenia listy jest zastąpienie Sequencenagłówków wszystkich wewnętrznych list tak, aby zostały rozpryskiwane na otaczającą je listę. Więc to, co chcemy to do Applygłowy Sequencena listach. Dogodnie, jeśli myApply coś do atomu, po prostu pozostawia atom bez zmian, więc nie musimy w ogóle rozróżniać typów wyrażeń.

Wreszcie, jest jeden mały problem: fjest on również stosowany do najbardziej zewnętrznego poziomu, dzięki czemu usuwa również skrajne List, czego nie chcemy. Najkrótszym sposobem na skontrowanie jest po prostu ponowne zawinięcie wyniku w listę, tak aby otoczenie Sequencemogło bezpiecznie zniknąć.

Zauważ, że nie ma Applyani Sequencekodu. @@jest formą operatora Applyi ##&jest standardową sztuczką golfową, która skraca długą wbudowaną nazwę Sequence. Więc trochę golfa wszystko, otrzymujemy coś takiego:

flatten[list_] := { MapAll[Apply[Sequence], list] }

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak i dlaczego ##&działa, zobacz sekcję „Sekwencje argumentów” w mojej odpowiedzi na wskazówki Mathematica .


Pierwszy raz widziałem //@. Bardzo przydatne informacje!
DavidC

//@przechwytuje schludny wzór. Przypomina mi trochę rekurencyjnych kombinatorów w Joy. Czy masz link do dobrego odniesienia do jakichkolwiek powiązanych funkcji w Mathematica? Jestem bardzo zainteresowany sposobami uwzględnienia jawnej rekurencji w programach.
JohnE

1
@JohnE Cóż, oto dokumenty . Można też spojrzeć na rzeczy takie jak Map, MapAt, Apply, jak Replacei związanych z nimi funkcji. Ogólnie jednak istnieje wiele funkcji, które przyjmują opcjonalny parametr levelspec (patrz moje oryginalne 16-bajtowe rozwiązanie), co pozwala na zastosowanie funkcji na wielu / wszystkich poziomach jednocześnie.
Martin Ender,

12

Python 2, 43 bajty

f=lambda l:[l]*(l*0!=[])or sum(map(f,l),[])

Na liście powtarza się na elementach i łączy wyniki. W ciągu lub cyfrze jest umieszczany na liście singletonów.

Niestety, zamawianie w Pythonie 2 typów int < list < stringkanapek listmiędzy innymi, wymaga sprawdzenia dwóch nierówności. Zamiast tego l*0jest sprawdzany na pustej liście [], w przeciwnym razie daje 0lub "".


10

Rubinowy, 43 42 34 bajtów

Rozwiązanie rekurencyjne. Teraz z obsługą wyjątków! (równie dobrze może pochwalić @akostadinov za inspirację zmiany)

f=->a{a.map(&f).inject:+rescue[a]}

Link IDEOne


chwała za krótkość, super
akostadinov

Nie wiedziałem, że można użyć rescuetak
Cyoce

1
@Cyoce Myślę, że to dlatego, że Ruby technicznie nie ma trybloku, więc beginzamiast tego używasz do rozróżnienia części, które chcesz złapać i części, których nie chcesz. Więc ponieważ łapiesz całą resztę bloku przed nią, technicznie nie potrzebujesz tego? Reszta jest właśnie przycięta spacją, ponieważ Ruby interpretuje tę linię jako...inject(:+) rescue [a]
Value Ink

1
@ KevinLau-notKenny, nie, ratowanie na tej samej linii jest inne, tylko ratowanie tej linii. np. a = raise("haha") rescue 1przypisałby 1do a. It '
akostadinov

@KevinLau-notKenny There's an inline rescue, like there's an inline if and while.
Fund Monica's Lawsuit

8

JavaScript (ES6), 41 bytes

f=a=>[].concat(...a.map(v=>v.pop?f(v):v))
<textarea id="input" rows="6" cols="40">[[[20],["Hi"],"Hi",20]]</textarea><br /><button onclick="result.textContent=JSON.stringify(f(eval(input.value)))">Go</button><pre id="result"></pre>


8

Perl 6, 24 bytes

{gather {$_».&{.take}}}

Explanation:

{ # has $_ as an implicit parameter

 gather {

  $_\ # the parameter from the outer block
  »\ # for each single value in the structure
  .&( # call the following block as if it was a method
   { # this block has its own $_ for a parameter
    .take # call the .take method implicitly on $_
   }
  )
 }
}

Test:

#! /usr/bin/env perl6

use v6.c;
use Test;

my &flatten = {gather {$_».&{.take}}}

my @tests = (
 [10,20,30], [10,20,30],
 [[10,],], [10,],
 [["Hi",],[[10,],],], ["Hi",10],
 [[["[]",],"[]"],], ["[]","[]"],
);

plan @tests / 2;

for @tests -> $input, $expected {
 # is-deeply cares about the exact type of its inputs
 # so we have to coerce the Seq into an Array
 is-deeply flatten($input).Array, $expected, $input.perl;
}
1..4
ok 1 - $[10, 20, 30]
ok 2 - $[[10],]
ok 3 - $[["Hi"], [[10],]]
ok 4 - $[[["[]"], "[]"],]

7

Haskell, 43 bytes

data D a=L a|N[D a]
f(L x)=[x]
f(N l)=f=<<l

Haskell has neither nested lists with different depths of the sublists nor mixed types for the list elements. For nesting I define a custom data type D which is either a leaf L that holds some element or a node N which is a list of Ds. For the mixed elements I use the predefined data type Either which combines two types into one, here Either String Integer. The new type D and the flatten function f are fully polymorphic in the type of the leaf elements, so I don't have to take extra care of anything regarding Either.

Usage example: f (N[N[L(Right 20)], N[L(Left "Hi")], L(Left "Hi") , L(Right 20)]) -> [Right 20,Left "Hi",Left "Hi",Right 20].


6

Pyth, 7 6 5 bytes

us+]Y

Try it online: Demonstration or Test Suite

But of course, there is also a build-in function, that handles the task in just 2 bytes: .n (Test Suite)


Just 3 away from the current winner! +1
Arjun

@Sting: Golfed away another byte. Forgot that Pyth append the last character G implicitly, if I don't write it.
Jakube

Congratulations!
Arjun

6

JavaScript (Firefox 30-57), 43 bytes

f=a=>a.map?[for(b of a)for(c of f(b))c]:[a]

Just because I could even avoid using concat.


Isn't it ECMAScript 6 not Firefox 30+?
Solomon Ucko

1
@SolomonUcko No, [for(of)] is only available in Firefox 30+. It was proposed for ES7 but later dropped.
Neil

1
thanks for explaining! Mostly, i just thought it was for(__ in __)
Solomon Ucko

@SolomonUcko [for(in)] was an alternative experimental syntax which gave you the keys of the object.
Neil

5

Perl, 34 29 bytes

Functions.

If needs to flatten to list like my @a = f(@a), 29 bytes:

sub f{map{ref()?f(@$_):$_}@_}

Test it on Ideone

If needs to flatten to array ref like my $a = f($a), 34 bytes:

sub f{[map{ref()?@{f(@$_)}:$_}@_]}

Test it on Ideone.

Perl 5.22.0+, 27 bytes

Thanks to hobbs.

If needs to flatten to list like my @a = f(@a), 27 bytes:

sub f{map{ref?f(@$_):$_}@_}

Test it on JDoodle

If needs to flatten to array ref like my $a = f($a), 32 bytes:

sub f{[map{ref?@{f(@$_)}:$_}@_]}

Test it on JDoodle.


I haven't tested it, but think ?@{f@$_}: should work instead of ?@{f(@$_)}:, saving two bytes.
msh210

1
@msh210 No, it’s not working. The compiler doesn’t khow that f is a function because f not yet declared. sub f{}sub f{... f@$_ ...} working.
Denis Ibaev

1. ref doesn't need the parens to work, saving 2 bytes. 2. As far as I can see, sub f{map{ref?f(@$_):$_}@_} is within the rules and saves another 5. f takes an array (nonref) as a list, so it can return the same.
hobbs

@hobbs 1. If no parentheses with ref then the compiler assumes that ? is starting ?PATTERN? operation like ref(?PATTERN?). So the compiler searches second ? and throws error.
Denis Ibaev

@DenisIbaev ah. ?PATTERN? was removed in 5.22.0 (m?PATTERN? still works) and I'm testing on a recent version. So you can gain those two bytes by specifying 5.22+.
hobbs

4

Julia, 29 bytes

f(x,y=vcat(x...))=x==y?x:f(y)

This is recursive splatting into a concatenate function until a reaching a fix point. Example

julia> f([1,[2,[3,[4,[5,[6]]]]]])
6-element Array{Int64,1}:
 1
 2
 3
 4
 5
 6

3

Retina, 30 bytes

1>`("(\\.|[^"])+")|[][]
$1
$
]

Try it online! (The first line is only used to run multiple test cases at once.)

Retina has no concept of arrays, string literals or numbers, so I decided to go with a "common" input format of [...,...] style arrays and "-delimited strings, where \ can be used inside the strings to escape any character (in particular " and \ itself).

The program itself simply matches either a full string or a square bracket, and replaces them with $1 which keeps strings and removes square brackets. The limit 1> skips the first match so that we don't remove the leading [. However, this does remove the trailing ], so we add it back in in a separate stage.


3

Pyke, 11 bytes

.F~]+=])K~]

Try it here!

Explanation:

.F~]+=])  - Deep for loop
 ~]    -  contents of `]` ([] by default)
  +    - ^+i
   =]   - `]` = ^
    K~] - Output value
    K  - Remove the output from the for loop
     ~] - Return the contents of `]`

Or 7 bytes after a bugfix

M?+]K~]

Try it here!

Explanation:

M?+]  - Deep map
 ?+]  - `]` = `]`+i
  K~] - Output value
  K  - Remove the output from the for loop
   ~] - Return the contents of `]`

Or even 2 bytes if printing to stdout is allowed (This might come under built-ins)

M
<newline required>

Try it here!

This deeply applies the print_newline function to every non-sequence item in the input and recurses for sequence items.


Just 4 away from K! +1
Arjun

3

Java (v8) 390 276 bytes

public static Object[] f(final Object[]a) {
  List<Object>r=new ArrayList<>();boolean t=false;int n=0;
  for(final Object p:a)
    if(t=p instanceof Object[]){for(final Object q:(Object[])p) r.add(q);}
    else r.add(p);
  return(t)?f(r.toArray()):r.toArray();
} 

Just for completeness and all that. :) Can't say Java's code-efficient.


3
Hello, and welcome to PPCG! This question is code-golf, so please try to minimize your code. Thanks!
NoOneIsHere

3
Remove all the unnecessary spaces, tabs, and newlines. Change oaf to o, and change flatten to f.
NoOneIsHere

2
You don't need the finals, the whole thing can be a lambda, you don't need public static...
David Conrad

1
you could save couple characters if you use generics instead object
user902383

1
you could also save 2 bytes if you replace false with 1>2, and additional 2 bytes you could get if you declare n but not define (compiler automatically define it as 0)
user902383

2

Python, 57 bytes

f=lambda a:sum([list==type(x)and f(x)or[x]for x in a],[])

Try it online: Python 2, Python 3

Thanks to Kevin Lau for the list==type(x) trick.


2
type(x)==list is shorter than isinstance(x,list).
Value Ink

1
“It will contain only Integers (both negative and positive), Strings and Arrays.” How about [`x`>'['and...? (That works in Python 2 only.)
Lynn

2

Ruby

there is builtin flatten method.

You can run here: http://www.tutorialspoint.com/execute_ruby_online.php

One 43 bytes, but thought to share:

f=->a{a.inject([]){|r,e|r+(f[e]rescue[e])}}

One 45 bytes that is more efficient than the previous and the other ruby answer:

f=->a{a.map{|e|Array===e ?f[e]:[e]}.inject:+}

here's benchmark:

require 'benchmark'
n=10^9
arr=[[[20],[[[[[[[[123]]]]]]]],"ads",[[[[[[[4]]]]]]],5,[[[[[[[[[[6]]]]]]]]]],7,8,[[[[[[[[[[9]]]]]]]]]],[[[[[[[[[[0]]]]]]]]]],[[[[[[[[[[[["Hi"]]]]]]]]]]]],[[[[[["Hi"]]]]]],[[[[[20]]]]]]]
Benchmark.bm do |x|
 x.report { f=->a{a.map(&f).inject:+rescue[a]}; f[arr] }
 x.report { f=->a{a.map{|e|e!=[*e]?[e]:f[e]}.inject:+}; f[arr] }
 x.report { f=->a{a.inject([]){|r,e|r+(f[e]rescue[e])}}; f[arr] }
 x.report { f=->a{a.map{|e|Array===e ?f[e]:[e]}.inject:+}; f[arr] }
end

result:

    user   system   total    real
  0.010000  0.000000  0.010000 ( 0.000432)
  0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000303)
  0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000486)
  0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.000228)

1
Hello, and welcome to PPCG! Unfortunately, your answer is not valid, because of this rule: Note: If your language contains a built-in for this, then you must NOT use it.
NoOneIsHere

@NoOneIsHere, thanks, didn't know that
akostadinov

1
How does my new update stack against time-wise against yours? Also, just like my new answer, you can remove the spaces around rescue
Value Ink

@KevinLau-notKenny updated, thanks! rescue looks to be rather slow btw, like try/catch in java
akostadinov

1
Update your bytecount, too
Value Ink


2

Clojure, 68 bytes

(def f #(if(some vector? %)(f(mapcat(fn[z](if(vector? z)z[z]))%))%))

mapcat first applies function to each element and then concats results. So every time it concats one 'nesting level' is lost. Concat does not work on not sequences so elements have to be wrapped into vector if they're not vector.

You can try it here: http://www.tryclj.com

(f [[[20],["Hi"],"Hi",20]])
(f [[["[]"],"[]"]])

Nice first code-golf. +1 :)
Arjun

2

ANSI C, 193 bytes

#define b break;
#define c case
#define p putch(_);
char f;main(_){switch(_){c 1:putch(91);b c 34:f^=1;p b c 91:f&&p b c 93:f&&p b c 10:c 13:putch(93);return;default:p}_=getch();main(_);}

:-/, any suggestions? Btw, I did try to find an online source to compile this but the WL is strict for this code to compile. It will work for VS and gcc otherwise.


2
Welcome to PPCG!
Martin Ender

1
Welcome to PPCG! Nice first golf. Good luck ahead!
Arjun

Thanks! It was an attempt to up my points so that I can get commenting privileges elsewhere. It appears things don't work like that the accounts are for different portals. :D I will see if some nifty features from c++ can be used.
amritanshu

2

JavaScript 20 bytes

a=>(a+[]).split(',')

The array + array is equal to array.toString


@WheatWizard thanks for the welcome and I am new to the site. actually a is an argument of the function. I will try to edit out the function now.
i--

I think now it's ok @WheatWizard. Please let me know if there is a problem with this
i--

1
Actually looking at the javaScript docs an anonymous function would definitely be shorter, you would only have to add a=> to the beginning of your code.
Wheat Wizard

@WheatWizard I updated with the arrow function as you mentioned. But I have to remove the snippet because arrow function doesn't support direct invoke. It is only for callbacks
i--

1
This doesn't handle strings with commas in them correctly
Jo King

2

C#, 48 bytes

()=>{$"[{i.Replace("[","").Replace("]","")}]";};

Thought I'd post it also since nobody has given a C# solution yet. Suggestions welcome!


Welcome to the site. I haven't programmed in C# in a while but it looks to me that you might have a couple of issues. For one how is i initialized? and are you sure it works on the [["[]"],"[]"] example?
Wheat Wizard

Sorry, i is the input passed in as a string. An empty array would just translate to an empty string.
PmanAce

How about the last testcase? Also, I presume you meant to do i=>$"{i.Replace("[","").Replace("]","")}"?
Embodiment of Ignorance

Sadly doesn't work in the last case, it will get rid of empty array. :(
PmanAce

This answer doesn't pass the final test case. Since it has not been fixed for a few months, I'm voting to delete it.
mbomb007

1

Racket, 63 bytes

(define(f l)(apply append(map(λ(x)(if(list? x)(f x)`(,x)))l)))

1

Java 8 165 chars

import java.util.*;<T>T[]f(T[]a){List<T>l=new ArrayList<>();for(T e:a)if(e instanceof Object[])Collections.addAll(l,f((T[])e));else l.add(e);return(T[])l.toArray();}

Ungolfed into a class:

public class Q80096 {

  public static <T> T[] flatten(T[] array) {
    List<T> flattenedList = new ArrayList<>();
    for (T element : array)
      if (element instanceof Object[])
         Collections.addAll(flattenedList, flatten((T[]) element));
      else
        flattenedList.add(element);
    return (T[]) flattenedList.toArray();
  }
}

This answer is based on Jeremy Harton's approach. I used it changed it in some places and created a more golf-like version.


would it be not better when using Arrays.asList() on "array" and then go the foreach with lambda and end this with a Collector?
Serverfrog

1

JavaScript, 17 Bytes

a=>eval(`[${a}]`)

Finally, JavaScript's type conversions can be put to some good use! Please note that this will actually output an array, but string conversion (putting it into HTML) causes it to become a comma separated list.

If comma separated lists are acceptable output, then the following is valid:

7 Bytes

a=>""+a

NOTE: Snippet is broken for some reason

var subject = 
 a=>eval(`[${a}]`)
<input oninput="try {output.innerHTML = subject(this.value)} catch(e) {output.innerHTML='Invaild Input'}" />
<div id="output"></div>


3
This doesn't seem to work when run in the console for input ["["]... I tried running (a=>eval([${a}]))(["["]) and got a SyntaxError
jrich

@jrich. You just get this error when you type character by character. If you copy and paste any valid array, it will work as expected. By the way, nice answer SpeedNinja, I would only change oninput event with a button click.
Washington Guedes

This doesn't work for strings with commas in them
Jo King


1

Attache, 14 bytes

{Reap[Sow@>_]}

Try it online!

Fortunately, Attache has a "vectorization" operator, which applies a function at the atoms of a list. In this case, all we need to do is to set up a reaper with Reap and Sow all atoms of the input _ with @>. I think it's quite elegant.

Alternatives

15 bytes: Fixpoint{`'^^_}

16 bytes: Fixpoint!&Concat

17 bytes: {q:=[]q&Push@>_q}

17 bytes: Fixpoint[&Concat]


1

Elixir, 74 bytes

def d(l)do l|>Stream.flat_map(fn x->if is_list(x)do d(x)else[x]end end)end

First Elixir answer, so can probably be golfed a bit.

Try it online.

Explanation:

def d(l)do l|>      # Recursive method taking a list as input:
 Stream.flat_map(fn x-> # Map over each item `x` of the input-list:
  if is_list(x)do    #  If `x` is a list itself:
   d(x)        #  Do a recursive call with `x`
  else         #  Else:
   [x]         #  Simply leave `x` unchanged
  end          #  End of the if-else statements
 end)          # End of the map
end            # End of the recursive method

Of course, if builtins were allowed, this could have been 25 bytes instead:

fn(l)->List.flatten(l)end

Try it online.Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.