Równoważenie słów


33

To wyzwanie zostało opublikowane na subreddicie DailyProgrammer i pomyślałem, że będzie to świetny kandydat do wyzwania golfowego. Ustalenie, czy saldo litery odbywa się na podstawie odległości od punktu równowagi i wartości litery. Wartość litery można ustalić, przyjmując jej jedną indeksowaną pozycję w alfabecie, lub odejmując 64 od jej wartości ASCII. Ponadto wartość litery mnoży się przez jej odległość od punktu równowagi. Spójrzmy na przykład STEAD:

STEAD  -> 19, 20, 5, 1, 4 ASCII values
      This balances at T, and I'll show you why!
S T EAD -> 1*19 = 1*5 + 2*1 + 3*4
      Each set of letters on either side sums to the same value, so
      T is the anchor.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie słowa równoważą się. Na przykład słowo WRONGnie balansuje w żadnej konfiguracji. Ponadto słowa muszą znajdować się na literze, a nie między dwiema literami. Na przykład SAASzrównoważyłby się, gdyby w środku dwóch liter była litera A, ale ponieważ nie ma żadnej litery , nie jest ona równoważona.

Zadanie

Powinieneś utworzyć program lub funkcję, która przyjmuje wielkie litery jako argumenty wejściowe lub funkcyjne , a następnie tworzy jedno z dwóch wyników:

 1. Jeśli słowo się równoważy, należy je wydrukować z lewą stroną, spacją, literą kotwicy, inną spacją i prawą stroną.

  function (STEAD) -> S T EAD

 2. Jeśli słowo się nie równoważy, wydrukuj je, a następnie DOES NOT BALANCE

  function (WRONG) -> WRONG DOES NOT BALANCE

Możesz założyć, że wszystkie dane wejściowe będą pisane wielkimi literami i będą tylko znaki alfabetu.

Przykład I / O

function (CONSUBSTANTIATION) -> CONSUBST A NTIATION
function (WRONGHEADED)    -> WRO N GHEADED
function (UNINTELLIGIBILITY) -> UNINTELL I GIBILITY
function (SUPERGLUE)     -> SUPERGLUE DOES NOT BALANCE

To jest , więc wygrywa najkrótsza odpowiedź w bajtach.


Czy możemy pominąć spacje na wyjściu słów jednoliterowych, np. function (A)-> Azamiast -> `A`?
nimi

1
@nimi Tak, możesz pominąć spacje.
Kade,

Czy wprowadzanie pojedynczych znaków należy w ogóle uznać za zbalansowane?
jakiś użytkownik

1
@someuser Tak, ponieważ „waga” po obu stronach wynosi 0.
Kade

14
BALANCE DOES NOT BALANCE
Optymalizator

Odpowiedzi:


6

Pyth, 49 bajtów

jd.xcz,Jhf!s*Vm-Cd64zr_TlzUzhJ,z"DOES NOT BALANCE

Demonstracja.

Wyjaśnienie:

jd.xcz,Jhf!s*Vm-Cd64zr_TlzUzhJ,z"DOES NOT BALANCE

                  Implicit: z = input(), d = ' '
     f        Uz    Filter T over range(len(z)).
       m   z        Map the characters in z to
        -Cd64        their ASCII values - 64.
      *V           Vectorized multiplication by
           r_Tlz     range(-T, len(z)).
                  This is equivalent to putting the fulcrum at T.
      s            Sum the weights.
     !             Logical not - filter on sum = 0.
    h              Take the first result.
                  This throws an error if there were no results.
    J              Save it to J.
   ,J          hJ   Form the list [J, J+1].
  cz               Chop z at those indices, 
                  before and after the fulcrum.
 .x                If no error was thrown, return the above.
               ,z".. If an error was thrown, return [z, "DOES N..."]
jd                 Join the result on spaces and print.

12

Pure Bash (bez coreutils i innych narzędzi), 125

Standardowy środek obliczania masy z wykorzystaniem momentów o pochodzeniu:

for((;i<${#1};w=36#${1:i:1}-9,m+=w,M+=w*++i)){ :;}
((M%m))&&echo $1 DOES NOT BALANCE||echo ${1:0:M/m-1} ${1:M/m-1:1} ${1:M/m}

Wyjście testowe:

$ for t in \
> STEAD \
> CONSUBSTANTIATION \
> WRONGHEADED \
> UNINTELLIGIBILITY \
> SUPERGLUE
> do ./wordbal.sh $t; done
S T EAD
CONSUBST A NTIATION
WRO N GHEADED
UNINTELL I GIBILITY
SUPERGLUE DOES NOT BALANCE
$ 

10

Python 3, 124

w=input()
i=a=b=0
for c in w:n=ord(c)-64;a+=n;b+=n*i;i+=1
m=b//a
print(*[w[:m],w,w[m],"DOES NOT BALANCE",w[m+1:]][b%a>0::2])

Ten kod nie testuje potencjalnych punktów podrzędnych, ale znajduje „środek masy” i sprawdza, czy jest to liczba całkowita. Robi to, sumując masę całkowitą ai masę ważoną według pozycji b, aby znaleźć środek masy m=b/a. Następnie drukuje albo łańcuch podzielony w pozycji m, albo łańcuch plus "DOES NOT BALANCE"wybrany przez [_::2]sztuczkę polegającą na przecinaniu listy.


8

CJam, 57 bajtów

l_,,_f{f-W$'@fm.*:+}0#:I){ISIW$=S++t}" DOES NOT BALANCE"?

Nadal można to trochę pograć w golfa.

Wypróbuj online tutaj


To naprawia to. '@fmjest krótszy niż 64f-:i.
Dennis,

Tak .. zapomniałem, że CJam zachowuje się dziwnie w przypadku odejmowania znaków ..
Optimizer

7

JavaScript (ES6), 211 200 160 bajtów

f=w=>{for(j=-w.length;j++;)if(![...w].reduce((p,v,i)=>p+(parseInt(v,36)-9)*(j+i),0))return w.slice(0,-j)+` ${w[-j]} `+w.slice(1-j);return w+` DOES NOT BALANCE`}

Poprzednia próba, 200 bajtów

Dzięki edc56 i nderscore za pomoc w golfa

f=w=>{for(j=0,r=(a,z)=>[...a][z||`reverse`]().reduce((p,v,i)=>p+(parseInt(v,36)-9)*++i,0);j++<w.length;)if(r(a=w[s=`slice`](0,j))==r(b=w[s](j+1),s))return a+` ${w[j]} `+b;return w+` DOES NOT BALANCE`}

Próbny

Firefox i Edge tylko na razie, ponieważ jest to ES6

f=w=>{for(j=1-w.length;j++;)if(!([...w].reduce((p,v,i)=>p+(parseInt(v,36)-9)*(j+i),0)))return w.slice(0,-j)+` ${w[-j]} `+w.slice(1-j);return w+` DOES NOT BALANCE`}

// DEMO
console.log = function(a) {
 document.body.innerHTML += a + "<br>";
}

console.log(f('STEAD'));
console.log(f('CONSUBSTANTIATION'));
console.log(f('WRONGHEADED'));
console.log(f('UNINTELLIGIBILITY'));
console.log(f('SUPERGLUE'));


3
Spróbuj zrozumieć tablicę [for (v of w) v.charCode ....], zwykle jest o 1 bajt krótszy niż .map dla łańcuchów
edc65

@edc65 Thanks! Learn something new every day
rink.attendant.6

1
@edc65 array comprehension is technically pushed to the ES7 draft now :(
nderscore

1
-1 byte: move j=0 inside the call to charCodeAt :)
nderscore

6

C, 236 198 192 188 180 173 bytes

a,i,j,k,L;f(char*s){L=strlen(s);for(;i<L;i++){for(a=j=0;j<L;j++)a+=(s[j]-64)*(i-j);if(!a)break;}for(;k<L;k++)printf(k-i?"%c":" %c ",s[k]);if(a)printf(" DOES NOT BALANCE");}

Expanded with main():

#define p printf  
a,i,j,k,L;
f(char*s)
{
  L=strlen(s);
  for(;i<L;i++){
    for(a=j=0;j<L;j++)
      a+=(s[j]-64)*(i-j);
    if(!a)
      break;
  }
  for(;k<L;k++)
    printf(k-i?"%c":" %c ",s[k]);
  if(a)
    printf(" DOES NOT BALANCE");
}
// 83 bytes below
int main(int argc, char **argv)
{
  f(argv[1]);
  printf("\n");
}

Verification:

$ ./a.out CONSUBSTANTIATION
CONSUBST A NTIATION
$ ./a.out WRONGHEADED
WRO N GHEADED
$ ./a.out A
 A 
$ ./a.out WRONG
WRONG DOES NOT BALANCE
$ ./a.out SUPERGLUE
SUPERGLUE DOES NOT BALANCE

1
My solution was too similar to yours to post an answer, but I was able to get down to 146 chars: i,l=1,j;g(char*v){for(;v[i]&&l;++i)for(j=l=0;v[j];++j)l+=(i-j)*(v[j]-64);l?printf("%s DOES NOT BALANCE",v):printf("%.*s %c %s",--i,v,v[i],v+i+1);} Note: uses undefined behavior :)
Cole Cameron

I think you should post it anyway. I also realized that I should have get rid of my #define as it is wasting bytes.
some user

I'm trying really hard to beat C with PHP but I'm still a byte off
rink.attendant.6

6

CJam, 50 bytes

r_'@f-_ee::*:+\:+md"X DOES NOT BALANCEX"@?)/()@]S*

Using the Java interpreter, this exits with an error to STDERR for non-balancing words.

If you try the code in the CJam interpreter, just ignore everything but the last line of output.

Idea

My "original idea" turned out to be the same approach @xnor posted several hours before me. Nevertheless, here it goes:

Given a list of values (v0, … vn), we have that v_t is the anchor of the list if and only if any of the following, equivalent conditions holds:

 • tv0 + … + 1vt-1 == 1vt+1 + … tvn

 • (0 - t)v0 + … + (n - t)vn == 0

 • 0v0 + … + nvn == t(v0 + … + vn)

 • t := (0v0 + … + nvn)/(v0 + … + vn) is an integer.

Code

r   e# Read a whitespace separated token from STDIN.
_'@f- e# Push a copy and subtract '@' from each char (pushes code point - 64). 
_ee  e# Push a copy of the array of values and enumerate them.
::*  e# Multiply each value by its index.
:+  e# Add all results.
\:+  e# Add the unmodified values.
md  e# Perform modular division. Pushes quotient and residue.

"X DOES NOT BALANCEX"

@   e# Rotate the quotient on top of the string.
?   e# If the residue is 0, select the quotient. Otherwise, select the string.

At this part, we start having a little fun with overloaded operators.

For the quotient, this happens:

)   e# Add 1 to the quotient.
/   e# Split the input string into chunks of that length.
(   e# Shift out the first chunk.
)   e# Pop the last character of the first chunk.
@   e# Rotate the rest of the string on top of the stack.
]S*  e# Wrap all three parts in an array and join them, separating by spaces.

For the string, this happens:

)   e# Pop out the last char: "X DOES NOT BALANCE" 'X'
/   e# Split the remainder at X's: ["" " DOES NOT BALANCE"]
(   e# Shift out the first chunk: [" DOES NOT BALANCE"] ""
)   e# Pop out the last char.

At this point, a runtime error happens, since "" does not have a last char. The stack gets printed and executing is aborted immediately.


The code you linked seems different (and better?)
aditsu

@aditsu: Oh, wrong link. It's shorter and cleaner, yes, but it has trailing spaces...
Dennis

5

Julia, 122 bytes

s->(v=[int(i)-64for i=s];m=dot(v,1:length(s))/sum(v);m==int(m)?join([s[1:m-1],s[m],s[m+1:end]]," "):s*" DOES NOT BALANCE")

This creates an unnamed function that accepts a string as input and returns a string. To call it, give it a name, e.g. f=s->....

We treat the word like a one-dimensional system for which we need to find the center of mass. The center of mass is computed as the dot product of the masses with their locations, divided by the total mass of the system. If the computed center is an integer, it corresponds to one of the letters in the word. Otherwise the word doesn't balance.

Ungolfed + explanation:

function f(s)
  # Create a vector of ASCII code points -- these are the "masses"
  v = [int(i)-64 for i in s]

  # Compute the center of mass, taking the locations to be the indices
  m = dot(v, 1:length(s)) / sum(v)

  # Check whether the center corresponds to a letter's position
  if m == int(m)
    join([s[1:m-1], s[m], s[m+1:end]], " ")
  else
    m * " DOES NOT BALANCE"
  end
end

Examples:

julia> f("WRONG")
"WRONG DOES NOT BALANCE"

julia> f("STEAD")
"S T EAD"

julia> f("CONSUBSTANTIATION")
"CONSUBST A NTIATION"

5

PHP, 249 174 bytes

Takes one command-line argument.

<?for($i=-$l=strlen($w=$argv[1]);$i++;){for($k=$q=0;$l>$k;)$q+=($i+$k)*(ord($w[$k++])-64);$q?:exit(substr($w,0,-$i)." {$w[-$i]} ".substr($w,1-$i));}echo"$w DOES NOT BALANCE";

Initial attempt:

<?function r($a){for($i=$q=0;strlen($a)>$i;){$q+=(ord($a[$i])-64)*++$i;}return$q;}for($i=0;$i++<strlen($w=$argv[1]);)(strlen($w)<2?exit($w):(r(strrev($a=substr($w,0,$i)))==r($b=substr($w,$i+1)))?exit("$a {$w[$i++]} $b"):0);echo"$w DOES NOT BALANCE";

4

Haskell, 161 135 bytes

a#b=a*(fromEnum b-64)
v=sum.zipWith(#)[1..]
h![]=h++" DOES NOT BALANCE"
h!(x:y)|v(reverse h)==v y=h++' ':x:' ':y|1<2=(h++[x])!y
f=([]!)

Usage example:

*Main> putStr $ unlines $ map f ["CONSUBSTANTIATION","WRONGHEADED","UNINTELLIGIBILITY","SUPERGLUE"]
CONSUBST A NTIATION
WRO N GHEADED
UNINTELL I GIBILITY
SUPERGLUE DOES NOT BALANCE

How it works: f calls the helper function ! which takes two parameters, the left and right part of the word at a given position. It stops if both parts have equal weight (function v) or calls itself recursively with the first letter of the right part moved to the left. It ends with the DOES NOT BALANCE message if the right part is empty.


4

C, 183 134 bytes

h,i,a=1;c(char*s){for(;s[i++]&&a;)for(a=h=0;s[h];)a+=(s[h]-64)*(h++-i);printf(a?"%.*s DOES NOT BALANCE":"%.*s %c %s",i,s,s[--i],s+i);}

New Version Explained:

Like the other two entries, it makes use of constant addition on one side and subtraction on the other to hopefully reach zero which is the indication of balance. My original output is reused from the first answer, albeit slightly modified.

l,h,i,a,b;c(char*s){for(l=strlen(s);h++<l&&(a^b|!a);)for(i=a=b=0;i<l;i++)i==h?a=b,b=0:(b+=(s[i]-64)*abs(i-h));printf(a==b?"%.*s %c %s":"%.*s DOES NOT BALANCE",a==b?h:l,s,s[--h],s+h);}

Old Version Explained:

The first loop (h) is the main iterator for the length of the string. The second loop (i) accumulates (b) until h==i. Once that happens, (b) is stored in (a), reset to 0, and then continues until the end of the string is reached where (a) is compared to (b). If there's a match, the main iterator's loop is broken and the output is printed.


3

Ruby 175

F=->s{v=->s{(0...s.size).map{|i|(i+1)*(s[i].ord-64)}.inject :+}
r="#{s} DOES NOT BALANCE"
(0...s.size).map{|i|b,a=s[0...i],s[i+1..-1]
v[b.reverse]==v[a]&&r=b+" #{s[i]} "+a}
r}

Test it online: http://ideone.com/G403Fv

This is a pretty straightforward Ruby implementation. Here's the readable program:

F=-> word {
 string_value = -> str {
  (0...str.size).map{|i|(i+1) * (str[i].ord - 64)}.inject :+
 }

 result = "#{word} DOES NOT BALANCE"

 (0...word.size).map {|i|
  prefix, suffix = word[0...i], word[i+1..-1]
  if string_value[prefix.reverse] == string_value[suffix]
   result = prefix + " #{word[i]} " + suffix
  end
 }

 result
}

3

R, 190 bytes

As an unnamed function. I think I can get a few more, but that'll have to wait.

function(A){D=colSums(B<-(as.integer(charToRaw(A))-64)*outer(1:(C=nchar(A)),1:C,'-'));if(!length(E<-which(B[,D==0]==0)))cat(A,'DOES NOT BALANCE')else cat(substring(A,c(1,E,E+1),c(E-1,E,C)))}

Ungolfed a bit with brief explanation

function(A){
D=colSums( #column sums of the outer function * character values
  B<-(
    as.integer(charToRaw(A))-64)  # character values
    * outer(1:(C=nchar(A)),1:C,'-') # matrix of ranges eg -3:2, -1:4, etc
    )
if(!length(
  E<-which(B[,D==0]==0) # where the colsum = 0, get the index of the zero
  ))
  cat(A,'DOES NOT BALANCE')
else 
  cat(substring(A,c(1,E,E+1),c(E-1,E,C))) #cat the substrings
}

It doesn't put a newline at the end.

Test run

> f=
+ function(A){D=colSums(B<-(as.integer(charToRaw(A))-64)*outer(1:(C=nchar(A)),1:C,'-'));if(!length(E<-which(B[,D==0]==0)))cat(A,'DOES NOT BALANCE')else cat(substring(A,c(1,E,E+1),c(E-1,E,C)))}
> 
> f('CONSUBSTANTIATION')
CONSUBST A NTIATION
> f('WRONGHEADED')
WRO N GHEADED
> f('UNINTELLIGIBILITY')
UNINTELL I GIBILITY
> f('SUPERGLUE')
SUPERGLUE DOES NOT BALANCE
> 

2

C, 142 bytes

Credit to some user for beating me to it :)

i,l=1,j;g(char*v){for(;v[i]&&l;++i)for(j=l=0;v[j];++j)l+=(i-j)*(v[j]-64);printf(l?"%.*s DOES NOT BALANCE":"%.*s %c %s",l?i:--i,v,v[i],v+i+1);}

1

Java, 240 bytes

String b(String s){for(int i=-1,a=s.length(),l=0,r,m;++i<a;){for(r=i;--r>=0;l+=(s.charAt(r)-64));for(m=r=0;++m+i<a;r+=(s.charAt(m+i)-64)*m);if(l==r)return s.substring(0,i)+" "+s.charAt(i)+" "+s.substring(i+1);}return s+" DOES NOT BALANCE";}
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.