Zrób super akrostyk


35

tło

Świętujemy wydanie Dyalog APL 16.0 , w którym rozwiązaniem tego problemu jest {⊢⌺(≢⍵)⊢⍵}wyjaśnienie

Zadanie

Biorąc pod uwagę drukowalny ciąg ASCII o nieparzystej długości n , utwórz kwadrat n × n ze sznurkiem wyśrodkowanym poziomo, zduplikowanym, aby wyśrodkować go w pionie, oraz z akrostykami tego samego ciągu w każdym rzędzie i kolumnie. Zauważ, że wszystkie oprócz wyśrodkowanych łańcuchów zostaną odcięte, aby zachować rozmiar kwadratu n × n .

Wyjaśnienie twojego kodu będzie mile widziane.

Zasady

 1. Możesz mieć końcowe białe znaki i znaki nowej linii (dotyczy to również trójkąta w prawym dolnym rogu)
 2. Możesz zwrócić listę ciągów znaków

Przykład przy użyciu ciągu ABXCD:

 • n wynosi 5. Najpierw narysujemy dwa wyśrodkowane ciągi, jeden poziomy i jeden pionowy:

  ┌─────┐
  │ A │
  │ B │
  │ABXCD│
  │ C │
  │ D │
  └─────┘
  

  (Dodano ramkę ograniczającą 5 × 5 dla przejrzystości)

 • Następnie umieszczamy wszystkie możliwe akrostyki, poziomo i pionowo:

      ZA
     AB
   ┌─────┐
   │ ABX│CD
   │ ABXC│D
   │ABXCD│
   A│BXCD │
  AB│XCD │
   └─────┘
    Płyta CD
    re
  
 • Na koniec zwracamy tylko to, co znajduje się w obwiedni:

   ABX
   ABXC
  ABXCD
  BXCD 
  XCD 
  

Przypadki testowe

World:

 Wor
 Worl
World
orld
rld

mississippi:

   missis
  mississ
  mississi
 mississip
 mississipp
mississippi
ississippi
ssissippi
sissippi
issippi
ssippi

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis:

           Pneumonoultramicroscopi
           Pneumonoultramicroscopic
          Pneumonoultramicroscopics
          Pneumonoultramicroscopicsi
         Pneumonoultramicroscopicsil
         Pneumonoultramicroscopicsili
        Pneumonoultramicroscopicsilic
        Pneumonoultramicroscopicsilico
       Pneumonoultramicroscopicsilicov
       Pneumonoultramicroscopicsilicovo
      Pneumonoultramicroscopicsilicovol
      Pneumonoultramicroscopicsilicovolc
     Pneumonoultramicroscopicsilicovolca
     Pneumonoultramicroscopicsilicovolcan
    Pneumonoultramicroscopicsilicovolcano
    Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoc
   Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoco
   Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanocon
  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconi
  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconio
 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconios
 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosi
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
neumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
eumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
umonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
monoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
onoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
noultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
oultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
ultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
ltramicroscopicsilicovolcanoconiosis
tramicroscopicsilicovolcanoconiosis
ramicroscopicsilicovolcanoconiosis
amicroscopicsilicovolcanoconiosis
microscopicsilicovolcanoconiosis
icroscopicsilicovolcanoconiosis
croscopicsilicovolcanoconiosis
roscopicsilicovolcanoconiosis
oscopicsilicovolcanoconiosis
scopicsilicovolcanoconiosis
copicsilicovolcanoconiosis
opicsilicovolcanoconiosis
picsilicovolcanoconiosis
icsilicovolcanoconiosis

Podziękowanie

Dzięki dzaima , Leaky Nun , Mr. Xcoder za wszystko oprócz samej idei tego wyzwania.


1
Czy trójkąt spacji w prawym dolnym rogu musi być uwzględniony czy nie?
flawr

1
@flawr PO: może
ADAM

Odpowiedzi:5

MATL , 8 bajtów

nXyPGZ+c

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

n  % Implicit input. Number of elements
Xy  % Identity matrix of that size
P  % Flip vertically
G  % Push input again
Z+  % 2D convolution, maintaining size
c  % Convert to char (char 0 is displayed as space). Implicitly display

1
Kto pomyślał, że chciałbym tę odpowiedź: D
flawr

1
@flawr Tak, kto by pomyślał
Luis Mendo

4

Siatkówka , 70 59 bajtów

.
$.'$* $_$.`$* ¶
(?=((....))+)(?<-1>.)+(.*?)(?<-2>.)+¶
$3¶

Wypróbuj online! Edycja: Zapisano 11 bajtów przy pewnej pomocy @MartinEnder. Objaśnienie: Pierwszy etap powtarza dane wejściowe dla każdego znaku, wypełniając je odpowiednio w każdej linii, aby uzyskać ścinanie. Ostatni etap usuwa następnie 25% z każdej strony, aby uzyskać pożądany rezultat.


Myślę, że miałem 59 wcześniej. Nie mam teraz czasu na wykopywanie szczegółów, ale zasadniczo w pierwszym etapie po prostu uzupełniałem dane wejściowe n/2spacjami po lewej i prawej stronie (używając czegoś w rodzaju (..)+.-> $#1$* $&$#1$*ze spacją końcową), a następnie po prostu zrobiłem miejsce, w !&`...którym dokładnie ...pasują znaki. nn
Martin Ender

Twoje podejście można przynajmniej skrócić do 63: tio.run
Martin Ender

@MartinEnder Dzięki, i grałem w golfa jeszcze 4 bajty!
Neil

Potrzebujesz drugiego $*sp?
CalculatorFeline,

@CalculatorFeline Tak, muszę wszystkich liniach być tej samej długości, więc mogę podzielić przez 4.
Neil

3

Java 8, 120 103 bajtów

s->{int l=s.length(),i=l/2;for(;i-->0;s=" "+s+" ");for(;++i<l;System.out.println(s.substring(i,l+i)));}

-17 bajtów dzięki @ OlivierGrégoire .

Wyjaśnienie:

Wypróbuj tutaj.

s->{           // Method with String parameter and no return-type
 int l=s.length(),    // Length of the input-String
   i=l/2;       // Temp index-integer (starting at halve the length floored)
 for(;i-->0;       // Loop (1) from `l/2` to 0 (exclusive)
  s=" "+s+" "      //  Add spaces before and after the input-String
 );           // End of loop (1)
             // (If the input was "World", it is now " World ")
 for(;++i<l;       // Loop (2) from 0 to `l` (exclusive)
  System.out.println(  //  Print:
   s.substring(i,   //  Substring of the modified input from `i`
          l+i) //  to `l+i` (exclusive)
  )           //  End of print
 );           // End of loop (2)
}             // End of method

i=l/2+1i i-->1i for(;i<lzapisać bajt.
Olivier Grégoire

1
I ... całkowicie golfa: s->{int l=s.length(),i=l/2;while(i-->0)s=" "+s+" ";while(++i<l)System.out.println(s.substring(i,l+i));}(103 bajty). Jedyną znaczącą zmianą jest to, że ciąg ze spacjami jest generowany raz na zawsze zamiast „w locie” (i oczywiście wydruk zamiast powrotu).
Olivier Grégoire,

3

Haskell, 64 62 bajtów

f s|l<-length s=take l$take l<$>scanr(:)""(([2,4..l]>>" ")++s)

Wypróbuj online! Jak to działa:

l<-length s        -- let l be the length of the input string

   ([2,4..l]>>" ")   -- take l/2 spaces and
           ++s -- append s
  scanr(:)""      -- make a list of the inits of the above string, e.g.
             -- " world" -> [" world"," world","world","orld"...]
 take l <$>       -- take the first l chars of each string
take l          -- and the first l strings

3

SWI Prolog, 234 bajty

h(_,0,_,_,[]).
h(T,N,S,L,[H|U]):-sub_string(T,S,L,_,H),M is N-1,A is S+1,h(T,M,A,L,U).
s(T,R):-string_length(T,L),findall('_',between(1,L,_),A),string_chars(B,A),
          string_concat(B,T,C),string_concat(C,B,D),S is L-((L-1)/2),h(D,L,S,L,R).

Może spróbuj online tutaj: http://swish.swi-prolog.org/p/hEKigfEl.pl

NB.

 1. Ostatnia linia to jedna długa linia, dodałem tutaj podział linii i spacje, aby uniknąć poziomego paska przewijania w tej odpowiedzi.
 2. Pytanie dotyczy spacji do wypełnienia, ale Swish online nie pokazuje ich czysto z powodu interakcji renderowania HTML, musisz zobaczyć źródło w narzędziach programistycznych przeglądarki, aby sprawdzić, czy są obecne (są). Zmieniłem padding _tutaj, ponieważ pokazuje, że działa i nie wpływa na liczbę bajtów.

Przykłady uruchomione w Swish:

Przypadki testowe

Podejdź, w zasadzie pierwszą rzeczą, którą w ogóle mógłbym zrobić, a niewątpliwie wykwalifikowany użytkownik Prologu mógłby go znacznie skrócić:

 • Biorąc pod uwagę ciąg długości L, dane wyjściowe będą miały L linii, a każda linia będzie miała długość L znaków, więc „L” często się pojawia. Odliczanie od L do 0 dla liczby linii, L dla długości podciągu dla każdej linii.
 • Utwórz łańcuch dopełniania o długości L spacji (podkreślenia), dodaj go do obu końców łańcucha wejściowego, ponieważ jest to prosta długość, która z pewnością będzie wystarczająca do wypełnienia.
 • Obliczyć początkowe przesunięcie na ten ciąg o trzech długościach i powtórzyć, generując podciąg za każdym razem, na listę wyników.

Wyjaśniony i skomentowany kod (może się nie uruchomić), odczytany z superacrostic()dołu, następnie helper()główny korpus, a następnie helper()przypadek podstawowy:

% helper function recursive base case, 
% matches when counter is 0, other input has any values, and empty list 'output'.
helper(_,0,_,_,[]). % helper function recursively generates substrings
% matching a padded input Text, a line Counter
% a substring starting Offset, a line Length,
% and an output list with a Head and a Tail
helper(Text, Counter, Offset, LineLength, [Head|Tail]):-

  sub_string(Text, Offset, LineLength, _, Head),  % The list Head matches
                           % a substring of Text starting 
                           % from Offset, of LineLength chars 
                           % and

  NextCounter is Counter-1,             % decrement the Counter

  NextOffset is Offset+1,              % increment the offset

  helper(Text, NextCounter, NextOffset, LineLength, Tail). % Recurse for list Tail% Result is a superacrostic for an input string Text, if
superacrostic(Text, Result):-
  string_length(Text, Length),          % Length is length of input, 
                          % Text = 'ABXCD', Length = 5
                          % and

  findall('_',between(1,Length,_),PaddingList), % PaddingList is a list of padding
                          % chars Length items long, 
                          % ['_', '_', '_', '_', '_']
                          % and

  string_chars(PaddingString, PaddingChars),   % PaddingString is the string from 
                          % joining up that list of chars
                          % '_____'
                          % and

  string_concat(PaddingString, Text, Temp),   % Temp is Text input with a
                          % padding prefix
                          % Temp = '_____ABXCD'
                          % and

  string_concat(Temp, PaddingString, PaddedText), % PaddedText is Temp with 
                          % a padded suffix
                          % Temp = '_____ABXCD_____'
                          % and


  S is Length - ((Length - 1) / 2),       % Starting offset S for the substring
                          % is just past the padding,
                          % then half the input length back
                          % '_____ABXCD_____'
                          %   |
                          % to start the first line,
                          % and


  helper(PaddedText, Length, S, Length, Result). % Result is the list generated from 
                          % the helper function, 

  % to recurse Length times for that many output rows, S starting offset, 
  % Length linelength, and Result 'output'.

2

05AB1E , 11 bajtów

g;úIvDIg£,À

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

g;ú      # prepend len(input)/2 spaces to input
  Iv     # for each char of input do
   D    # duplicate current string
   Ig£   # take the first len(input) chars
     ,  # print
     À  # rotate the string to the left


2

APL (Dyalog Unicode) , 10 znaków = 22 bajty

{⊢⌺(≢⍵)⊢⍵}

Wypróbuj online!

{} Anonimowa funkcja, w której argument jest reprezentowany przez

 podać objęty obszar, kiedy

⌺() Przesuwając szablon wielkości

   długość

   argument

 na

 argument

Działa to tak, że każdy znak tworzy środek łańcucha o tej samej długości co dane wejściowe, dopełniając w lewo lub w prawo w razie potrzeby. Weź np . ABXCD:

Ciąg ma pięć znaków, więc szablon będzie miał „otwór” o szerokości pięciu znaków.

┌──↓──┐     Wzornik z otworu środkowego znacznika
│ ABX│CD   puszczeniu Asię w środku
 │ ABXC│D   , a następnie B
  │ABXCD|   itp
  A|BXCD | 
  AB|XCD  |
    └──↑──┘ pozycji końcowej wzornik2

JavaScript (ES8), 66 63 62 bajtów

Zwraca tablicę.

s=>[...s].map((_,x)=>s.padStart(l*1.5).substr(x,l),l=s.length)

Spróbuj

o.innerText=(f=
s=>[...s].map((_,x)=>s.padStart(l*1.5).substr(x,l),l=s.length)
)(i.value="Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis").join`\n`;oninput=_=>o.innerText=f(i.value).join`\n`
<input id=i><pre id=o>


Wyjaśnienie

s=>

Anonimowa funkcja przyjmująca ciąg jako argument za pomocą parametru s.

[...s]

Podziel ciąg na tablicę pojedynczych znaków.

l=s.length

Uzyskaj długość ciągu i przypisz go do zmiennej l.

.map((_,x)=>                    )

Odwzoruj tablicę, przepuszczając każdy element przez funkcję, gdzie xjest indeks bieżącego elementu.

s.padStart(l*1.5)

Dla każdego elementu zwróć oryginalny ciąg znaków z odstępami poprzedzonymi, aż jego długość będzie 1,5 raza większa niż jego pierwotna długość.

.substr(x,l)

Uzyskaj podciąg długości lzaczynający się od indeksu bieżącego elementu.


2

V , 14 , 11 bajtów

òlÙxHÄ$x>>ê

Wypróbuj online!

3 bajty zapisane dzięki @nmjmcman!

Hexdump:

00000000: f26c d978 48c4 2478 3e3e ea       .l.xH.$x>>.

Oryginalne podejście (18 bajtów):

ø..
Duu@"ñLÙxHÄ$x>

Wyjaśnienie:

ò      " Recursively:
 l     "  Move one char to the right (this will break the loop if we move too far
 Ù     "  Duplicate this line down
  x    "  Delete the first character on this line
  H    "  Move to the first line
   Ä   "  Duplicate this line up
   $   "  Move to the end of this line
    x  "  And delete a character
    >> "  Put one space at the beginning of this line
     ê "  And move to this column on the last line
      " (implicit) ò, end the loop.

Zaoszczędź kilka bajtów: wypróbuj online!
nmjcman101,

@ nmjcman101 Ah, to genialne! Zupełnie o tym zapomniałem ê. Dzięki :)
DJMcMayhem

2

PowerShell Core , 68 bajtów

0..($L=($a="$args").Length-1)|%{-join(' '*($L/2)+$a)[($_..($_+$L))]}

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie bez golfa

# Input string ABXCD
# -> indexes 0,1,2,3,4 string indexing and num of output lines.
# -> Pad with half-len of spaces __ABXCD.
# -> sliding window array of chars:
# __ABXCD
# |  |    0..4
# |  |   1..5
#  |  |   2..6
#  |  |  3..7  (selecting indexes past the end returns $nulls, no error)
#   |  |  4..8

# joining those chars into a line


$Text = "$args"              # script args array to string.
$L  = $Text.Length - 1          # useful number

$Offsets = 0..$L              # range array 0,1,2,3,.. to last offset

$Offsets | ForEach-Object {        # Offsets doubles as number of output lines

  $LinePadding = ' ' * ($L / 2)     # lead padding string __
  $PaddedText = $LinePadding + $Text  # -> __ABXCD

  $Chars = $_..($_+$L)          # windows 0..4, then 1..5, then 2..6, etc.
  $Line = $PaddedText[$Chars]      #_,_,A,B,X then _,A,B,X,C then A,B,X,C,D etc.

  -join $Line              # __ABX then _ABXC then ABXCD etc.

}

1
Chcesz się odłączyć od przyłączenia [($_..($_+$L))]?
root

@root krótka odpowiedź, (nie pasuje do sprzężenia, robi to, -join ($Padding + $Text)[0,1,2,3,4]aby wybrać kilka znaków z wypełnionego łańcucha dla linii wyjściowej i połączyć je w łańcuch, aby być krótszym sposobem .SubString(). i generuje padding w miejscu i zakres znaków w miejscu. Do mojej odpowiedzi dodano pełne wyjaśnienie niemiłosiernego.
TessellatingHeckler

2

Japt , 19 17 14 bajtów

Zaoszczędź 5 bajtów dzięki @ETHproductions i @Shaggy

¬£iSp½*Ul¹tYUl

Przetestuj online! -Rdodano flagę, aby dołączyć do nowej linii (cele widoczności)

Wyjaśnienie

¬£iSp½*Ul¹tYUl
        U = Implicit input
¬        Split the input into an array of chars
 £       Map; At each char:
 i        Insert:
  S        Space " "
  p        repeated(
   ½*Ul      .5 * U.length times 
     ¹     )
     t    Substring(
      Y     Index,
      Ul    U.length) 

1
Generowanie powinno być znacznie krótsze Sp½*Ul, ale nie sądzę, aby istniał jeden bankomat ... BTW, zwykle możesz zmienić sXX+Yna tXY( s == .slice, t == .substr)
ETHprodukcje

@ETHproductions O tak, dzięki!
Oliver,


Lub, widząc, że zwracanie tablicy jest dozwolone, 14 bajtów .
Shaggy


1

Galaretka , 11 bajtów

LH⁶ẋ;ṫJḣ€LY

Wypróbuj online!

Jak to działa

LH⁶ẋ;ṫJḣ€LY  "ABXCD"
L       5
 H      2.5
 ⁶ẋ     " "
  ;     " ABXCD"
   ṫJ    [" ABXCD"
        " ABXCD"
        "ABXCD"
        "BXCD"
        "XCD]
    ḣ€L  [" ABX"
        " ABXC"
        "ABXCD"
        "BXCD"
        "XCD]
      Y " ABX
        ABXC
        ABXCD
        BXCD
        XCD"

1

QBIC , 32 bajty

_L;|A=space$(a'\`2)+A[a|?_sA,b,a  

Człowieku, nadszedł czas, abym dodał space$do QBIC ...

Wyjaśnienie

 ;       Read a cmd line parameter as A$
_L |      And take its length as 'a'
A=space$    Set A$ to a number of spaces
(a'\`2)      equal to its own length halved
+A        prepended to itself
[a|       FOR b= 1 to the length of A$
?_sA,b,a    Print a substring of our space-padded A$, starting at the b'th character, running for a chars

Przykładowy przebieg

Command line: acknowledgement
    acknowle
   acknowled
   acknowledg
  acknowledge
  acknowledgem
 acknowledgeme
 acknowledgemen
acknowledgement
cknowledgement
knowledgement
nowledgement
owledgement
wledgement
ledgement
edgement

1

Mathematica, 88 bajtów

T=Table;Column@Reverse@T[T[" ",i]<>StringDrop[s=#,-i],{i,d=-⌊StringLength@s/2⌋,-d}]&

1

Haskell , 86 70 bajtów

To (wciąż) jest o wiele za długie, ale dziękuję @bartavelle za przypomnienie mi, że generowanie listy ciągów jest również dopuszczalne!

f s|m<-div(length s)2=take(2*m+1).(`drop`((*>)s" "++s))<$>[m+1..3*m+1]

Wypróbuj online!


Miałem tylko 82 lata: wypróbuj online!
bartavelle

@bartavelle To nie wygląda dobrze. Twoja prawa strona nie jest posiekana.
Adám

Tak, wprowadziłem błąd! Możesz trochę zyskać, upuszczając konkat: Wypróbuj online!
bartavelle

A dzięki siekaniu jest 84, dzięki czemu twoje podejście jest lepsze! Wypróbuj online!
bartavelle

Możesz zaoszczędzić znacznie więcej, ponieważ nie musisz zwracać ani jednego łańcucha, listy łańcuchów też są OK!
bartavelle


1

PowerShell , 133 119 bajtów

$a="$args";$L=$a.Length;$m=($L+1)/2;$s=" "*($m-1)+$a+" "*($m-1);for($h=0;$h-lt$L;$h++){$r="";0..$L|%{$r+=$s[$_+$h]};$r}

Wypróbuj online!

Bez golfa

$a="$args"
$L=$a.Length            # the length of the input
$m=($L + 1) / 2           # the midpoint of the input
$s=" " * ($m-1) + $a + " " * ($m-1) # create a string using the input and padded on both sides with spaces

for($h=0;$h -lt $L;$h++) {     # the height, matching the length of the input
  $r=""              # init/reset the output string

  0..$L | % {           # number range to represent each character in the string
    $r+=$s[$_+$h]        # append the output string with the next character
  }

  $r               # write the output
}

1
Niezła odpowiedź! Witamy na stronie. :)
DJMcMayhem

1

Python 2 ,76 74 73 bajty

-1 dzięki @FelipeNardiBatista

Oczywiście nie tak krótki jak druga odpowiedź w Pythonie, ale warto wypróbować zupełnie inną metodę:

n=input();x=len(n)
for i in range(x):print((2*x-~i)*' '+n)[x+x/2:2*x+x/2]

Wypróbuj online! (z wersją 74-bajtową)

Najpierw generuje pełny ciąg, a następnie kroi go tak, aby pasował do kwadratu.


Wyjaśnienie

n = input (); - pobiera dane wejściowe i przypisuje je do zmiennej n
     x = len (n) - przypisuje długość wejścia do zmiennej x
dla i w zakresie (x): - iteruje w zakresie 0 ... x, ze zmienną i
          print - wyświetla wynik
             ((2 * xi-1) * '' + n) - tworzy ciąg „diamentowy”
                     [x + x / 2: 2 * x + x / 2] - przycina ciąg pasujący do pudełka

(2*x+~i)by uratować bajt
Felipe Nardi Batista

@FelipeNardiBatista Thanks.

1

J , 19 bajtów

|.!.' '"{~2%~#\-#\.

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

|.!.' '"{~2%~#\-#\. Input: string S
       #\   Length of each prefix of S, [1, 2, ..., len(S)]
        #\. Length of each suffix of S, [len(s), ..., 2, 1]
        -   Subtract elementwise
     2%~    Divide by 2
           We now have a range [(1-len(S))/2, ..., -1, 0, 1, ..., (len(S)-1)/2]
    "{~      Use each value to operate on S
|.!.' '        Perform a shift while replacing characters with ' '

Działa ''jako zamiennik.
FrownyFrog

0

C # (.NET Core) , 101 bajtów

(a)=>{int L=a.Length,l=L/2;for(;l-->0;)a=" "+a+" ";for(;++l<L;)Console.WriteLine(a.Substring(l,L));};

Zasadniczo odpowiedź @ KevinCruijssen. Zapisuje 2 bajty, ponieważ string.Lengthnie potrzebuje () i kolejne 2 bajty, ponieważ drugim argumentem string.Substring()jest długość zamiast końca indeksu, ale następnie traci 2 bajty, ponieważ Console.WriteLine()jest dłuższy. Miałem bardziej naiwne wdrożenie, ale trwało to około dwa razy dłużej, więc ...


0

Excel VBA, 68 bajtów

Grał w golfa

Anonimowa funkcja bezpośredniego okna VBE, która przenosi dane wejściowe z komórki [A1]i dane wyjściowe do bezpośredniego okna VBE

l=[Len(A1)]:For i=Int(-l/2)+2To l/2+1:?Mid(Space(l-i)&[A1],l,l):Next

Bez golfa

Sub C(ByVal s As String)
  Let l = Len(s)
  For i = Int(-l / 2) + 2 To l / 2 + 1 Step 1
    Debug.Print Mid(Space(l - i) & s, l, l)
  Next i
End Sub

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.