Jak mały może być?


42

Zaczynając od dodatniej liczby całkowitej N , znajdź najmniejszą liczbę całkowitą N ', którą można obliczyć, wielokrotnie dzieląc N przez jedną z jej cyfr (w podstawie-10). Każda wybrana cyfra musi być dzielnikiem N większym niż 1 .

Przykład 1

Oczekiwany wynik dla N = 230 to N '= 23 :

230/2 = 115, 115/5 = 23

Przykład nr 2

Oczekiwany wynik dla N = 129528 to N '= 257 :

129528/8 = 16191, 16191/9 = 1799, 1799/7 = 257

Uważaj na nieoptymalne ścieżki!

Moglibyśmy zacząć od 129528/9 = 14392 , ale nie prowadziłoby to do najmniejszego możliwego wyniku. Najlepsze, co możemy zrobić, jeśli najpierw podzielimy przez 9, to:

129528/9 = 14392, 14392/2 = 7196, 7196/7 = 1028, 1028/2 = 514 -> źle!

Zasady

 • Dane wejściowe można przyjmować w dowolnym rozsądnym formacie (liczba całkowita, ciąg, tablica cyfr, ...).
 • To jest , więc wygrywa najkrótsza odpowiedź w bajtach!

Przypadki testowe

1     --> 1
7     --> 1
10    --> 10
24    --> 1
230    --> 23
234    --> 78
10800   --> 1
10801   --> 10801
50976   --> 118
129500  --> 37
129528  --> 257
8377128  --> 38783
655294464 --> 1111

1
Zastanawiam się, czy ta seria (1, 1, ..., 10, 11, 1, 13, ..., 1, ...) ma wpis OEIS
Draco18s,

Nie (jeszcze), AFAICS.
GNiklasch

Odpowiedzi:


11

Haskell , 67 61 bajtów

f n=minimum$n:[f$div n d|d<-read.pure<$>show n,d>1,mod n d<1]

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie:

 • read.pure<$>show nprzekształca całkowitą liczbę wejściową nw listę cyfr.
 • Dla każdej cyfry dz tej listy sprawdzamy d>1i mod n d<1, czy to ddzieli n.
 • Jeżeli kontrole są skuteczne, dzielimy nprzez di rekurencyjnie zastosowanie f: f$div n d.
 • W sumie daje to listę minimalnych liczb całkowitych ze wszystkich poddrzew n.
 • Ponieważ lista może być pusta, dołączamy ndo niej i zwracamy minimumlistę.

11

Galaretka , 8 bajtów

÷DfḶ߀Ṃo

Wypróbuj online!

Alternatywna wersja, znacznie szybsza, 9 bajtów

÷DfÆḌ߀Ṃo

Wypróbuj online!

Jak to działa

÷DfḶ߀Ṃo Main link. Argument: n

 D    Decimal; yield the digits of n.
÷     Divide n by each of its digits.
  Ḷ   Unlength; yield [0, ..., n-1].
 f    Filter; keep quotients that belong to the range.
  ߀  Recursively map this link over the resulting list.
   Ṃ  Take the minimum. This yields 0 if the list is empty.
    o Logical OR; replace 0 with n.


5

Rubin ,52 47 bajtów

Rywalizacja o grupę języków nieegzotycznych! (Uwaga: dobrym pomysłem, jeśli nie golfem, jest dodanie .uniqpóźniej, .digitsponieważ wszystkie podobne gałęzie mają podobne wyniki)

f=->n{n.digits.map{|x|x>1&&n%x<1?f[n/x]:n}.min}

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

f=->n{   # Function "f" n ->
  n.digits # n's digits (in reverse order (<- doesn't matter))
      # fun fact: all numbers always have at least one digit
  .map{|x|# Map function for every digit "x" ->
    x>1&&  # x is 2-9 and
    n%x<1  # n mod x == 0, or, "n is divisible by x"
    ? f[n/x] # then recursively find smallest of f[n/x]
    : n   # otherwise: n (no shortest path in tree)
   }.min # Smallest option out of the above
      # if we reach a dead end, we should get n in this step
}

Czy możesz x<2|n%x?n:f[n/x]zapisać dwa lub trzy bajty (w zależności od tego, czy potrzebujesz jednego |czy dwóch)?
Neil,

@Neil Niestety, ruby ​​traktuje value%zerojak dzielenie przez zero, więc zwarcie nie zadziała. Ponadto 0jest prawdziwą wartością w rubinie (jedynymi wartościami falsey są fałsz i zero).
Unihedron

Czy to zadziałałoby z dwoma ||s?
Neil

Nie, ponieważ 0 jest uważane za prawdziwe, byłoby tak >0, ale wtedy jest to ta sama liczba znaków.
Unihedron

Przepraszam, nie widzę, skąd 0pochodzi, jeśli nie używasz |?
Neil

5

Common Lisp , 136 bajtów

(defun f(n)(apply 'min(or(loop for z in(map'list #'digit-char-p(write-to-string n))if(and(> z 1)(<(mod n z)1))collect(f(/ n z)))`(,n))))

Wypróbuj online!

Wersja do odczytu:

(defun f (n)
 (apply 'min
     (or (loop for z in (map 'list
                 #'digit-char-p
                 (write-to-string n))
          if (and (> z 1)
              (< (mod n z) 1))
          collect (f (/ n z)))
       `(,n))))

3
Witamy w PPCG!
Laikoni

@Laikoni dzięki! Nie jest to najmniejsze zgłoszenie, ale wciąż całkiem fajne
Traut

@Laikoni mój błąd, naprawiony. Dziękuję Ci!
Traut

@Arnauld dzięki za zauważenie! Poprawiłem fragment kodu i zmieniłem link.
Traut

@Laikoni rzeczywiście! Sprowadziłem to do 205b.
Traut


4

Wolfram Language (Mathematica) , 44 bajty

-7 bajtów dzięki Misze Ławrow.

Min[#0/@(#/IntegerDigits@#⋂Range[#-1]),#]&

Wypróbuj online!


1
Nieco golfistą jest to 44-bajtowe rozwiązanie oparte na użyciu postaci Intersection. Ale są duże przypadki, których nie może już obsłużyć, ponieważ kończy się generowanie pamięci Range[#-1].
Misza Ławrow

1
Możemy użyć Most@Divisors@#zamiast, Range[#-1]aby uniknąć problemu z pamięcią, ale wynik to 49 bajtów .
Misza Ławrow

4

JavaScript (Firefox 30-57), 49 bajtów

f=n=>Math.min(...(for(c of''+n)c<2|n%c?n:f(n/c)))

Wersja kompatybilna z ES6, 52 bajty:

f=n=>Math.min(...[...''+n].map(c=>c<2|n%c?n:f(n/c)))
<input type=number oninput=o.textContent=f(this.value)><pre id=o>

Początkowo próbowałem odfiltrować niepotrzebne cyfry, ale okazało się, że są nieco dłuższe przy 54 bajtach:

f=n=>Math.min(n,...(for(c of''+n)if(c>1&n%c<1)f(n/c)))

3

Kotlin , 100 99 bajtów

fun f(i:Int):Int{return i.toString().map{it.toInt()-48}.filter{it>1&&i%it<1}.map{f(i/it)}.min()?:i}

Upiększony

fun f(i:Int):Int{
  return i.toString()
    .map { it.toInt()-48 }
    .filter { it >1 && i % it < 1}
    .map { f(i/it) }
    .min() ?: i
}

Test

fun f(i:Int):Int{return i.toString().map{it.toInt()-48}.filter{it>1&&i%it<1}.map{f(i/it)}.min()?:i}

val tests = listOf(
    1 to 1,
    7 to 1,
    10 to 10,
    24 to 1,
    230 to 23,
    234 to 78,
    10800 to 1,
    10801 to 10801,
    50976 to 118,
    129500 to 37,
    129528 to 257,
    8377128 to 38783,
    655294464 to 1111)

fun main(args: Array<String>) {
  for ( test in tests) {
    val computed = f(test.first)
    val expected = test.second
    if (computed != expected) {
      throw AssertionError("$computed != $expected")
    }
  }
}

Edycje


3

Galaretka , 15 bajtów

ÆDḊfD
:Ç߀µÇ¡FṂ

Wypróbuj online!

Muszę przyznać, że ߀część została zapożyczona z odpowiedzi Erika . Reszta jest opracowywana osobno, częściowo dlatego, że nawet nie rozumiem, jak reszta tej odpowiedzi i tak działa: P.

Jak to działa?

ÆDḊfD ~ Helper link (monadic). I'll call the argument N.

ÆD  ~ Take the divisors.
 Ḋ  ~ Dequeue (drop the first element). This serves the purpose of removing 1.
  fD ~ Take the intersection with the decimal digits.

:Ç߀µÇ¡FṂ ~ Main link.

 Ç    ~ Apply the helper link to the first input.
:     ~ And perform element-wise integer division.
   Ç¡  ~ If the helper link applied again is non-empty*, then...
 ߀µ   ~ Apply this link to each (recurse).
    FṂ ~ Flatten and get the maximum.

* Jestem mile zaskoczony, że ¡tak działa na listach, ponieważ jego normalne znaczenie stosuje się n razy .

Po tym, jak Dennis wyjaśnił, dlaczego ߀nie potrzebuje warunkowego, mamy tę 12-bajtową lub jego 8-bajtową wersję: P.


3

R , 101 98 bajtów

f=function(x,e=(d=x%/%10^(0:nchar(x))%%10)[d>1])"if"(sum(y<-which(!x%%e)),min(sapply(x/e[y],f)),x)

Wypróbuj online!

Tona bajtów idzie na wyodrębnianie cyfr, a które dzielą x; być może konieczne jest inne podejście.


3

Excel Vba, 153 bajty

Pierwszy w historii golf golfowy w jedynym znanym mi języku :( Niezbyt przyjazny golfowi ...

Function S(X)
S = X
For I = 1 To Len(CStr(X))
A = Mid(X, I, 1)
If A > 1 Then If X Mod A = 0 Then N = S(X / A)
If N < S And N > 0 Then S = N
Next I
End Function

Zadzwoń tak:

Sub callS()

result = S(655294464)

MsgBox result

End Sub

Nie mam pojęcia, gdzie to sprawdzić online.


1
Witamy w PPCG! I naprawdę nie wiem, ale podejrzewam, że VBA można zastąpić And N > 0 z N = Sdnia poprzedniego wiersza. (Ponadto, gdybym miał sposób to przetestować, moim pierwszym instynktem byłoby sprawdzenie, czy którekolwiek ze spacji można usunąć.)
Ørjan Johansen,

2

APL (Dyalog) , 33 bajty

{⍬≡do/⍨0=⍵|⍨o1~⍨⍎¨⍕⍵:⍵⋄⌊/∇¨⍵÷d}

Wypróbuj online!

W jaki sposób?

⍎¨⍕⍵ - chwyć cyfry n

1~⍨- z wyłączeniem 1s

o/⍨ - Filtruj według

0=⍵|⍨o- podzielność nprzez cyfrę

⍬≡...:⍵ - jeśli pusty, wróć n

⌊/ - w przeciwnym razie zwróć minimum

∇¨ - rekurencja dla każdej liczby w

⍵÷d- podział nwedług każdej z cyfr odfiltrowanych powyżej
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.