Gdzie jest strzałka?


32

Gdzie jest strzałka?

W tym wyzwaniu Twoim celem jest podążanie za strzałką i generowanie postaci, na którą wskazuje.

Przykłady

Wkład:

d S------+  b
     |   
     |   
  c   +--->a

Wydajność: a


Wkład:

S-----+---a->c
   |    
   V    
   b    

Wydajność: b

Strzała nie wskazuje, cponieważ jest podzielona przez a, co oznacza, że ​​ta ścieżka nigdy nie prowadzi do główki strzały.


Wkład:

a S   s
 |   |
 V   V
 b   c

Wydajność: b


Wkład:

d s<+S+--V
  ||| Q
  -++  

Wydajność: Q

Ta ścieżka zaczyna się od S, idzie w dół, w prawo, idzie w górę, w prawo, a następnie wskazuje w dół na Q. Zauważ, że ścieżka nie prowadzi prosto od Sdo +.


Wkład:

d s-+  +-S +--+
  +-->b | | |
   | | +--+ |
   +--+ A<----+

Wydajność: A


Wkład:

S-----+  
|   +-^ 
+---+->B 
  +---^ 

Wydajność: B

Ponieważ poprawna linia nigdy nie będzie prowadzić do spacji. Jedyna linia, która nie prowadzi do białych znaków, prowadzi doB

Wyzwanie

Dane wejściowe będą ciągiem zawierającym wiele wierszy, w którym musisz znaleźć znak, na który wskazuje strzałka. Będzie tylko jedna poprawna strzałka. Prawidłowa strzałka wskazuje tylko znaki alfanumeryczne, z wyłączeniem S. Linia nigdy się nie pokryje. na przykład-|-

 • S (kapitał) wskazuje, gdzie zaczyna się strzałka.
 • - reprezentuje linię poziomą
 • +oznacza możliwą zmianę osi. Prawidłowa strzała nigdy nie zaczyna się od +.
 • | reprezentuje linię pionową
 • > < V ^którekolwiek z nich przedstawiają strzałkę. Te nigdy nie połączą się z +.

W ciągu będzie tylko jeden S. Dane wejściowe zostaną również wypełnione, aby były prostokątem (niekoniecznie kwadratem).


1
„To nigdy nie pojawi się obok S.” Prawdopodobnie należy przeformułować na „To nigdy nie będzie pierwszy znak strzałki”. (Ponieważ Qprzykład ma +sąsiadujące z S.) „ +Reprezentuje zmianę osi”. może lepiej być „ +reprezentuje możliwą zmianę osi”. (Ponieważ Bprzykład pokazuje, że możesz poruszać się +bez zmiany kierunku.) W przeciwnym razie miłe wyzwanie. :)
Martin Ender

Dokonałem zmiany w jednym z twoich przypadków testowych. Myślę, że będzie to trudniejsze do programów napisać, że tylko się zdarzyć , aby uzyskać właściwą odpowiedź, jak kopalnia nie w pierwszej kolejności.
El'endia Starman

Czy grot strzałki może zmienić kierunek, tj. ---^? Innymi słowy, jeśli w przykładzie B B może pozostać w pierwszym rzędzie?
edc65,

@ edc65 masz na myśli jak w przykładzie Q?
Downgoat

1
Grot strzałki nie będzie połączony z „+”. Ale czy można to połączyć z „S”? Jest S>aważny?
edc65

Odpowiedzi:


9

JavaScript (ES6), 195 245 231 242 246 250

Edit4 Teraz jedna funkcja rekurencyjna. Prawdopodobnie nie można więcej grać w golfa

Edycja3 Testuj linię prostą i test grotu scalonego w funkcji T, funkcje S i H. usunięte.

Edit2 poprawiona i już :( po to to wyjaśnienie

Edytuj Małe ulepszenia, odcinając trochę znaków tu i tam, czekając, aż CJammers wkroczy

Przetestuj poniższy fragment kodu w przeglądarce zgodnej z EcmaScript 6. (działa w przeglądarce Firefox. Chrome wciąż nie ma operatora rozprzestrzeniania ...)

f=(s,p=s[I='indexOf']`S`,w=m=[o=~s[I]`
`,1,-o,-1],q,v,r)=>m.some((d,i)=>{for(v=w,q=p;r=s[q+=d],r=='|-'[i&1];)v='+';return r=r==v?f(s,q,v):/\w/.test(r=s[q+m['^>V<'[I](r)]])&&r},s=[...s],s[p]=0)&&r


// Less golfed
// U: recursive scan function
U = (s, // input string or array
   p = s.indexOf`S`, // current position, defult to position of S into string (at first call)
   w = // char to compare looking for a '+', at first call default to garbage as you can't follow '+' near 'S'
    m = [// m, global, offset array form movements. 
     o = ~s.indexOf`\n`, // o, global, row line +1 (negated)
     1, -o, -1], // complete the values of m array
   // m and o are assigned again and again at each recursive call, but that is harmless
   // params working as local variables as the function is recursive
   q,v,r) => 
{
  s = [...s]; //convert to array, as I have to modify it while scanning
   //the conversion is done again and again at each recursive call, but that is harmless
  s[p] = 0; // make s[p] invalid to avoid bouncing back and forth
 
  m.some( // for each direction, stop if endpoint found
   (d,i ) => {
    q = p; // start at current position, then will add the offset relative to current direction
    v = w; // for each direction, assign the starting value that can be '+' or garbage at first call
    // compare char at next position with the expected char based on direction (- for horiz, | for vertical)
    // in m array, values at even positon are vertical movements, odds are horizontal
    while (s[q+=d] == '|-'[i&1]) // while straight direction, follow it until it ends
     v = '+'; // from now on '+' is allowed
    r = s[q];
    if (r == v) // check if found a '+'
     r = U(s, q, v) // recursive call to check all directions from current position
    else
    {
     r = s[q + m['^>V<'.indexOf(r)]], // pointed char in p (if arrowhead, else will return undefined)
     r = /\w/.test(r) && r // if alphanumeric, then we found our result - else r = false
    } 
    return r; // returning r to .some; if r is truthy, the .some function will stop
   }
  ) 
  return r; // result if found, else undefined or null
}

// TEST
out=x=>O.innerHTML+=x.replace(/</g,'&#60;')+'\n'

// Using explicit newlines '\n' to ensure the padding to a rectangle
;[
 ['z<+S-+->a','a'] 
,['a<-+S>b','b']
,['S-+\n |\n V\n a','a']
,['a S   s\n |   |\n V   V\n b   c ','b']
,['S-----+ \n|   +-^ \n+---+->B \n  +---^','B']
,['d s<+S+--V\n  ||| Q\n  -++  ','Q']
,['d s-+  +-S +--+\n  +-->b | | |\n   | | +--+ |\n   +--+ A<----+ ','A']
,['S-----+  \n|   +-^ \n+---+->B \n  +---^ ','B']
].forEach(t=>{
 r=f(t[0])
 k=t[1]
 out('Test '+(r==k?'OK':'Fail')+'\n'+t[0]+'\nResult: '+ r +'\nCheck: '+k+'\n')
})
<pre id=O></pre>


5

JavaScript 2016, 264 263 249 240 235 234 bajtów

Uruchom go w przeglądarce Firefox:

m=l=>{o=(q,e)=>q.indexOf(e)
s=[-1,1,c=~o(l,`
`),-c]
f=i=>!o[i]&(!(r=l[i+s[o(a="<>^V",o[i]=c=l[i])]])|r<"0"|r>"z"|r=="S"||alert(s=r))&&c&&[for(j of (c!='+'?a:"")+"-|+")for(k of s)l[i+k]!=j|~o(l[i]+j,k*k>1?"-":"|")||f(i+k)]
f(o(l,'S'))}

m(`d s-+  +-S +--+
  +-->b | | |
   | | +--+ |
   +--+ A<----+`)

Rozproszone w niektórych moich notatkach:

m=l=>{o=(q,e)=>q.indexOf(e) //shorthand for indexOf
s=[-1,1,c=o(l,`
`)+1,-c] // get all possible moves in 1d
w=[] // to keep track of the already-visited indexes
f=i=>{c=l[i] // current character
if(!w[i]&&c) // only continue if the index wasn't already visited and we aren't out of bounds
{r=l[i+s[o(a="<>^V",w[i]=c)]] // sets w[i] to a truthy value and maps the arrows to their corresponding moves in s. If c is an arrow, r is the character it's pointing to.
if(!r||r<"0"||r>"z"||r=="S"||alert(r)) // if r is an alphanumeric character that isn't r, show it and return. If not, continue.
for(j of (c!='+'?a:"")+"-|+") // iterate over all characters to make sure plusses are checked out last, which is necessary at the start.
for(k of s) // check out all possible moves
l[i+k]!=j|| // check if the move leads to the character we're looking for
~o(l[i]+j,k*k>1?"-":"|")|| // make sure the current nor that character goes against the direction of the move
f(i+k)}} // make the move, end of f
f(o(l,'S'))} // start at S

Możesz zaoszczędzić trochę, wykonując, o = 'indexOf'a następnie robiąc, q[o](e)kiedy chcesz go użyć.
Nie to, że Charles

Ponadto w golfowym kodzie for(;;)pętle są zwykle najbardziej wydajne. W tym przypadku może być źle, ale wypróbuj to.
Nie to, że Charles

1
przypadek testowy a<-+S->bMyślę, że powinien dać btylko, ponieważ Prawidłowa strzałka nigdy nie rozpocznie się od +
edc65

Naprawiono to i zmieniono f w jednowarstwowy. Nawiasem mówiąc, bardzo podobało mi się twoje podejście do tego problemu.
bopjesvla

Uwaga dodatkowa: Naprawdę uwielbiam rozumienie tablic, ale nie ma go już w żadnej wersji standardu EcmaScript. Sugeruję otagować cię anser JavaScript 2016(stiil poprawną i dobrą odpowiedź, nie ma z tym problemu)
edc65 24.09.15

3

VBA Excel 2007, 894 bajtów

Cóż, zaczęło się o wiele lepiej, niż się skończyło. Mam wrażenie, że moja logika jest wadliwa i mógłbym zaoszczędzić tonę bajtów, jeśli zmieniłem porządek mojej logiki, ale zbyt wiele czasu zostało w to zatopione = P

Dane wejściowe to kolumna A dowolnego arkusza, na którym jesteś. Ta metoda wykorzystuje fakt, że Excel ma tę ładną siatkę i rozbija wszystko, aby lepiej widzieć, co robi.

Sub m()po prostu bierze skopiowane wklejone dane z kolumny A i rozdziela je char. Jeśli zezwolimy na zmodyfikowane dane wejściowe, to jeśli wstępnie sformatujesz labirynt na 1 znak na komórkę, możesz zaoszczędzić kilka bajtów, usuwającsub m()

Wklej labirynt do Excela dowolnego rozmiaru do 99 wierszy o szerokości 27 znaków. Jeśli chcesz większych labiryntów, to tylko 2 dodatkowe bajty zwiększają zasięg do 999 wierszy i kolumn ZZ

Może także potrzebować wezwania sędziów do sprawdzenia, czy arkusz Excel jest prawidłowym „standardowym wejściem” dla odpowiedzi VBA. Jeśli nie, to prawie niemożliwe jest, aby VBA wprowadziło do wielu linii VIA okno Natychmiastowe

Aby uruchomić ten kod, po prostu wklej ten kod do modułu Excela, Wklej labirynt do A1 i uruchom sub j()

Sub m()
For k=1 To 99
u=Cells(k,1).Value
For i=1 To Len(u)
Cells(k,i+1).Value=Mid(u,i,1)
Next
Next
Columns(1).Delete
End Sub
Sub j()
m
With Range("A:Z").Find("S",,,,,,1)
h .row,.Column,0
End With
End Sub
Sub h(r,c,t)
If t<>1 Then l r-1,c,1,0,r
If t<>-1 Then l r+1,c,-1,0,r
If t<>2 Then l r,c-1,2,0,r
If t<>-2 Then l r,c+1,-2,0,r
End Sub
Sub l(r,c,y,p,i)
On Error GoTo w
q=Cells(r,c).Text
If q="V" Or q="^" Or q="<" Or q=">" Then
p=1
End If
f="[^V<>]"
If p=1 And q Like "[0-9A-UW-Za-z]" Then
MsgBox q: End
Else
If q="^" Then p=1: GoTo t
If q="V" Then p=1: GoTo g
If q="<" Then p=1: GoTo b
If q=">" Then p=1: GoTo n
Select Case y
Case 1
t:If q="|" Or q Like f Then l r-1,c,y,p,q
Case -1
g:If q="|" Or q Like f Then l r+1,c,y,p,q
Case 2
b:If q="-" Or q Like f Then l r,c-1,y,p,q
Case -2
n:If q="-" Or q Like f Then l r,c+1,y,p,q
End Select
If q="+" And i<>"S" Then h r,c,y*-1
p=0
End If
w:
End Sub

2

Python 3, 349 bajtów

Ugh, tyle bajtów.

S=input().split('\n')
Q=[[S[0].find('S'),0]]
D=[[1,0],[0,1],[-1,0],[0,-1]]
A='-S--++-'
B='|S||++|'
P='>V<^'
i=0
while D:
 a,b=Q[i];i+=1
 j=S[b][a]
 for x,y in D:
 try:
  c,d=a+x,b+y;k=S[d][c]
  if k in P:
  z=P.index(k);print(S[d+D[z][1]][c+D[z][0]]);D=[]
  if (j+k in A and x)+(j+k in B and y)*~([c,d]in Q):Q+=[[c,d]]
 except IndexError: pass

Essentially a breadth-first search. Bonus: this actually exits gracefully instead of using exit(), which is longer anyway.


This doesn't implement about half of the search constraints, man. ideone.com/OzoWRX
bopjesvla

@bopjesvla: Drat, you're right. Good spot!
El'endia Starman

How are you able to use a multiline string with input()? It's problematic for me.
The_Basset_Hound

@The_Basset_Hound: You can't manually enter the newlines; you have to copy-paste the entire thing at once.
El'endia Starman

@El'endiaStarman I'm copy/pasting and it's still only reading the first line it seems.
The_Basset_Hound

2

Perl 5

The solution turned out longer than other solutions.
Even after golfing it. So this is the ungolfed version.
It prints the map so that you can follow the cursor.

The way it works? At each step it puts possible moves on the stack. And it keeps on running till there's nothing left on the stack, or a solution is found.
It can be easily modified to find all solutions and choose the nearest --> while(@_){...

while(<>){
 chomp;
 @R=split//;
 $j++;$i=0;
 for(@R){$nr++;$i++;$A[$i][$j]=$_;if('S'eq$_){$x=$i;$y=$j}}
 $xm=$i,if$xm<$i;$ym=$j;
}
push(@_,[($x,$y,'S',0)]);
$cr='';
while(@_&&''eq$cr){
 @C=pop@_;
 ($x,$y,$d,$n)=($C[0]->[0],$C[0]->[1],$C[0]->[2],$C[0]->[3]);
 $c=$A[$x][$y];
 $A[$x][$y]='.';
 if($c=~m/[S+]/){
  if('L'ne$d&&$A[$x+1][$y]=~m/[+-]/){push(@_,[($x+1,$y,'R',$n+1)])}
  if('D'ne$d&&$A[$x][$y-1]=~m/[+|]/){push(@_,[($x,$y-1,'U',$n+1)])}
  if('R'ne$d&&$A[$x-1][$y]=~m/[+-]/){push(@_,[($x-1,$y,'L',$n+1)])}
  if('U'ne$d&&$A[$x][$y+1]=~m/[+|]/){push(@_,[($x,$y+1,'D',$n+1)])}
 }
 if($c eq'|'){
  if($d ne'U'&&$A[$x][$y+1]=~m/[+|<>^V]/){push(@_,[($x,$y+1,'D',$n+1)])}
  if($d ne'D'&&$A[$x][$y-1]=~m/[+|<>^V]/){push(@_,[($x,$y-1,'U',$n+1)])}
 }
 if($c eq'-'){
  if($d ne'L'&&$A[$x+1][$y]=~m/[+-<>^V]/){push(@_,[($x+1,$y,'R',$n+1)])}
  if($d ne'R'&&$A[$x-1][$y]=~m/[+-<>^V]/){push(@_,[($x-1,$y,'L',$n+1)])}
 }
 if($c=~m/[<>^V]/&&$n<$nr){
  if($c eq'>'&&$A[$x+1][$y]=~m/\w/){$cr=$A[$x+1][$y];$nr=$n}
  if($c eq'<'&&$A[$x-1][$y]=~m/\w/){$cr=$A[$x-1][$y];$nr=$n}
  if($c eq'V'&&$A[$x][$y+1]=~m/\w/){$cr=$A[$x][$y+1];$nr=$n}
  if($c eq'^'&&$A[$x][$y-1]=~m/\w/){$cr=$A[$x][$y-1];$nr=$n}
 }
 print_map()
}
print "$cr\n";
sub print_map {
  print "\033[2J"; #clearscreen
  print "\033[0;0H"; #cursor at 0,0
  for$j(1..$ym){for$i(1..$xm){print (($x==$i&&$y==$j)?'X':$A[$i][$j])}print"\n"}
  sleep 1;
}

Test

$ cat test_arrows6.txt
S-----+
|   +-^
+---+->B
  +---^

$ perl arrows.pl < test_arrows6.txt
.-----+
.   +-^
......XB
  .....
B

2
I saw the title and thought "Perl" and "done in 5 bytes". heart attack
Conor O'Brien

2

PHP version (comments are french, sorry)

<?php
/*
* By Gnieark https://blog-du-grouik.tinad.fr oct 2015
* Anwser to "code golf" http://codegolf.stackexchange.com/questions/57952/where-is-the-arrow-pointing in PHP
*/
//ouvrir le fichier contenant la "carte et l'envoyer dans un array 2 dimmension
$mapLines=explode("\n",file_get_contents('./input.txt'));
$i=0;
foreach($mapLines as $ligne){
  $map[$i]=str_split($ligne,1);
  if((!isset($y)) && in_array('S',$map[$i])){
    //tant qu'à parcourir la carte, on cherche le "S" s'il n'a pas déjà été trouvé.
    $y=$i;
    $x=array_search('S',$map[$i]);
  }
  $i++;
}
if(!isset($y)){
  echo "Il n'y a pas de départ S dans ce parcours";
  die;
}
echo "\n".file_get_contents('./input.txt')."\nLe départ est aux positions ".$map[$y][$x]." [".$x.",".$y."]. Démarrage du script...\n";
$previousX=-1; // Contiendra l'ordonnée de la position précédente. (pour le moment, une valeur incohérente)
$previousY=-1; // Contiendra l'absycede la position précédente. (pour le moment, une valeur incohérente)
$xMax=count($map[0]) -1;
$yMax=count($map) -1;
$previousCrosses=array(); //On ne gardera en mémoire que les croisements, pas l'ensemble du chemin.
while(1==1){ // C'est un défi de codagee, pas un script qui sera en prod. j'assume.
  switch($map[$y][$x]){
    case "S":
      //même fonction que "+"
    case "+":
      //on peut aller dans les 4 directions
      $target=whereToGoAfterCross($x,$y,$previousX,$previousY);
      if($target){
     go($target[0],$target[1]);
      }else{
     goToPreviousCross();
      }
      break;
    case "s":
      goToPreviousCross();
      break;
    case "-":
    //déplacement horizontal
    if($previousX < $x){
     //vers la droite
     $targetX=$x+1;
     if(in_array($map[$y][$targetX],array('-','+','S','>','^','V'))){
    go($targetX,$y);
     }else{
    //On est dans un cul de sac
    goToPreviousCross();
     }
    }else{
     //vers la gauche
     $targetX=$x-1;
     if(in_array($map[$y][$targetX],array('-','+','S','<','^','V'))){
    go($targetX,$y);
     }else{
    //On est dans un cul de sac
    goToPreviousCross();
     }
    }
      break;
    case "|":
    //déplacement vertical
    if($previousY < $y){
     //on descend (/!\ y augmente vers le bas de la carte)
     $targetY=$y+1;
     if(in_array($map[$targetY][$x],array('|','+','S','>','<','V'))){
    go ($x,$targetY);
     }else{
    goToPreviousCross();
     }
    }else{
    //on Monte (/!\ y augmente vers le bas de la carte)
     $targetY=$y - 1;
     if(in_array($map[$targetY][$x],array('|','+','S','>','<','V'))){
    go ($x,$targetY);
     }else{
    goToPreviousCross();
     } 
    }
      break;
  case "^":
  case "V":
  case ">":
  case "<":
   wheAreOnAnArrow($map[$y][$x]);
   break;
  }
}
function wheAreOnAnArrow($arrow){
 global $x,$y,$xMax,$yMax,$map;
 switch($arrow){
  case "^":
   $targetX=$x;
   $targetY=$y -1;
   $charsOfTheLoose=array(" ","V","-","s");
   break;
  case "V":
   $targetX=$x;
   $targetY=$y + 1;
   $charsOfTheLoose=array(" ","^","-","s");
   break;
  case ">":
   $targetX=$x + 1;
   $targetY=$y;
   $charsOfTheLoose=array(" ","<","|","s");  
   break;
  case "<":
   $targetX=$x - 1;
   $targetY=$y;
   $charsOfTheLoose=array(" ",">","|","s");  
   break;
  default:   
   break;
 }
 if(($targetX <0) OR ($targetY<0) OR ($targetX>$xMax) OR ($targetY>$yMax) OR (in_array($map[$targetY][$targetX],$charsOfTheLoose))){
   //on sort du cadre ou on tombe sur un caractere inadapté
   goToPreviousCross();
 }else{
  if(preg_match("/^[a-z]$/",strtolower($map[$targetY][$targetX]))){
   //WIN
   echo "WIN: ".$map[$targetY][$targetX]."\n";
   die;
   }else{
   //on va sur la cible
   go($targetX,$targetY);
   }
 }
}
function whereToGoAfterCross($xCross,$yCross,$previousX,$previousY){

      //haut
      if(canGoAfterCross($xCross,$yCross +1 ,$xCross,$yCross,$previousX,$previousY)){
        return array($xCross,$yCross +1);
      }elseif(canGoAfterCross($xCross,$yCross -1 ,$xCross,$yCross,$previousX,$previousY)){
        //bas
        return array($xCross,$yCross -1);
      }elseif(canGoAfterCross($xCross-1,$yCross,$xCross,$yCross,$previousX,$previousY)){
        //gauche
        return array($xCross-1,$yCross);
      }elseif(canGoAfterCross($xCross+1,$yCross,$xCross,$yCross,$previousX,$previousY)){
        //droite
        return array($xCross+1,$yCross);
      }else{
     //pas de direction possible
     return false;
      } 
}
function canGoAfterCross($xTo,$yTo,$xNow,$yNow,$xPrevious,$yPrevious){
  global $previousCrosses,$xMax,$yMax,$map;
  if(($xTo < 0) OR ($yTo < 0) OR ($xTo >= $xMax) OR ($yTo >= $yMax)){return false;}// ça sort des limites de la carte
  if(
  ($map[$yTo][$xTo]==" ") // on ne va pas sur un caractere vide
  OR (($xTo==$xPrevious)&&($yTo==$yPrevious)) //on ne peut pas revenir sur nos pas (enfin, ça ne servirait à rien dans cet algo)
  OR (($xTo==$xNow)&&($map[$yTo][$xTo]=="-")) //Déplacement vertical, le caractere suivant ne peut etre "-"
  OR (($yTo==$yNow)&&($map[$yTo][$xTo]=="|")) // Déplacement horizontal, le caractère suivant ne peut être "|"
  OR ((isset($previousCrosses[$xNow."-".$yNow])) && (in_array($xTo."-".$yTo,$previousCrosses[$xNow."-".$yNow]))) //croisement, ne pas prendre une direction déjà prise
  ){  
   return false;
  }
  return true;  
}
function go($targetX,$targetY){
  global $previousX,$previousY,$x,$y,$previousCrosses,$map;
  if(($map[$y][$x]=='S')OR ($map[$y][$x]=='+')){
    //on enregistre le croisement dans lequel on renseigne la direction prise et la direction d'origine
    $previousCrosses[$x."-".$y][]=$previousX."-".$previousY;
    $previousCrosses[$x."-".$y][]=$targetX."-".$targetY; 
  }
  $previousX=$x;
  $previousY=$y;
  $x=$targetX;
  $y=$targetY;
  //debug
  echo "deplacement en ".$x.";".$y."\n";  
}
function goToPreviousCross(){
 global $x,$y,$previousX,$previousY,$xMax,$yMax,$previousCrosses;

 /*
 * On va remonter aux précédents croisements jusqu'à ce 
 * qu'un nouveau chemin soit exploitable
 */
 foreach($previousCrosses as $key => $croisement){
  list($crossX,$crossY)=explode("-",$key);
  $cross=whereToGoAfterCross($crossX,$crossY,-1,-1);
  if($cross){
   go($crossX,$crossY);
   return true;
  } 
 }
 //si on arrive là c'est qu'on est bloqués
 echo "Aucun chemin n'est possible\n";
 die;
}

1

Haskell, 268 bytes

Congratulations to the Javascripters! Gave up the bounty, but here is what I got. May/Might not work in all cases, but actually handles arrows starting in and arrowheads conncting to +es, as far as I know. Didn't even include searching for the S, is just (0,0) for now.

import Data.List
x%m=length m<=x||x<0
a s(x,y)z|y%s||x%(head s)=[]|0<1=b s(x,y)z$s!!y!!x
b s(x,y)z c|g c>[]=filter(>' ')$concat[a s(x+i k,y+i(3-k))k|k<-g c,k-z`mod`4/=2]|0<1=[c]
i=([0,-1,0,1]!!)
g c=findIndices(c`elem`)$words$"V|+S <-+S ^|+S >-+S"
f s=a(lines s)(0,0)0

0

I would like to see an APL version in spirit of https://www.youtube.com/watch?v=a9xAKttWgP4

As a start, a vectorized Julia solution which I think can be translated 1:0.3 to APL or J. It takes a string R representing a L x K arrowgram. It first translates the matrix of symbols into a matrix of small 3x3 matrices whose patterns are the binary expansions of the letters of the string "\0\x18\fH\t]]\x1cI". For example '+' is encoded as reshape([0,digits(int(']'),2,8)],3,3)

 0 2 0
 2 2 2
 0 2 0

In this representation, the path consists of 2's and gets flooded by 3's from the starting point.

A=zeros(Int,L*3+3,K*3+3)
s(i,j=i,n=2)=A[i:end+i-n,j:end+j-n]
Q=Int['A':'Z';'a':'z']
for k=0:K-1,l=0:L-1
r=R[K*l+k+1]
q=search(b"V^><+S|-",r)
d=reverse(digits(b"\0\x18\fH\t]]\x1cI"[q+1],2,8))
A[1+3l:3l+3,1+3k:3k+3]=2*[d;0]
A[3l+2,3k+2]+=r*(r in Q&&r!='V'&&r!='^')+(1-r)*(r=='S')+3(5>q>0)
end
m=0
while sum(A)>m
m=sum(A)
for i=0:1,j=1:2,(f,t)=[(3,6),(11,15)]
A[j:end+j-2,j:end+j-2]=max(s(j),f*(s(j).*s(2-i,1+i).==t))
end
end
for i=[1,4],k=Q
any(s(1,1,5).*s(5-i,i,5).==11*k)&&println(Char(k))
end

To test,

  R=b"""
    d S------+  b
         |   
         |   
     c   +--->a
    """;

  K=search(R,'\n') # dimensions
  L=div(endof(R),K)


  include("arrow.jl")

a

By the way, I think the clause "Another + may be adjacent but the arrow should prioritize going on a - or | first." puts a vector approach at a disadvantage. Anyway, I just ignored it.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.